Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmiljö

AkademikerAlliansens ställningstagande ligger till grund för arbetet för våra akademiker inom arbetsmiljöområdet, både lokalt och centralt.

AkademikerAlliansens ställningstagande, Arbetsmiljö
antagen på representantskapet den 19 september 2018.

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoanslutna förbund.

AkademikerAlliansens ställningstagande ligger till grund för arbetet för våra akademiker inom arbetsmiljöområdet, både lokalt och centralt.
AkademikerAlliansen tar i sitt arbete med arbetsmiljö höjd för de utmaningar som digitaliseringen, ny teknik och det gränslösa arbetet innebär och den påverkan detta har på den psykiska och fysiska arbetsmiljön.
En hälsofrämjande arbetsmiljö förutsätter nolltolerans mot diskriminering och trakasserier i arbetslivet och ett aktivt arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter.

Om punkterna i detta ställningstagande kan uppfyllas läggs en grund för en bra arbetsmiljö, ett hållbart arbetsliv och attraktiva arbetsplatser.  Slutligen gör det organisationen inom den kommunala och den landstingskommunala sektorn mer effektiv.

AkademikerAlliansen anser att en väl fungerande organisation är grunden för en god arbetsmiljö.
Vi anser därför att:

 • Organisationen formas utifrån verksamhetens uppgift, mål och behov.
 • I organisationen måste finnas en balans mellan krav och resurser, vilket regelbundet ska följas upp.
 • Organisationen ska nyttja akademikernas kompetens på bästa sätt.
 • Det ska finnas goda administrativa system och administrativa stödfunktioner. 
 • Rollerna i organisationen ska vara tydliga.
 • Organisationen ska ta ansvar för en kontinuerlig kompetensutveckling av hög kvalitet.

AkademikerAlliansen anser att styrningen av verksamheten från politisk och operativ ledning påverkar arbetsmiljön.
Vi anser därför att:

 • För att arbetsmiljöarbetet ska få effekt måste det vara förankrat från högsta ledning och genomsyra hela organisationen
 • Styrningen av organisationen måste baseras på tillit till professionernas kompetens. 
 • Anställningsvillkoren och anställningsförmånerna ska vara konkurrenskraftiga och bidra till att skapa engagemang.
 • Målen för verksamheten ska vara tydliga på alla nivåer.
 • Akademikerna ska vara delaktiga i arbetet med verksamhetens mål.

AkademikerAlliansen anser att ett tydligt ledarskap med hög kompetens är en förutsättning för en god arbetsmiljö.
Vi anser därför att: 

 • Chefer i organisationen ska ha tydliga mandat och ges goda förutsättningar att leda grupper och individer.
 • Det ska ges möjlighet för ett nära ledarskap med ett rimligt antal underställda medarbetare.
 • Kompetens i chefskap/ledarskapsfrågor ska värdesättas och kompetensutvecklingen på området ska vara kontinuerlig och av hög kvalitet.
 • Kompetensutveckling ska finnas inom området arbetsmiljö för både chefer, fackliga företrädare och skyddsombud.
 • Chefer ska ha tid att aktivt arbeta med arbetsmiljön

AkademikerAlliansen anser att bra kommunikation och information är viktiga verktyg för en god arbetsmiljö. 
Vi anser därför att:

 • Organisationen måste utformas så att alla medarbetare blir sedda, lyssnade till och tagna på allvar.
 • Kommunikationen ska präglas av öppenhet, tillit och respekt.
 • Tid och utrymme ska finnas för att ge feedback.
 • Akademikern ska uppleva att arbetsmiljöarbetet är anpassat till individen och uppdraget.

 

Publicerad: 2018-10-12

Senast uppdaterad: 2018-10-12

Dela sidan