Hoppa till huvudinnehåll

Förändringar i kollektivavtal från 1 oktober

Den 1 oktober sker förändringar i flera kollektivavtal som AkademikerAlliansen är part i. Förändringarna är en följd av de omfattande förhandlingar som i december 2021 ledde fram till bland annat ett nytt pensionsavtal och ett till stora delar förändrat omställningsavtal. De avtal som ändras är Kommunala Huvudavtalet, HÖK T, Allmänna Bestämmelser, KOM-KR samt Sobonas Branschöverenskommelser.

Förändringar i kollektivavtal från 1 oktober

Den 1 oktober sker förändringar i ett flera kollektivavtal som AkademikerAlliansen är part i. Förändringarna är en följd av de omfattande förhandlingar som i december 2021 ledde fram till bland annat ett nytt pensionsavtal och ett till stora delar förändrat omställningsavtal. De avtal som ändras är Kommunala Huvudavtalet, HÖK T, Allmänna Bestämmelser, KOM-KR samt Sobonas Branschöverenskommelser.

 

Kommunala Huvudavtalet, KHA

I KHA finns i § 14 en regel om möjligheten för part att påkalla central förhandling efter att lokal förhandling har avslutats i oenighet. Tidsfristen för att göra det ändras nu från 4 månader efter att lokal förhandling har avslutats till 2 månader. Motsvarande regel ändras också i Sobonas förhandlingsordningsavtal.

 

Allmänna Bestämmelser, AB

AB § 4, anställningsform:

 • Regel i Mom. 4 om att Allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare varit anställd i mer än 18 månader stryks. LAS nya regel om att särskild visstidsanställning konverteras efter anställning i mer än 12 månader gäller därmed.
 • Regel i mom. 4 gällande efterföljande allmän visstidsanställning i anslutning till projektanställning ersätts av särskild visstidsanställning.

AB § 32, enskild angelägenhet:

 • Regeln ändras till att arbetstagaren får behålla avlöningsförmåner under en arbetsdag per tillfälle, begränsning på 10 dagar per år tas bort. Vid nära anhörigs bortgång samt begravning kan som mest även beviljas två arbetsdagar för resa.

AB § 35, turordning och företrädesrätt

 • Det görs en ändring i § 35 som innebär att möjligheten att göra undantag från 22 § i LAS vid turordning inte omfattar kommuner och regioner. Det innebär att möjligheten att undanta 3 personer från turordning som införs i LAS inte kommer att tillämpas inom ramen för AB.

 

Huvudöverenskommelse, HÖK T

I HÖK T finns en central och lokal protokollsanteckning som handlar om lön vid annan anställning på grund av organisatoriska skäl eller sjukdom. Det kan exempelvis handla om en chef som går över till en icke chefstjänst. I de fall detta leder till en lägre lön, kan den berörda arbetstagaren komma överens med sin arbetsgivare om att den gamla lönen behålls i 12 månader för att därefter sänkas med en tolftedel per månad under 12 månader. Denna regel ändras nu till att man får behålla sin tidigare lönenivå under 6 månader. Motsvarande regel ändras också i Sobonas Branschbestämmelser.

 

Omställningsavtalet KOM-KR

Ett stort antal förändringar, bland annat:

 • Tre nya kollektivavtalade studiestöd som ger goda ekonomiska villkor införs; kortvarigt studiestöd (under anställningen), kompletterande studiestöd (under och efter anställningen) och förlängt studiestöd (under anställningen). Dessa möjliggör kompetensutveckling och omställning.
 • Grundläggande stöd under anställning kan ges till tillsvidare- och
  tidsbegränsat anställda arbetstagare. Det grundläggande stödet under anställning kan bestå av kartläggningssamtal, vägledning, rådgivning och validering.
 • Förstärkt stöd ges till de vars anställning ska eller har upphört på grund av ohälsa om Omställningsfonden bedömer att de har behov av förstärkt stöd.
 • De arbetstagare som enligt nuvarande KOM-KR har rätt till aktiva insatser har fortsatt efterskydd.
 • Individuell kompetensutvecklingsplan utmönstras ur avtalet och ersätts med det grundläggande stödet. Tidsbegränsat anställda har rätt till ett samtal om kompetens med arbetsgivaren om arbetstagaren begär det. Samtalet ska dokumenteras.
 • Kravet att arbetsgivaren ska upprätta en handlingsplan utmönstras ur avtalet. Samverkan sker innan arbetsgivaren ansöker om medel för förebyggande insatser och det ska framgå att samverkan har skett av ansökan. Samverkan ska protokollföras.
 • Avgångsersättning, § 17 mom. 2, utmönstras ur avtalet.
 • Avräkningsfrihet vid annat arbete under arbetsbefriad uppsägningstid, § 16 mom. 2, utmönstras ur avtalet.
 • Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen enligt särskilt förhandlingsprotokoll upphör att gälla.

Sobonas Branschbestämmelser

Det görs ändringar i § 4 Anställningsform enligt följande:

 • I mom. 4 har regleringen om konvertering av allmän visstidsanställning i stycke två strukits till följd av ändrad lagstiftning. Det innebär att tidsgränsen för när anställning i vikariat övergår i en tillsvidareanställning även fortsatt regleras i detta moment.

För särskild visstidsanställning:

 • Tidsgränsen för när en särskild visstidsanställning övergår i en tillsvidareanställning regleras i 5a § lagen om anställningsskydd (LAS).

Det görs ändringar i § 29 uppsägningstider enligt följande:

 • I mom. 3 har begreppet saklig grund ersatts av begreppet sakliga skäl vilket är en följd av en ändring i LAS.

Det görs ändringar i § 31 Turordning och företrädesrätt enligt följande:

 • I mom. 2 punkten b) samt anmärkningen har allmän visstidsanställning strukits. Detta innebär att undantaget om företrädesrätt till återanställning vid anställningar kortare än 14 kalenderdagar endast omfattar vikariatsanställning.
 • Nya LAS reglering om undantag från turordning kommer att gälla.
Publicerad: 2022-09-30

Senast uppdaterad: 2022-09-30

Dela sidan