Hoppa till huvudinnehåll

SAP-R: Avtal för räddningstjänsten

Centrala parter har tecknat överenskommelse gällande räddningstjänstens särskilda avtalspension, SAP-R. För dig som är anställd före den 1 januari 2023 fortsätter SAP-R som tidigare, men med förbättringar. SAP-R stängs för den som anställs som helt ny inom räddningstjänsten från och med 1 januari 2023. I stället ges ett tillägg på 2 000 kronor per månad under tid med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka.

Förändringarna för räddningstjänsten sker samtidigt som tjänstepensionsavtalen utvecklas för anställda inom kommun och regionsektorn och hos arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal. AKAP-KL byter namn till AKAP-KR där pensionsavsättningarna ökar. De flesta kommer att föras över från KAP-KL till AKAP-KR med vissa undantag. Samma regler gäller för alla anställda, dvs även för dig som arbetar inom räddningstjänsten. SAP-R kommer att finnas kvar i båda pensionsavtalen under de förutsättningar som framgår nedan.

Bakgrund

SAP-R är en särskild avtalspension som möjliggör för personal inom räddningstjänst med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka att kunna gå i pension redan vid 58 års ålder. De höjda åldersgränserna för bland annat allmän pension har dock gjort att den befintliga modellen inte längre är hållbar, bland annat på grund av att den enskilda arbetstagaren riskerar en alldeles för låg allmän pension vid tidig pensionsavgång. Parterna har därför kommit överens om en modell som möjliggör ett förlängt arbetsliv och kompetensutveckling under yrkeslivet.

Den nya modellen säkerställer att:

  • Anställda inom räddningstjänsten före 1 januari 2023 behåller rätt till SAP-R på samma villkor som idag.
  • Nytt är rätt att skjuta upp sitt uttag av SAP-R och fortsätta arbeta under sådan tid. När uttag av SAP-R skjuts upp ges extra tillägg till tjänstepensionen på 12 procent till maximalt 65 års ålder. Man kan också välja att avsäga sig sin framtida rätt till SAP-R helt och gå över till den nya modellen med ett tillägg på 2 000 kronor per månad.  
  • Anställd före 1 januari 2023 som inte kan uppfylla tidsvillkoren för SAP-R kommer istället att få tillägget på 2 000 kronor per månad.
  • De som anställs som helt ny inom räddningstjänsten från och med den 1 januari 2023 får ett tillägg på 2 000 kronor per månad som i första hand betalas till tjänstepension, men också kan tas ut som lön.
  • Alla som är anställda inom räddningstjänsten med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka har rätt till ett utökat stöd för karriärplanering och kompetensutveckling. Det gäller oavsett om du är anställd före eller efter årsskiftet 2022/2023. Syftet är att vidga möjlighet till fortsatt arbete när huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka inte längre är möjlig.

För dig som redan är anställd eller som tidigare varit varaktigt anställd i räddningstjänsten och anställs på nytt någon gång efter den 31 december 2022

Kraven för rätt till SAP-R för arbetstagare med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka är desamma som idag. Villkoren för rätt till SAP-R är alltså oförändrade och befintligt regelverk gäller fortsatt för tid framåt. Detta gäller även tidigare anställda inom räddningstjänsten som återkommer efter den 31 december 2022.

Nytt är att du kan skjuta upp uttaget av SAP-R och komma överens med din arbetsgivare om att fortsätta arbeta och i stället få ett tillägg till tjänstepensionen på 12 % av den pensionsgrundande lönen under sådan tid. Uttaget av SAP-R kan skjutas upp ett år i taget eller under annan tidsperiod som du och arbetsgivaren kommer överens om. Uttaget kan alltså skjutas upp flera gånger, men maximalt fram till 65 års ålder.

Kvalifikationskraven för SAP-R behöver endast uppfyllas vid första tillfället som SAP-R skjuts upp. När du väl börjat skjuta upp uttaget av SAP-R kan du alltså arbeta med andra arbetsuppgifter som du kommer överens med din arbetsgivare om samtidigt som du har rätt att behålla din tidigare grundlön, dock utifrån sysselsättningsgrad. Det utesluter naturligtvis inte även högre lön. Arbetsuppgifterna bestäms med hänsyn till ditt behov, förutsättningar och önskemål med arbetsgivarens kompetensbehov som utgångspunkt. Förutsättningen för att få den extra pensionsavsättningen är att du och arbetsgivaren är överens om arbetsuppgifternas innehåll.

Du kan också helt välja bort en eventuell framtida SAP-R och i stället välja att få tillägget på 2 000 kronor som beskrivs nedan.

Den som inte kommer kunna uppfylla tidsvillkoren för SAP-R kommer i stället att få tillägget på 2 000 kronor som beskrivs nedan och utifrån de förutsättningarna.

Så fungerar tillägget på 2 000 kr för dig som anställs efter årsskiftet

Tillägget på 2 000 kronor per månad betalas i första hand till tjänstepensionen, men är möjligt att i stället få som lön. Du kan bestämma det kalenderårsvis om du vill. Det krävs att tjänstgöringen huvudsakligen är i utryckningsstyrka och att man har den så kallade SMO-utbildningen, motsvarande äldre utbildning eller en utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Om man inte har sådan utbildning börjar tillägget betalas ut först efter två års anställning inom räddningstjänsten.

Storleken på tillägget kommer framöver att förhandlas i samband med förhandlingar om lön och allmänna villkor.

Karriärplanering och kompetensutveckling
Oavsett om du är anställd med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka före eller efter årsskiftet införs ansvar för arbetsgivaren att öka dina förutsättningar för ett förlängt arbetsliv. Det ska ske genom karriärplanering och kompetensutveckling i god tid. Det kan ingå som en del i t.ex medarbetarsamtal och ska dokumenteras. Du och arbetsgivaren kan komma överens om insatser för att möjliggöra kompetensutveckling. Syftet är att vidga möjligheten till fortsatt arbete när huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka inte längre är möjlig. Det kan handla om arbetsuppgifter inom räddningstjänsten eller inom arbetsgivarens övriga verksamhetsområden alternativt utanför arbetsgivarens verksamhet.

Publicerad: 2022-12-08

Senast uppdaterad: 2023-03-29

Dela sidan