Hoppa till huvudinnehåll

Viktiga nyheter om tjänstepension från januari 2023

Från och med 1 januari 2023 omfattas de allra flesta som är anställda inom kommunal sektor av det helt avgiftsbestämda tjänstepensionsavtalet AKAP-KR (tidigare benämnt AKAP-KL). Det gäller såväl anställda hos kommuner och regioner som anställda hos arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal. Samtidigt har pensionsavsättningen i avtalet höjts med 1,5 procent.

Flertalet av de anställda som före årsskiftet 2022/2023 omfattades av KAP-KL har förts över till AKAP-KR och får därmed 1,5 % högre pensionsavsättning. Det gäller emellertid inte alla. Vissa anställda fortsätter att omfattas av KAP-KL. Det gäller bland annat de som har ett påbörjat intjänande av förmånsbestämd pension inom ramen för KAP-KL. Anledningen till detta är att det kan vara ofördelaktigt för den slutliga pensionen att avbryta ett påbörjat förmånsbestämt intjänande.

Från och med 1 januari 2023 ändrades även uttagsreglerna i de kommunala tjänstepensionsavtalen.

Vad gäller för dig från och med 1 januari 2023?

Nedan talas mycket om brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp. Det är upp till denna brytpunkt på din inkomst som du tjänar in till allmän pension. För 2022 innebar 7,5 inkomstbasbelopp en årsinkomst på 532 500 kr, vilket motsvarade en månadslön på 44 375 kr. Ett inkomstbasbelopp 2022 var 71 000 kr. År 2023 motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp en årsinkomst på 557 250 kr, dvs en månadslön på 46 438 kr eftersom inkomstbasbeloppet höjts till 74 300 kr.

Du som är född 1986 eller senare omfattades redan före årsskiftet 2022/2023 av AKAP-KR (tidigare benämnt AKAP-KL). Från och med 1 januari 2023 får du högre avsättningar med 1,5 % vilket ger totalt 6 % på lönedelar upp till brytpunkten på 7,5 inkomstbasbelopp (46 438 kr i månaden år 2023) samt 31,5 % på lönedelar över brytpunkten. Det gäller även dig som är född före 1986 och som tidigare gjort ett val att omfattas av AKAP-KL.

Du som är född 1958 – 1985 med en fast lön upp till 44 375 kr per den 2022-12-31 och saknade ett förmånsbestämt intjänande till ålderspension per den 2022-12-31, förs över från KAP-KL till AKAP-KR och får högre pensionsavsättning med 1,5 % vilket ger totalt 6 % från och med den 1 januari 2023. Om du senare uppnår en inkomst över brytpunkten på 7,5 inkomstbasbelopp får du en avsättning på totalt 31,5 % för lönedelar över brytpunkten. Du omfattas också av övergångsbestämmelser som därutöver kan ge dig extra avsättning om du uppnår en inkomst över brytpunkten under något av åren fram till och med 2026.

Läs mer om vad som gäller för dig som omfattas av AKAP-KR efter årsskiftet 2022/2023

Du som är född 1958 – 1985 och antingen hade en fast lön över 44 375 kr per den 2022-12-31 eller ett förmånsbestämt intjänande till ålderspension per den 2022-12-31 omfattas av övergångsbestämmelser som gör att du även efter årsskiftet 2022/2023 fortsätter att omfattas av KAP-KL. Det gäller även dig som är tjänstledig från din anställning i kommunal sektor, oavsett orsak till tjänstledigheten. Under perioden april – maj 2023 kommer du att ha möjlighet att välja att i stället omfattas av AKAP-KR med extra pensionsavsättningar. Information om detta kommer du få efter 1 april 2023.

Du som är född 1957 eller tidigare fortsätter omfattas av KAP-KL.

Du som har beviljats särskild avtalspension eller påbörjat uttag av förmånsbestämd pension från KAP-KL fortsätter att omfattas av KAP-KL.

Du som har sjukersättning eller arbetsskadelivränta –Information om vad som gäller för dig kommer senare.

Du som anställs i kommunal sektor [1] efter årsskiftet 2022/2023 omfattas av AKAP-KR. Det gäller även dig som tidigare har arbetat inom sektorn och då omfattades av KAP-KL. Undantag från den regeln gäller dig som slutade en anställning i sektorn någon gång under perioden 1 oktober till 31 december 2022 och återanställs i sektorn någon gång under perioden 1 januari till 31 mars 2023. Du omfattas då av övergångsregler och fortsätter att omfattas av KAP-KL om du har tjänat in till en livränta hos arbetsgivaren du lämnade sista kvartalet 2022.

Läs mer om vad som gäller för dig som omfattas av KAP-KL efter årsskiftet 2022/2023

Från och med årsskiftet 2022/2023 gäller nya uttagsregler i de kommunala tjänstepensionsavtalen. Det innebär att avgiftsbestämd pension kan tas ut tidigast från 60 år samt med 10 år som kortaste uttagstid.

Läs mer om nya uttagsregler 

Du som omfattas av tjänstepensionsavtalet PA KFS 09 och PA KFS 09 T (Trafik)

Läs mer om vad som gäller för dig som omfattats av PA KFS 09 fram till årsskiftet 2022/2023 samt för dig som omfattas av PA KFS 09 T (Trafik)

Vad är skillnaden på AKAP-KR och KAP-KL?

KAP-KL och AKAP-KR är två likvärdiga pensionsavtal men som bygger på två olika principer för hur du tjänar in din tjänstepension.

AKAP-KR (tidigare AKAP-KL) är ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal. Det innebär att arbetsgivaren löpande under din anställning sätter av pengar motsvarande en viss procentsats av din lön till en pensionsförsäkring. Storleken på pensionen beror med andra ord på din lön under hela anställningstiden och hur väl kapitalet förräntas.

KAP-KL består av både avgiftsbestämda och förmånsbestämda delar. Det förmånsbestämda intjänandet gäller för lönedelar över brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp. Det innebär i korthet en pensionsutfästelse (en andel av lönen) där pensionens storlek beror på lönen i slutet av anställningen och din anställningstid.

Läs mer om skillnaden mellan AKAP-KR och KAP-KL

Tabell med jämförelse mellan AKAP-KR och KAP-KL

[1] Med kommunal sektor avses kommuner och regioner samt arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal

Publicerad: 2022-11-25

Senast uppdaterad: 2023-03-27

Dela sidan