AkademikerAlliansen prolongerar med Sobona

Till följd av den pågående krisen har parterna på området kommunala företag enats om att skjuta upp avtalsrörelsen till hösten. Därför prolongeras Sobonas branschavtal till den 31 oktober 2020.

Publicerad: Måndag 30 mar 2020

Senast uppdaterad: Måndag 30 mar 2020

 

Överenskommelsen tydliggör att den pågående pandemin Covid-19 innebär stora påfrestningar för det svenska samhället och för välfärdens verksamheter och medarbetare. Det finns omfattande behov av att kraftsamla och prioritera för att klara de kommunala företagens samhällskritiska uppgifter. Mot bakgrund av detta har parterna enats om att prolongera branschavtalen som tecknats av KFS till och med den 31 oktober 2020. Parterna avser återuppta förhandlingarna om nya avtal efter sommaren.

De branscher det gäller är:

  • Besöksnäring, Musei - och arkeologisk verksamhet, Vård och omsorg – samtliga med utlöptid 2020-03-31
  • Energi, Återvinning, Flygplatser, Trafikhuvudmän, Parkering, Konsult och service, Fastighet och näringsliv, Läns- och regionmuseer, VA, Utbildning – samtliga är tillsvidareavtal med utlöptid 2020-04-28.
  • Trafik – med utlöptid 2020-09-30

Det noteras att partsställningen i dessa avtal är den gamla från KFS-avtalen, där Saco-förbundet samlats under namnet Förtecknade Saco-förbund, förutom Sveriges Ingenjörer och Civilekonomerna som hade egen partsställning. Nu är dock alla parter överens om att AkademikerAlliansen hanterar all avtalsskrivning mot Sobona, eftersom det kommer bli den partsställningen när avtalen är klara.