Hoppa till huvudinnehåll

Jämförelse: AKAP-KR och KAP-KL

Nedan ser du en jämförelse mellan AKAP-KR och KAP-KL som gäller från och med 1 januari 2023. Ibb = inkomstbasbelopp.

 

 

AKAP-KR

KAP-KL

Typ av pensionsavtal

Helt avgiftsbestämd ålderspension (kallas premiebestämt på andra avtalsområden)

Både avgiftsbestämda och förmånsbestämda delar i ålderspensionen

Intjänade för lönedelar upp till 7,5 ibb

Avsättning som motsvarar 6 % av lönen till en pensions-försäkring

Avsättning som motsvarar 4,5 % av lönen till en pensions-försäkring

Intjänade för lönedelar över 7,5 ibb upp till 30 ibb

Avsättning som motsvarar 31,5 % av lönen till en pensions-försäkring

Efter LAS-åldern avsätts motsvarande 6 % av lönen (år 2023 är LAS-åldern 69 år). Arbetsgivare och arbetstagare kan dock komma överens om högre avsättning.

Avsättning som motsvarar 4,5 % av lönen till en pensions-försäkring

Därutöver förmåns-bestämd pension. Förmånsbestämd pension innebär en utfästelse om framtida pension som baseras på en viss andel av lönen åren före du slutar din anställning samt anställnings-tidens längd. Andelen är 55 % för lönedelar mellan 7,5–20 ibb och 27,5 % för lönedelar mellan 20–30 ibb. Något högre andel för födda 1966 eller tidigare. 

Lönen som pensionsavsättningen grundar sig på = pensionsgrundande lön

Fast lön, fasta löne-tillägg, semester-lön och semester-ersättning, lön under ledighet, ersättning för fyllnadstids- och över-tidsarbete, tillägg för obekväm arbetstid, jour- och beredskaps-ersättning, tillägg vid förskjuten arbetstid, färdtidsersättning, timlön.

I princip samma innebörd som i AKAP-KR.

I den förmåns-bestämda delen görs inga avsättningar till en pensionsförsäkring. Den pensions-grundande lönen åren före pension ligger till grund för beräkning av pensionsförmånen storlek.

Pensionsavsättning vid sjukdom, föräldraledighet mm.

I den pensions-grundande lönen ingår även lönebortfall som uppkommer vid sjukdom och föräldra-ledighet enligt Föräldraledighetslagen. Pensionen påverkas således inte negativt. Det gäller även under vissa förutsättningar vid fackliga förtroendeuppdrag.

Avgiftsbestämd och förmånsbestämd del: I den pensions-grundande lönen ingår även lönebortfall som uppkommer vid sjukdom och föräldraledighet enligt Föräldra-ledighetslagen. Pensionen påverkas således inte negativt. Det gäller även vid fackliga förtroendeuppdrag.

Pensionsavsättning vid sjukersättning

Vid sjukersättning betalas pensions-premien genom en försäkring hos AFA. Baseras på sjuk-penninggrundande inkomst vid tidpunkt för insjuknandet.

Avgiftsbestämd del: Vid sjukersättning betalas pensions-premien genom en försäkring hos AFA. Baseras på sjuk-penninggrundande inkomst vid tidpunkt för insjuknandet.

Den förmånsbestämd del: I den förmåns-bestämda delen görs inga avsättningar till en pensionsförsäkring. Den pensions-grundande lönen åren före insjuknandet ligger till grund för beräkning av pensionsförmånens storlek. 

Vid partiell sjuk-ersättning kan det vara aktuellt med en alternativ beräkning av pensionsförmånen. Kontakta din fackliga organisation och arbetsgivare för mer info.

Frekvens för inbetalning av pensionsavgifter

Varje kvartal.

Beräkning sker två gånger per år, den 30 juni resp den 31 december och fördelas på inbetalningar i september och december respektive i mars och juni.

Avgiftsbestämd del: beräknas per 31 december och betalas en gång om året, den 31 mars.

Förmånsbestämd del: I den förmånsbestämda delen görs inga avsättningar till en pensionsförsäkring. Pensionsförmånenen beräknas vid pensionsavgång.

Åldersgränser för intjänade av pension

 

Ingen undre åldersgräns.

Övre åldersgräns: Ingen övre åldersgräns om anställningen tillträds före LAS-åldern (från 2023 är LAS-åldern 69 år). För anställning som tillträds efter LAS-åldern sker inget intjänande men enskild överens-kommelse kan träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare om intjänade av pension.

Avgiftsbestämd del: Intjänandet till pension börjar vid 21 års ålder. Om anställningen fortsätter efter fyllda 67 år fortsätter även intjänandet.

Förmånsbestämd del: Förmånsbestämd pension tjänas in genom tillgodoräkning av tjänstetid som ligger till grund för pensionens storlek. Tjänstetid tillgodo-räknas för anställnings-tid från 28 år till 65 år.

