Avtalsrörelsen 2017 har startat

I dag, den 21 juni, överlämnade Saco-S sin inriktning inför höstens avtalsförhandlingar till Arbetsgivarverket. Saco-S trycker framför allt på vikten av att förbättra arbetsmiljön och stärka medlemmarnas inflytande över de enskilda arbetsvillkoren.

Publicerad: Onsdag 21 jun 2017

Ett mer strategiskt arbete kring samspelet mellan verksamhetens och medarbetarnas utveckling gynnar ett gott arbetsliv och verksamhetens resultat. Goda förutsättningar att utvecklas i arbetet gynnar medarbetarens tillfredsställelse och engagemang.

– Ett väl fungerande arbetsliv innebär att medarbetarna har balans mellan arbete och livet i övrigt. En viktig del för att uppnå detta är att arbetet mot sänkta sjuktal fortsätter, säger Lena Emanuelsson, ordförande i Saco-S.

Chefers förutsättningar och förmåga att utöva såväl ett strategiskt som ett närvarande ledarskap i vardagen är centralt för att förebygga ohälsa och främja välbefinnande i arbetet.

Konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor är en förutsättning för att staten kan behålla och rekrytera den kompetens som behövs för att verksamheterna ska kunna nå sina mål. Tillsvidareanställningar bör vara huvudregeln för att kunna konkurrera om de bästa medarbetarna.

Verksamhetsförändringar av större eller mindre karaktär, till exempel omlokalisering av myndigheter, måste hanteras på sätt som tar omhand de konsekvenser som detta får för medarbetarna.

Saco-S inriktning i avtalsförhandlingarna 2017 i korthet

  • Balansen mellan verksamhetens behov och individens önskemål och möjlighet att förena arbetsliv och privatliv behöver uppmärksammas. Detta kan exempelvis ske genom enskilda överenskommelser inom ramen för kollektivavtalet.
  • Restid ska anses som arbetstid. Bestämmelser kring detta behöver införas i det centrala avtalet med möjlighet till lokal anpassning.
  • De kompletterande ersättningarna för den som uppbär sjukpenning för förebyggande behandling eller rehabiliteringspenning behöver förstärkas.
  • Ett skriftligt anställningsavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare ska alltid upprättas vid anställning. Av detta avtal ska bl.a. den geografiska arbetsskyldigheten framgå.
  • Visstidsanställningar ska behandlas restriktivt och som undantag från huvudregeln om tillsvidareanställning. Bestämmelser om när provanställning ska kunna tillämpas behöver införas.
  • Ersättningarna vid uttag av tillfällig föräldrapenning behöver förstärks både över och under taket.
  • Kravet på 14 dagars sjukskrivning vid arbetsolycksfall bör avskaffas. Detsamma gäller den särskilda prövningen av vållande vid arbetssjukdom.
  • Parterna bör gemensamt utreda förutsättningarna för att ta tillvara de olika partsgemensamma resurser som finns inom det statliga avtalsområdet som ett led i att skapa nya möjligheter att sänka sjuktalen.

För Saco-S gäller löneavtalet, RALS-T, tillsvidare och därför lyfter Saco-S frågor kring det separat.

Förhandlingarna inleds i mitten av augusti och förväntas vara avslutade den 30 september.

Läs parternas yrkande i sin helhet