Månadens fråga - om förtroende

I oktober ställde vi en ny fråga till alla medlemmar. Här ser du resultatet av svaren.

Publicerad: Torsdag 22 nov 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 22 nov 2018

Den här gången ställde vi två frågor, som hör ihop med varandra. Som vanligt utgick vi från våra ledstjärnor, denna gång två stycken: Jag har ledningens förtroende – här och Jag har förtroende för ledningen –här.

I SPSM:s nya organisation blir det ännu tydligare att ledarskapet ska utgå från tillitsbaserad styrning och ledning. Relationen och förtroendet mellan medarbetare och chef är en viktig del i allas arbetsmiljö, och en förutsättning för att nå Målbild 2022.

Styrelsen noterar att deltagandet denna gång var något högre än förra gången. Glädjande nog upplever många medlemmar att det finns ett ömsesidigt förtroende. Trots detta kan vi notera att det är relativt många som upplever att det finns brister i förtroendet. Som du kan se finns det också en intressant skillnad mellan svaren på de två frågorna. Av svaren framgår att 15 % anger att det upplevda förtroendet från ledningen är litet eller mycket litet. Däremot anger nästan 35 % att det förtroende man själv känner för ledningen är litet eller mycket litet.

Resultatet ger oss anledning att fortsätta arbeta vidare med ledarskapsfrågan i samverkan med arbetsgivaren.

Har du funderingar och synpunkter, välkommen att kontakta ditt ombud!

Se resultatet här: Resultat mån.fråga oktober.pdf