Hoppa till huvudinnehåll

Balansen mellan parterna på statlig sektor påverkas negativt

Efter överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK i höstas beslutade regeringen att lagförändringarna kommer att utgå från denna överenskommelse i stället för från LAS-utredningen. Tre utredningar är tillsatta för att genomföra lagförändringarna.

För att säkerställa att balansen mellan parterna bibehålls behöver man ta hänsyn till den omfattande särreglering för statligt anställda vid förändringar av de allmänna reglerna i anställningsskyddslagen.

  • Vi fackliga parter på det statliga avtalsområdet anser att förslagen som innebär förändringar av turordningsregler och andra arbetsrättsliga regler ger arbetsgivarsidan stora fördelar medan de positiva förändringarna som arbetstagare inom den privata sektorn kan åtnjuta inte kan komma de statliga medarbetarna till del, säger Anna Steen, ordförande i Saco-S.

Därför har Saco S tillsammans med OFR/ S, P, O och Seko den 19 mars uppvaktat en av de tre utredningar, Genomförande av principöverenskommelsen om anställningsskydd och tillhörande frågor. Vi har också för samtal med statssekreterarna Rasmus Cruce Naeyé, Roger Mörtvik och Stefan Engström den 24 mars då vi återigen förde fram synpunkter om vad utredningarna behöver ta hänsyn till utifrån det statliga avtalsområdets särart. Saco S tillsammans med OFR/ S, P, O och Seko har sammanställt våra synpunkter skrivelser som delgetts utredningar och departement.

Balans mellan parterna

Överenskommelsen som förhandlats fram mellan Svenskt Näringsliv och PTK innebär en ny balans mellan parterna. Inom det statliga avtalsområdet gäller en mängd särregleringar som innebär att medarbetarna inte kan komma i åtnjutande av förbättringarna i reglerna om företrädesrätt, visstidsanställning och uthyrd arbetskraft. Arbetsgivare inom det statliga avtalsområdet kommer däremot att genom lagstiftning få de fördelar Svenskt Näringsliv förhandlade sig till. Det innebär att nuvarande balans mellan parterna inom staten kommer att rubbas till arbetsgivarens fördel.

Uthyrd arbetskraft.

Överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK innehåller en reglering om arbetstagares rätt till erbjudande om tillsvidareanställning hos kundföretag efter 24 månaders uthyrning. Denna nya rättighet kan inte arbetstagare som är uthyrda till statliga myndigheter göra anspråk på eftersom grundlagsreglering kring anställningsförfarandet inom staten har företräde.

Företrädesrätt

Ytterligare ett exempel är att statligt anställda inte kan tillgodogöra sig den sänkta kvalificeringstiden för företrädesrätt till återanställning från tolv till nio månader vid den som överenskommelsen innehåller. Grundlagsreglerna kring anställningsförfarandet neutraliserar möjligheten att arbetsrättsligt driva företrädesrätt till återanställning.

Ny visstidsanställning

De förkortade konverteringsreglerna i och med den nya anställningsformen särskild visstidsanställning kan komma att bli betydelselösa eftersom det inom statlig sektor finns ytterligare en möjlighet för arbetsgivare att visstidsanställa för korta perioder genom bestämmelsen i 9 § 2 st. p.2 anställningsförordning (1994:373). Vi ser en risk med att visstidsanställningar enligt LAS minska och användandet av möjligheten i 9 § 2 st. p.2 anställningsförordning ökar vilket innebär att andelen visstidsanställda inom avtalsområdet inte minskar.

Huvudorganisation

En bärande del i överenskommelsen mellan parterna på privat sektor är att göra 7 § LAS och ändringarna i lag om uthyrning dispositiva för arbetstagarpart som omnämns som huvudorganisation i 6 § 3 st. MBL. I dagsläget skulle inte alla tre arbetstagarparterna på statlig sektor kunna definieras som huvudorganisation. Därmed riskerar den balans som finns mellan parterna att ytterligare försämras. Av den anledningen behöver utredningen adressera frågan. Ska svensk arbetsmarknad fortsätt fungera på ett ändamålsenligt sätt behöver även den offentliga sektorns behov tillgodoses.

Kompletterande arbetslöshetsersättning inom kollektivavtalet

I överenskommelsen ingår också att den som sagts upp på grund av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist, under tid då arbetstagarens fackliga organisation driver ogiltigförklaran om uppsägningen, ska erhålla kompletterande ersättning. Detta ska väga upp det faktum att anställningen inte kvarstår vid tvist. På det statliga området är vi förhindrarde att teckna kollektivavtal där vissa förmåner endast skulle vara tillgängliga för de som är medlemmar i ett fackförbund (Förordning om statliga kollektivatal m.m.), vilket innebär att för att få till en motsvarande lösning på det statliga området måste frågan lösas på ett annat sätt där de fackliga organisationerna/medlemmarna får bära hela kostnaden själva.

 

 

Publicerad: 2021-03-26

Senast uppdaterad: 2022-11-09

Dela sidan