Saco-S möter civilministern om trakasserier, hot och våld mot medlemmarna

Den 8 februari mötte Saco-S tillsammans med representanter för arbetsgivare och andra fack civilminister Erik Slottner för att diskutera den allvarliga och aktuella frågan om trakasserier, hot och våld mot våra medlemmar. Mötesdeltagarnas och ministerns syn på läget var samstämmig: trakasserier, hot och våld utgör ett allvarligt hot mot medlemmarnas säkerhet och rättsstatens upprätthållande.

Publicerad: Onsdag 8 feb 2023

Senast uppdaterad: Onsdag 8 feb 2023

Saco-S lyfte särskilt att Tidöavtalets skrivning om utökat tjänstemannaansvar snarare kommer att förvärra situationen för våra medlemmar än stödja rättssäkerheten. Det finns redan idag ett omfattande regelverk för att kunna utkräva ansvar både straffrättsligt och arbetsrättsligt.

Idag gäller för det straffrättsliga ansvaret att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften döms för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. En utredning hade nyligen i uppdrag att ta ställning till om det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel bör utvidgas. Betänkandet presenterades i januari 2022.

Beskedet var att det inte bör göras några ändringar i det straffrättsliga ansvaret. Utredningen ansåg att den nuvarande utformningen av bestämmelsen om tjänstefel inte medför några större tillämpningssvårigheter och att de principiella skäl som kan anföras för ett utvidgat tjänstefelsansvar inte väger upp riskerna med en sådan utvidgning.

Systemet, arbetsmiljön och arbetsbelastningen ska vara utformad så att risker för fel i möjligaste mån undviks. Fokus ska ligga på förutsättningar att göra rätt, inte risk för att göra fel.