Hoppa till huvudinnehåll

Kommuner och regioner behöver arbeta med friskfaktorer

Ett metodiskt arbete med friskfaktorer är nödvändigt för att möta effekterna av bemanningskrisen och det tuffa ekonomiska läget, skriver arbetsgivare och fack i välfärden.

Ett försämrat ekonomiskt läge, knappa resurser och personalbrist. Välfärden står inför omfattande utmaningar, vilket riskerar att leda till försämrad arbetsmiljö och minskad kvalitet. Tillsammans gör fack och arbetsgivare nu en omfattande satsning på friskfaktorer för att stärka arbetsmiljön i välfärdens samhällsviktiga verksamheter.

Hela samhället har ställts inför stora utmaningar det senaste decenniet. Coronapandemin, många personer på flykt och en demografisk situation med fler äldre och få i arbetsför ålder. Här och nu står kommuner, regioner och kommunala företag i en tuff ekonomisk situation och en ökad konkurrens om arbetskraften med andra branscher.

Det är helt avgörande att vi nu tar oss ifrån kortsiktiga och dyra åtgärder som egentligen inte löser problemen. Sjukfrånvaro innebär sänkt livskvalitet för medarbetaren, men även förlorad kvalitet, minskad kontinuitet och kompetens. Vi måste satsa på hälsa i stället för att betala för ohälsa. Det kräver stabila och långsiktiga åtgärder som ger attraktiva arbetsplatser och god arbetsmiljö och en bra välfärd för invånarna. Då är ett främjande och förebyggande arbetsmiljöarbete avgörande.

Att läget är allvarligt skärper kravet på fack och arbetsgivare att arbeta långsiktigt. Vi är överens om en bred kunskapssatsning på friskfaktorer för att stärka arbetsmiljöarbetet i välfärdens verksamheter. Initiativet är unikt i sitt slag på arbetsmarknaden och innebär bland annat en långsiktig satsning på drygt 100 miljoner kronor över fyra år för friskare arbetsplatser.

Forskning visar att det finns specifika faktorer som är centrala för friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser. Därför har fack och arbetsgivares gemensamt genom Suntarbetsliv utvecklat arbetet med åtta friskfaktorer som bidrar starkt till bra arbetsmiljö och till verksamhetsmålen. Nu i maj samlar vi över 3 500 företrädare för fack, arbetsgivare och representanter för regering, riksdag samt myndigheter för att lära sig mer och dela erfarenheter om friskfaktorer.

Arbetsmiljöarbete med friskfaktorer fungerar som metod och ger effekt. Vi har tre konkreta exempel på när det förebyggande arbetet ger effekt:

1. Botkyrka kommun har utvecklat arbetet kring friskfaktorn att fånga upp tidiga signaler på ohälsa och därmed kunnat minska sjukfrånvaron med 7 000 arbetsdagar.

  1. I Region Dalarna har fack och arbetsgivare arbetat metodiskt för ökad dialog och inflytande på arbetsplatserna och enats om ett samverkansavtal som ger kraft åt arbetsmiljöarbetet.
    3. Flens kommun har satt fokus på ledarskap, kommunikation, arbetsmiljö och drivit på en ökad samverkan mellan fack och arbetsgivare. Sjukskrivningstalen har gått ned sedan arbetet med friskfaktorer startade.

    Alla kommuner, regioner och kommunala företag behöver arbeta med friskfaktorerna metodiskt och långsiktigt för att kunna möta effekterna av bemanningskrisen och det tuffa ekonomiska läget. En god arbetsmiljö är en grundförutsättning för att fortsätta leverera en högkvalitativ välfärd med friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser.

Vi, fack och arbetsgivare i välfärden, är överens om att 1,2 miljoner medarbetare och chefer ska ha möjlighet att utföra ett professionellt arbete, utan ökade arbetsmiljörisker som högre arbetsbelastning eller samvetsstress. En god arbetsmiljö är avgörande för att trygga kompetensförsörjningen i välfärden.

 

Anders Henriksson

Ordförande Sveriges Kommuner och Regioner

 

Ulf Olsson

Ordförande Sobona

 

Heike Erkers

Förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR

 

Johanna Jaara Åstrand

Förbundsordförande, Sveriges Lärare

 

Kristina Hultman

Ordförande i AkademikerAlliansens representantskap

 

Malin Ragnegård

Förbundsordförande, Kommunal

 

Sineva Ribeiro

Förbundsordförande, Vårdförbundet

 

Sofia Rydgren Stale

Förbundsordförande, Sveriges Läkarförbund

 

Veronica Magnusson

Förbundsordförande, Vision

Publicerad: 2023-05-24

Senast uppdaterad: 2023-05-24

Dela sidan