Uppsägning och omställning

Här hittar du information om så kallad omställning och Saco-S avtal på området.

Publicerad: Onsdag 27 feb 2019

Senast uppdaterad: Måndag 4 jul 2022

Arbetsbrist och andra förändringar i en verksamhet kallas även omställning eller omstrukturering. Statliga verksamheter behöver ibland gå igenom större eller mindre omställningsprocesser, det är oundvikligt. För att så långt som möjligt skapa förutsättningar för en trygg omställning har de centrala parterna tecknat ett omställningsavtal som gäller för det statliga avtalsområdet.

Avtalet syftar till att göra det möjligt för medarbetare att hitta nytt jobb när de blir arbetslösa på grund av arbetsbrist, omlokalisering eller när tidsbegränsade anställningar löper ut. Omställningsavtalet ger också möjligheter att få ersättning för inkomstförlust på grund av arbetslöshet, vid nytt arbete med lägre lön samt i vissa fall vid avtalspension.

Trygghetsstiftelsen bidrar med stöd 

För att ytterligare hjälpa arbetstagare i en omställningsprocess har de centrala parterna bildat Trygghetsstiftelsen. Stiftelsen har till uppgift att bidra med stöd vid uppsägningar på grund av bland annat arbetsbrist. De insatser man kan få via stiftelsen är exempelvis stöd i att söka jobb, hjälp att starta eget, praktik eller kostnad för utbildning. 

De centrala parterna har även tecknat ett avtal om turordning som gäller när anställda inom staten blir uppsagda på grund av arbetsbrist (TurA-S).

Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn

Den 1 oktober börjar nya lagar och regler på arbetsmarknaden att gälla och för det statliga avtalsområdet införs följande förändringar.

Grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Parterna inför ett nytt grundläggande stöd tillgängligt för personer med 12 månaders anställning på arbetsmarknaden som blir uppsagda av en statlig arbetsgivare. Stödet består av rådgivning, vägledning och förstärkt stöd om din arbetsgivare säger upp dig till följd av arbetsbrist, sjukdom eller att din tidsbegränsade anställning löper ut.

Omställningsstödet syftar till att underlätta för arbetstagare att få nytt arbete. Arbetstagaren erbjuds rådgivning och vägledning i syfte att identifiera en utbildning som matchar intressen, kunskaper och kompetenser utifrån arbetsmarknadens behov.

Kompetensstödet ska bidra till att arbetstagaren bibehålla och utveckla sin anställningsbarhet. Stödet är tillgängligt både få under anställning och när anställningen har upphört.  

Kollektivavtalade studiestöd

Den arbetstagare som arbetat i åtta år på arbetsmarknaden och det senaste året hos samma statliga arbetsgivare kan ansöka om det offentliga studiestödet som beviljas av CSN. Beviljar CSN det offentliga studiestödet kan arbetstagaren också ansöka om det kompletterande studiestödet från Trygghetsstiftelsen. Det kortvariga studiestödet beslutar Trygghetsstiftelsen om.  Studiestödet från Trygghetsstiftelsen är kollektivavtalat och består av tre olika stöd.

 • Det kortvariga studiestödet kan sökas av den som har en anställning även om man inte fått ersättning från CSN. Det innebär ett studiestöd som man kan söka för att går en utbildning som omfattar högst fyra dagar. Kortvarigt studiestöd kan beviljas med 70 procent av den anställdes minskade arbetsinkomst upp till ett tak på tolv inkomstbasbelopp per år.

 • Det kompletterande studiestödet kan sökas av den som är i anställning eller omställning. Stödet innebär att man utöver det offentliga studiestödet från CSN kan få en högre ersättning för att gå en utbildning som sträcker sig upp till 44 veckor. Kompletterande studiestöd kan beviljas med 80 procent av den anställdes minskade arbetsinkomst upp till ett tak på 5,5 inkomstbasbelopp per år eller med 65 procent av den anställdes minskade arbetsinkomst, upp till ett tak på tolv inkomstbasbelopp per år, när det är mer förmånligt för den anställde.

