Samverkan

Saco-S representerar medlemmars intressen i Specialpedagogiska skolmyndighetens samverkansgrupper. Saco-S och övriga arbetstagarorganisationer har tillsammans med arbetsgivaren tagit fram ett samverkansavtal, Samverkan för framtiden, för att främja öppen och tidig dialog.

Varför samverkan? 

Samverkan ger både dig som medlem och Saco-S möjlighet att vara delaktiga i och påverka personal-, ekonomi-, arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor. Det är främst genom samverkan som vi i Saco-S kan nå våra ledstjärnor Saco-S representerar medlemmar i generella och övergripande frågor i representativ samverkan medan medlemmar kan påverka genom direkt samverkan. Läs mer om hur du som medlem själv kan påverka i avsnittet ”Har du synpunkter och vill påverka?” 

Myndighetens intranätssida har information om myndighetens samverkan och vårt samverkansavtal med myndigheten, Avtal om samverkan för framtiden vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (inloggning krävs)

Saco-S i samverkan

Saco-S finns representerade i olika samverkansgrupper på myndigheten. Se vilka som är våra ombud och i vilka samverkansgrupper vi finns representerade.

Saco-S ska under 2022 i representativ samverkan:

  • verka för tillitsbaserad styrning och ledning samt bättre förutsättningar för medledarskapet.
  • verka för en bättre arbetsmiljö i det framtida förändrade arbetsliv som SPSM är på väg emot avseende lokalisering, digitalisering, medarbetarskap och distansarbete/arbetssätt.
  • verka för ökat inflytande i myndighetens arbete med kompetensförsörjning.

Saco-S ska under 2022 skapa forum:

  • som stödjer ombuden i deras arbete med Saco-S fokusområden i representativ samverkan och;
  • som ökar medlemsdelaktighet i Saco-S arbete.

Du kan ta del av samverkansgruppernas protokoll på myndighetens dokumentbibliotek (inloggning krävs). 

Hur utser vi ombud i samverkansgrupper? 

Alla Saco-S ombud representerar Saco-S i samverkan. Det är medlemmarna som väljer ombuden. Är du intresserad av att vara ombud, kontakta gärna ditt Saco-S ombud eller Saco-S styrelse. Läs mer om vad det innebär att vara förtroendevald. 

Saco-S styrelse ansvarar bland annat för att skapa forum för utbildning, erfarenhetsutbyte och stöd för dig som ombud. Ombud och styrelse delar ansvar för motsvarande stöd till medlemmarna i deras direktsamverkan som är den viktigaste formen för samverkan.

Har du synpunkter och vill påverka? 

Direkt samverkan är den viktigaste formen för samverkan, där du som medlem själv kan påverka din arbetsmiljö, lön och karriärmöjligheter i dialog med din chef. Direkt samverkan sker till exempel i medarbetarsamtal och APT. 

Du kan också alltid kontakta ditt ombud om du vill ha tips och råd eller vill framföra synpunkter som berör ledningsstruktur, organisation eller övergripande frågor som ombudet kan lyfta i samverkan. 

Saco-S styrelse bjuder också in till medlemsmöte en gång om året där du också har möjlighet att ta upp olika frågor. Det finns också medlemsmöten på verksamhetsområdes-, avdelnings- och skolenhetsnivå. Ditt ombud bjuder in till medlemsmöte. Att delta är frivilligt, men du har rätt att delta i totalt 5 timmars medlemsmöten på betald arbetstid per år.