Värdesäkring av pension

Storleken på kapitalet i pensionsförsäkringen beror på hur kapitalet förräntas både under spartid och utbetalningstid.

Avgiftsbestämd del: Samma som för AKAP-KR.

Förmånsbestämd del: Pensionens storlek fastställs vid pensionsavgång. Därefter värdesäkras pensionen årligen med förändringen av prisbas-beloppet under utbetalningstid.

Uttag av ålderspension

Kan tas ut tidigast från 60 års ålder. Utbetalning påbörjas först efter ansökan från arbetstagaren.

Avgiftsbestämd del: Samma som AKAP-KR

Förmånsbestämd del: Kan tas ut tidigast från 61 års ålder. Vid förtida uttag före 65 års ålder räknas anställningstiden framtill 65 år. Däremot blir pensionen livsvarigt något lägre per månad eftersom pensionen betalas ut under längre tid.

Tidpunkt för automatisk utbetalning

Om ingen ansökan om uttag av pension inkommit till försäkringsgivare betalas pensionen ut vid LAS-åldern + 12 månader. Från 2023 sker automatisk utbetalning således vid 70 års ålder.

Avgiftsbestämd del: Samma som AKAP-KR

Förmånsbestämd del: Vid 67 års ålder eller senare om avgång från anställning sker efter 67 års ålder.

Utbetalningstid

Huvudregel: livsvarig utbetalning

Arbetstagaren kan träffa överenskommelse med försäkringsgivaren om kortare utbetalningstid, dock som lägst på 10 år.

Utbetalning av engångsbelopp kan göras om värdet i försäkringen uppgår till max ett prisbasbelopp

Avgiftsbestämd del: samma som för AKAP-KR.

Förmånsbestämd del: Livsvarigt.

Viss del av intjänad pensionsrätt per 1997-12-31 kan utbetalas på kortare tid om uttag påbörjas någon gång under perioden 61 – 65 års ålder.

Försäkringsgivare

Utbudet presenteras på pensionsvalet.se och valcentralen.se

Avgiftsbestämd del: Samma utbud som inom AKAP-KR.

Icke-valet

Om arbetstagaren inte själv väljer försäkringsgivare, placeras avsättningarna till pension i en traditionell pensionsförsäkring hos KPA Pension.

Avgiftsbestämd del: Samma som inom AKAP-KR.

Återbetalningsskydd

I den traditionella pensionsförsäkringen hos KPA Pension (icke-valet) ingår återbetalningsskydd per automatik. Dvs vid dödsfall betalas intjänat kapital till familjen. Åter-betalningsskyddet kan väljas bort för att öka den egna pensionen.

Om arbetstagaren gjort val av placering hos annan försäkrings-givare, kan återbetalningsskydd finnas per automatik, alternativt att arbets-tagaren ombetts att göra ett val av återbetalningsskydd eller ej.

Avgiftsbestämd del: Samma som inom AKAP-KR.

Förmånsbestämd del: Inte aktuellt med återbetalningsskydd i förmånsbestämd ålderspension eftersom det inte sker avsättning till pensionsförsäkring.

Separat skydd till efterlevande

Familjeskydd som ger mellan 0,8–1,1 ibb per år i max 5 år till efter-levande vuxen och max 0,5 ibb per år till barn upp till 18 år eller i vissa fall till juni det år barnet blir 20 år.

Krävs att dödsfallet sker under anställningstid eller inom sex månader efter att anställningen upphört. Familjeskydd ges även vid dödsfall om det sker under tid med särskild avtals-pension eller exempelvis under tid med ersättning från AGS-KL.

Familjeskyddet kommer att ersättas av med annan form av efterlevandeskydd.

Efterlevandepension utgörs av viss procent-andel av pensions-underlaget.

Kan ges till efterlevande vuxen och till barn upp till 18 år eller i vissa fall till juni det år barnet blir 20 år.

Krävs att dödsfallet sker under anställningstid eller inom sex månader efter att anställningen upphört. Efterlevande-pension ges även vid dödsfall som sker under tid med särskild avtalspension eller exempelvis under tid med ersättning från AGS-KL.

Särskild avtalspension

Arbetstagare och arbetsgivare kan träffa överenskommelse om särskild avtalspension. En sådan överens-kommelse ska bl. a. ange omfattningen av avtals-pensionen (hel eller partiell), tids-period för avtals-pensionen, nivån på avtalspensionen, om pensionsavgifter ska tillgodoräknas arbets-tagaren under tid med avtalspension och om eventuell samordning med andra förvärvs-inkomster ska ske under tid med särskild avtalspension.

Samma som för AKAP-KR

 

 

 

 

Publicerad: 2023-03-17

Senast uppdaterad: 2023-03-20

Dela sidan