 • Det förlängda studiestödet är tillgängligt bara för den som kvalificerat dig till stöd enligt Omställningsavtalet och är äldre än 40 år. Det innebär att man kan få ersättning när de 44 veckor som det offentliga studiestödet från CSN och det kompletterade stödet från Trygghetsstiftelsen är förbrukade om den berörda har rätt till sådant stöd. Förlängt studiestöd ska, tillsammans med studiemedel upp till fribeloppsgränsen, ge ekonomisk utfyllnad upp till 70 procent av tidigare lön under termin 1 och 2, därefter upp till 50 procent under termin 3 och 4. För anställd som av åldersskäl saknar rätt till studiemedel från CSN ska förlängt studiestöd bestämmas som om den anställde varit berättigad till studiemedel från CSN. Förlängt studiestöd får inte beräknas på högre lön än 1,4 x inkomstbasbelopp/månad.

De kollektivavtalade studiestöden finansieras inom ramen för de medel som avsätts till Trygghetsstiftelsen. Studiestöden beviljas längst till och med det år arbetstagaren fyller 65 år.

Undantagvid turordning begränsas

Parterna är överens om att det så kallade tre-undantaget som säger att arbetsgivaren kan undanta tre arbetstagare från turordningskretsen vid uppsägning på grund av arbetsbrist, enbart ska tillämpas hos arbetsgivare med 50 eller fler månadsavlönade arbetstagare. Sådant undantag från turordningen får endast göras var sjätte månad istället för fyra gånger år per år.

Visstidsanställning

Två nya former för visstidsanställning inför:

 • statlig visstidsanställning och
 • visstidsanställning för vissa jurister vid Sveriges domstolar, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.

Möjligheten för arbetsgivare att visstidsanställa enligt anställningsförordningen 9 § punkt 2 kan inte längre tillämpas. Det innebär en tydligare och mer förutsägbar visstidsanställningsform.

 • En statlig visstidsanställning får träffas för att gälla tillsvidare, dock längst två år och under följande förutsättningar.
  • när en arbetsgivare ska utföra ett tidsbegränsat uppdrag till följd av bestämmelser i regleringsbrev, direkt uppdrag från departement eller efter överenskommelse med extern part,
  • om anställningsbehovet och uppdraget överstiger 12 månader,
  • om arbetsuppgifterna ligger utanför ramen för arbetsgivarens ordinarie verksamhet och
  • om uppdraget finansieras med särskilt tillskott av budgetmedel eller externa medel. Med externa medel avses här inte externa anslag för forskning

Arbetsgivaren måste primärförhandla innan beslut om statlig visstidsanställning fattas och centrala parter kommer att följa nyttjandet av den nya anställningsformen.

 • En jurist vid Sveriges domstolar, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten får anställas tillsvidare, dock längst för två år, i en annan sådan myndighet om målet är att bidra meritering för fortsatt arbete inom åklagar- eller domarkarriären.

Arbetsgivaren måste primärförhandla innan beslut om statlig visstidsanställning fattas.

Konvertering:

Under vissa omständigheter kan en visstidsanställd arbetstagare avsäga sig rätten att en särskildvisstidsanställning konverteras till tillsvidareanställning. De grupper som omfattas av möjligheten är anställda som:

 • har sin huvudsakliga sysselsättning genom en statlig tillsvidareanställning eller
 • uppbär någon del av en tjänstepension eller
 • har sin huvudsakliga sysselsättning genom studier

Omställningsavtalet:

Avtalet ändras på så sätt att visstidsanställda vars anställning löper ut får efter två års anställningstid rätt till de ekonomiska stöden enligt 3 kap. 8 § och ett mer omfattande stöd i övrigt.

Rätt till stöd från Trygghetsstiftelsen avseende uppsagda på grund av sjukdom löper nu tillsvidare.

Arbetstagare som bytt arbete och därmed arbetsmarknadssektor och som blir uppsagda från den nya tillsvidareanställningen innan de hunnit kvalificera sig för stöd från den sektorns omställningsavtal har rätt att återinträda i avtalet om de blir uppsagda inom viss tid efter att anställningen inom den statliga sektorn upphörde.

Länkar