Frågor som berör universitetslärare

Senast uppdaterad: Fredag 6 okt 2017

Jag arbetar som lärare på Högskolan Dalarna och jag undrar om det är årsarbetstid eller förtroendearbetstid som gäller för mig?

Det är årsarbetstid. Årsarbetstid innebär att du ska arbeta ett visst antal timmar per år. Årsarbetstid tillämpas eftersom arbetstiden för lärare varierar mellan olika perioder under året. När du har årsarbetstid är du berättigad till övertidsersättning. Övertiden måste vara beordrad eller godkänd, helst skriftligt, för att du ska få ersättning.


Förtroendearbetstid innebär att du arbetar mot mål och deadlines i stället för ett visst antal timmar per dag, månad, eller år. Det är arbetsuppgifterna som styr arbetstidens omfattning vid olika tillfällen. Har du förtroendearbetstid är du inte berättigad till övertidsersättning. Den som har förtroendearbetstid förväntas inte arbeta varken mer eller mindre än den som har årsarbetstid eller annan reglerad arbetstid.

Lärares årsarbetstid

FRÅGA: Vad är den totala årsarbetstiden för en lärare?

SVAR: Den totala årsarbetstiden för heltidsanställda lärare är 1980 timmar inklusive semester. I och med att semester räknas in i årsarbetstiden med 8 timmar per dag innebär detta i faktisk arbetstid: 

1700 timmar från och med det år läraren fyller 40 år och har 35 semesterdagar
1732 timmar från och med det år läraren fyller 30 år och har 31 semesterdagar
1756 timmar till och med det år läraren fyller 29 år och har 28 semesterdagar


Lärares tjänstledighet och sjukskrivning

FRÅGA: Hur ska tjänstledighet och sjukskrivning avräknas för lärare?

SVAR: 8 timmar per dag. Eller som det står i Högskolan Dalarnas lokala arbetstidsavtal för lärare i punkt 7: ”Vid formellt registrerad frånvaro minskas årsarbetstiden med 8 timmar per dag. Vid frånvaro (sjukdom, vård av barn, tjänstledighet etc.) som infaller när lärare har inplanerade arbetsuppgifter (undervisning etc.), som ej utan svårighet kan förskjutas i tid, skall i första hand prefekt eller motsvarande försöka ordna så att annan befattningshavare övertar arbetsuppgifterna.” 


Forskningstid

FRÅGA: Har jag som tidsbegränsad och deltidsanställd universitetslektor rätt att söka forskningstid?

SVAR: Även om du är tidsbegränsat anställd eller har en deltidsanställning har du rätt till att söka och att få forskningstid. Enligt lag från 2002 så får inte visstidsanställda eller deltidsanställda sär- behandlas ifråga om löne- och anställnings villkor utan att det finns sakliga skäl. Kontakta oss om det uppstår problem.


Övertid för lärare

FRÅGA: Finns det någon bestämmelse i befintliga avtal om att övertidstimmar som inte betalas ut som övertid vid årets slut ska multipliceras med 1,5? Om man vid årets slut exempelvis har 100 övertidstimmar kan man således antingen få dessa utbetalda som övertid (100 timmar * X kr i timmen i övertidsersättning) eller så förs övertidstimmarna över till nästa år (100 timmar * 1,5 = 150 timmar). Är jag rätt ute?

SVAR: Det som gäller är det som står i vårt lokala arbetstidsavtal för lärare (se nedan punkt 8-10). Viktigt är att din chef har beordrat övertiden och att det finns skriftligt på det. Har du fått det beordrat så är det 1,5 för de första 100 timmarna och därefter 1 timme. 

Punkt 8 i avtalet. Övertid: Övertid skall komma ifråga först när andra åtgärder för att omfördela arbetsuppgifterna ej visar sig fungera. Övertid skall skriftligen vara beordrad i förväg med så många klocktimmar som prefekt eller motsvarande och berörd lärare kommit överens om. Maximalt 100 klocktimmar kan beordras som övertid per år. I överenskommelse med den anställde kan mer tid beordras. Övertid ersätts med 1/94 av den individuella månadslönen per timme för de första 100 klocktimmarna samt med 1/140 av den individuella månadslönen per timme för den övertid som överstiger 100 klocktimmar. Ersättningen inkluderar semesterlön och semestertillägg.

Punkt 9 i avtalet. Mertid: Mertid avser den som är deltidstjänstgörande och som utför arbetsuppgifter utöver deltidstjänstgöringen upp till full arbetstid. Mertid skall komma ifråga först när andra åtgärder för att omfördela arbetsuppgifterna ej visar sig fungera. Mertid skall skriftligen vara beordrad i förväg med så många klocktimmar som prefekt eller motsvarande och berörd lärare kommit överens om. Mertid ersätts med 1/165 av den individuella månadslönen per timme och inkluderar semesterlön och semestertillägg.

Punkt 10 i avtalet. Kompensationsledighet: Den enskilde läraren kan välja att omvandla övertidsersättning till ledig tid på följande sätt. Kompensationsledighet medges med 1,5 ledig timme per arbetad övertidstimme för de 100 första timmarna samt för de efterföljande övertidstimmarna med 1 ledig timme per arbetad övertidstimme. Kompensationsledighet medges med 1 ledig timme per arbetad mertidstimme. Kompensationsledighet maximeras i normalfallet till 10 % av individens årsarbetstid.


Kvällstidsersättning

FRÅGA: Jag har undervisning på kvällstid och undrar om jag har rätt till ersättning för obekväm arbetstid?  

