Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn

Arbetsgivarverket har tillsammans med de fackliga parterna Saco-S, OFR/S, P, O och Seko tecknat en överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn. De nya reglerna börjar gälla den 1 oktober.

Publicerad: Tisdag 28 jun 2022

Senast uppdaterad: Måndag 3 jul 2023

-Det är glädjande att även anställda i staten fortsättningsvis är en del av   en modern arbetsmarknad har möjlighet att ta del av den nya  l   lagstiftningen som börjar gälla den 1 oktober, säger Anna Steen,   ordförande i Saco-S.

Nivåerna och längden för de kollektivavtalade omställningsstödet är desamma som för övriga arbetsmarknaden

Grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Parterna inför ett nytt grundläggande stöd tillgängligt för personer med 12 månaders anställning på arbetsmarknaden som blir uppsagda av en statlig arbetsgivare. Stödet består av rådgivning, vägledning och förstärkt stöd om din arbetsgivare säger upp dig till följd av arbetsbrist, sjukdom eller att din tidsbegränsade anställning löper ut.

Omställningsstödet syftar till att underlätta för dig att få nytt arbete. Du erbjuds rådgivning och vägledning i syfte att identifiera en utbildning som matchar dina intressen, kunskaper och kompetenser utifrån arbetsmarknadens behov.

Kompetensstödet ska bidra till att du bibehålla och utveckla din anställningsbarhet. Det kan du både få under din anställning och när anställningen har upphört.  

Kollektivavtalade studiestöd

Du som arbetat i åtta år på arbetsmarknaden och det senaste året hos samma statliga arbetsgivare kan ansöka om det offentliga studiestödet som beviljas av CSN. Beviljas du det offentliga studiestödet kan du också ansöka om det kortvariga och/eller kompletterande studiestödet från Trygghetsstiftelsen. Studiestödet från Trygghetsstiftelsen är kollektivavtalat och består av tre olika stöd.

 • Det kortvariga studiestödet kan sökas av dig som har en anställning även om man inte fått ersättning från CSN. Det innebär ett studiestöd som du kan söka om du går en utbildning som omfattar högst fyra dagar.
 • Det kompletterande studiestödet kan sökas av dig som är i anställning eller omställning. Stödet innebär att du utöver det offentliga studiestödet från CSN kan få en högre ersättning då du går en utbildning som sträcker sig upp till 44 veckor.
 • Det förlängda studiestödet är tillgängligt bara för dig som kvalificerat dig till stöd enligt Omställningsavtalet är äldre än 40 år och i omställning. Det innebär att du kan få ersättning när de 44 veckor som det offentliga studiestödet från CSN och det kompletterade stödet från Trygghetsstiftelsen är förbrukade.

De kollektivavtalade studiestöden finansieras genom att din arbetsgivare avsätter medel till Trygghetsstiftelsen. Du kan beviljas studiestöd längst till och med det år du fyller 65 år.

Undantagvid turordning begränsas

Parterna är överens om att det så kallade tre-undantaget som säger att arbetsgivaren kan undanta tre utvalda arbetstagare från turordningskretsen vid uppsägning på grund av arbetsbrist, enbart ska tillämpas hos arbetsgivare med 50 eller fler månadsavlönade arbetstagare. Sådant undantag från turordningen får endast göras två gånger per år istället för fyra gånger år per år.

Visstidsanställning

Reglerna för visstidsanställning har setts över. Det kommer nu att finnas två olika varianter. En som gäller för samtliga anställningar inom staten och en som särskilt omfattar jurister vid Sveriges domstolar, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. I och med de nya visstidsanställningarna kommer inte möjligheten att visstidsanställa enligt anställningsförordningen 9 § punkt 2 att tillämpas längre. Det innebär en tydligare och mer förutsägbar visstidsanställningsform.

 • Vi är nöjda med att den typ av ventil som vi inte vet hur arbetsgivaren använder nu tas bort och ersätts med de här två mer specifika och tydliga reglerna. Vi har fått  en kvalitetssäkring som tidigare saknas, säger Anna Steen, ordförande i Saco-S.

 • En tidsbegränsad anställning får träffas för att gälla tillsvidare, dock längst två år och under följande förutsättningar.

  • när en arbetsgivare ska utföra ett tidsbegränsat uppdrag till följd av bestämmelser i regleringsbrev, direkt uppdrag från departement eller efter överenskommelse med extern part,
  • om anställningsbehovet och uppdraget överstiger 12 månader,
  • om arbetsuppgifterna ligger utanför ramen för arbetsgivarens ordinarie verksamhet och
  • om uppdraget finansieras med särskilt tillskott av budgetmedel eller externa medel.
 • En jurist vid Sveriges domstolar, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten får anställas tillsvidare, dock längst för två år, i en annan sådan myndighet om målet är att bidra meritering för fortsatt arbete inom åklagar- eller domarkarriären.

Mer information

Du hittar utförlig information om överenskommelsen och avtalen i sin helhet här.