Hoppa till huvudinnehåll

Skärpta regler för dygnsvila från 1 oktober 2023

Reglerna om dygnsvila skärps i en överenskommelse mellan SKR och Sobona och de fackliga parterna Kommunal, Vårdförbundet, AkademikerAlliansen och Allmän kommunal verksamhet.

EU-kommissionen har ifrågasatt om kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) är förenligt med arbetstidsdirektivet i vissa delar. Parterna har därför kommit överens om att skärpa kollektivavtalets regler avseende dygnsvila i syfte att värna individernas skydd och säkerställa att avtalet är förenligt med arbetstidsdirektivet. Ändringarna träder i kraft 1 oktober 2023.

− Det här en oerhört viktig uppstramning av viloreglerna, skyddsperspektivet för individen går inte att tumma på, säger Magnus Berg, ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation. Parterna har nu tagit ansvar för att lösa en mycket svår fråga och hålla regleringen inom den svenska modellen. 

Reglerna avseende dygnsvila skärps, såväl vid planerad arbetstidsförläggning som   vid oförutsedd händelse. Det tydliggörs också att en arbetstagare som har fått sin dygnsvila inskränkt har rätt till kompenserande vila och i vilken omfattning. 

Arbetstagaren har rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod. Undantag från den regeln får bara göras om det finns skäl för det. Reglerna syftar till att säkerställa vila och återhämtning och därigenom värna medarbetarnas arbetsmiljö.

De centrala parterna har också kommit överens om att inrätta ett arbetstidsråd, som ska bistå lokala arbetsgivare och fack med råd och stöd kring de nya reglerna.

 

Fakta

Följande parter har undertecknat överenskommelsen

  • Sveriges Kommuner och Regioner
  • Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
  • Svenska Kommunalarbetareförbundet
  • OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
  • OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård
  • Akademikeralliansen

 

Förhandlingar pågår förfarande med Sveriges Läkarförbund, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbund.


Sammanfattning av de nya reglerna


Det ställs krav på att förläggning av ordinarie arbetstid vid behov ska anges i schema. Av schemat ska förläggning av ordinarie arbetstid och viloperioder framgå.

Det fastslås att regeln är att arbete och dygnsvila ska förläggas alternerande under varje period om 24 timmar. Arbetspass och jourpass kan endast förläggas i direkt anslutning till varandra i undantagsfall om det föreligger särskilda skäl i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet.

Bestämmelsen avseende dygnsvila skärps och förtydligas. Det fastslås att regeln är att arbetstagaren har rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar.

Dygnsvila kan i undantagsfall förkortas till som lägst 9 timmar vid förläggning av ordinarie arbetstid om det finns särskilda skäl i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet. Det ska göras en intresseavvägning mellan arbetstagarens behov av minst 11 timmars dygnsvila och verksamhetens behov.

  • Dygnsvila kan tillfälligt förkortas vid en oförutsedd händelse som arbetsgivaren inte har kunnat förutse, påverka eller planera för

    Det tydliggörs att arbetstagare som har fått sin dygnsvila inskränkt har rätt till kompenserande vila och i vilken omfattning.


Arbetsgivaren ska årligen följa upp tillämpning av och orsaker till planerade avvikelser. Utifrån resultatet ska arbetsgivaren vid behov ta fram en handlingsplan.

Centrala parter har kommit överens om att inrätta ett arbetstidsråd och en arbetstidsnämnd. Arbetstidsrådet ska bland annat genomföra en genomlysning av faktorer av relevans för en verksamhetsanpassad och hälsosam arbetstidsförläggning.


Kontakt vid frågor

Magnus Berg
Ordförande i förhandlingsdelegationen

kontakt@akademikeralliansen.se

 

 

Publicerad: 2022-12-09

Senast uppdaterad: 2022-12-09

Dela sidan