Hoppa till huvudinnehåll

Dispens från nya regler för dygnsvila

Den 1 oktober införs nya regler om dygnsvila där arbetstagaren har rätt till minst 11 timmars dygnsvila.

Den 1 oktober införs nya regler om dygnsvila där arbetstagaren har rätt till minst 11 timmars dygnsvila.

Det finns  möjligheter att göra  undantag från reglerna om dygnsvila när arbetstiden inte kan förläggas på annat sätt i verksamheter som ansvarar för liv, hälsa och säkerhet, både vad avser planerad arbetstidsförläggning och vid oförutsedd händelse.

Centrala parter är överens om att det kan finnas behov av dispens från bestämmelsen avseende att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour får vara högst 20 timmar i vissa fall. Dispensen innebär att den sammanlagda arbetstiden kan överstiga 20 timmar. Den sammanlagda arbetstiden får dock som högst uppgå till 24 timmar.

Förutsättningar vid dispens

Arbetsgivaren är skyldig att uttömma alla möjligheter att bemanna verksamheten i enlighet med reglerna i kollektivavtalet innan dispens kan ges.

Dispens beviljas endast då inga andra rimliga åtgärder står till buds. det vill säga när det är nödvändigt att förlägga arbete i kombination med jour längre än 20 timmar för att verksamheten ska kunna upprätthållas.  Det kan till exempel handla om enstaka verksamheter i glesbygd och/eller då tillgången på viss specifik kompetens är begränsad och kräver sådan förläggning.

Räddningstjänstverksamhet kan i vissa fall behöva dispens mot bakgrund av samhällets ansvar att vid olyckor eller överhängande fara för olyckor säkerställa ett skydd för liv och hälsa, egendom och miljö. Dispens kan beviljas under förutsättning att arbetsgivaren prövat alla möjligheter att bemanna verksamheten i enlighet med reglerna i kollektivavtalet och gjort bedömningen att ett undantag är nödvändigt för att uppfylla verksamhetens behov.

Ett beslut om dispens gäller under begränsad tid, dock som längst 12 månader i taget.

Förfarande vid begäran och beslut om dispens

Beslut om att begära dispens ska fattas av den högsta ledningen i kommun, region eller kommunalt företag. MBL-förhandling inklusive riskbedömning ska genomföras innan en begäran om dispens.

Beslut fattas av centrala parters arbetstidsnämnd. Arbetstidsnämnden kommer att prioritera ärenden där avtalsbestämmelser träder i kraft den 1 oktober 2023.

Publicerad: 2023-09-29

Senast uppdaterad: 2023-09-29

Dela sidan