SVAR: Om undervisningen är schemalagd på kvällstid har du rätt till ersättning för ditt kvällsarbete. Nämnas bör att allt som är schemalagt är per definition sanktionerat av arbetsgivaren. Är det dessutom schemalagt på kvällstid eller på helger ska kvällstids- eller helgtillägg utgå. Det som gäller är det som står i vårt lokala arbetstidsavtal för lärare i punkt 11: ”Till lärare som har undervisning måndag – torsdag efter kl. 18.00 utgår ett särskilt tillägg på 73 kr per undervisningstimme. Till lärare som har undervisning fredag efter kl.18.00 samt under helger utgår ett särskilt tillägg på 149 kr per undervisningstimme.” Har du rätt till ersättning lämnar du in aktuell blankett till din närmaste chef. I blanketten specificerar du de dagar och tider som det är frågan om. Blanketten hittar du till höger på denna sida.


Inspelade föreläsningar och upphovsrätt

FRÅGA: Jag kommer att ha några externa föreläsare på två av mina kurser i höst och det är även på distans så de kommer att streamas och därmed spelas in. Hur ser juridiken ut där? Jag kan tänka mig att det är viktigt för några av dem att föreläsningarna inte används mer än i just de här kurserna vid just dessa tillfällen? Jag vet att vi lärare inte har den copyrighten på HDa längre, men externa föreläsare måste väl ändå fortfarande ha kvar sin copyright?

SVAR: Den policy som finns på Högskolan är ingen lag utan bara en policy. Lärare på HDa har därför kvar sin upphovsrätt (copyright). Enligt Regeringsform och Upphovsrättslag äger upphovsman rätt till sina verk. Detta är grundlagsskyddat och innebär att arbetsgivaren inte har någon dispositionsrätt till undervisningsmaterial som medarbetare producerar. Detta gäller givetvis även extern föreläsare. Det händer dock att material återanvänds men har upphovsman gett sin tillåtelse är det ok.


FRÅGA: Har HDa rätt att använda föreläsningar som spelats in av personal som slutat vid Högskolan? Måste inte i sådana fall ersättning utgå? I det här fallet har cheferna sagt att det är Högskolan som äger materialet. Riktigt så enkelt tror jag dock inte att det är. Det här är ju en fråga som har drivits av facket tidigare, men var den landade minns jag inte.  

SVAR: Nej, det har inte den rätten om det inte överenskommits med den som slutat. Den policy som finns på Högskolan är ingen lag utan bara en policy. Enligt Regeringsform och Upphovsrättslag äger upphovsman rätt till sina verk. Detta är grundlagsskyddat och innebär att arbetsgivaren inte har någon dispositionsrätt till undervisningsmaterial som medarbetar producerar. Detta gäller givetvis även de som slutat på Högskolan såväl som externa föreläsare. Det händer dock att material återanvänds men har upphovsman gett sin tillåtelse är det ju ok.


Tidstilldelning för seminarieundervisning

FRÅGA: Jag har en fråga ang. arbetstidsavtal för lärare. På sidan 2 står det att för undervisning använder man faktorsystem: för seminarium - 3 klocktimmar. Betyder det att för varje undervisningstimme får man 3 timmar till för förberedelser? 

SVAR: Det stämmer för första gruppen. För den andra gruppen får man 2 timmar för varje grupp. Säg att du har ett tvåtimmars seminarium för 2 grupper. Du ska då ha 10 timmar (3+3+2+2).  I dessa timmar ingår förberedelse, genomförande och efterarbete. OBS! examination ingår inte i detta.


Tidstilldelning för examination

FRÅGA: Hur många timmar som ges för föreläsningar, seminarium, laborationer och praktiska övningar specificeras i arbetstidsavtalet för lärare. Men vad gäller egentligen ifråga om tidstilldelning för examination och varför är inte det specificerat?

SVAR: I vårt arbetstidsavtal för lärare, § 5 anges vad som gäller ifråga om tidstilldelning. Där står att: ”Övriga undervisningsformer, examination samt undervisning på annat språk regleras lokalt.” Men det speciella i Saco-S avtal är att det även står att ”Övrig verksamhet ska tilldelas Faktiskt tid.”  I och med att examinationsformer med mera varierar går det inte att specificera tidstilldelningen i ett avtal utan den måste bestämmas från fall till fall. Men som det står i det avtal som Saco-S har med Högskolan ska det ges faktisk tid.

 

Lärarnas arbetstid

FRÅGA: Var dagen före julafton arbetsdag för oss lärare men ledig dag för TA personal?

SVAR: TA-personal går på ett flextidsavtal och har fast arbetstid/kontorsarbetstid. Lärare har inte det utan vi har årsarbetstid enligt följande:

1700 timmar för dem som har 35 semesterdagar
1732 för dem som har 31 semesterdagar
1756 för dem som har 28 semesterdagar

Vi har inte kontorsarbetstid och det går därför inte att säga att dagen före julafton var arbetsdag för lärare. För en del var det det, för andra inte. Vi lever med en verklighet som ibland innehåller toppar och där man kanske måste jobba mer än 50 timmar på en vecka. Då gäller det att ta ledigt andra dagar så att man orkar. I och med att vi har årsarbetstid så styr vi vår egen arbetstid. Chefen har dock rätt att veta vart vi befinner oss och om vi tar ut ledig dag. 


Undervisningstimme

FRÅGA: Hur lång är en undervisningtimme? 

SVAR: En undervisningstimme är 45 minuter. Om det anges som 1 timme innebär det att det ingår 15 minuters rast.