AkademikerAlliansen säger nej till överenskommelse om semester

AkademikerAlliansen beslutade på tisdagen den 21 april att säga nej till ett förslag om överenskommelse om hantering av semester 2020 med motparterna SKR och Sobona. Förhandlingarna på central nivå hade pågått i flera veckor och var initierade som en följd av förväntade svårigheter att hantera semester på vanligt sätt på grund av Corona-krisen. På fredagen den 17 april fanns det ett slutförslag till överenskommelse. Förbunden inom AkademikerAlliansen tyckte dock enhälligt att förslaget var för dåligt för förbundens medlemmar för att kunna säga ja till.

Publicerad: Onsdag 22 apr 2020

Senast uppdaterad: Onsdag 22 apr 2020

Sedan mitten av mars har diskussioner pågått mellan centrala parter om en reglering av undantag från semesterreglerna 2020 med anledning av Corona-krisen. Arbetsgivarparterna Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona har lyft behovet av att skapa ordning och reda på lokal nivå och att säkerställa att de anställda som jobbar i oerhört ansträngda verksamheter får behövlig vila och återhämtning.

Viktigast för arbetsgivarsidan att reglera har varit en kortare tid för att meddela semesterförläggning (en månad istället för två) samt att förlänga perioden för den s.k. huvudsemestern. Huvudsemesterperioden är enligt villkorsavtalet Allmänna Bestämmelser månaderna juni - augusti. Huvudsemester kan även förläggas till månaderna maj och september efter lokal förhandling enligt medbestämmandelagen (MBL).

Förhandlingarna ledde till slut fram till ett förslag som de fackliga parterna gick med på att ta upp för prövning i sina högsta beslutande organ. I slutförslaget fanns möjlighet för arbetsgivarna att förlägga huvudsemestern till december. Skälet till det är att arbetsgivarparterna bedömde att det skulle vara omöjligt för många verksamheter att förlägga någon semester alls i maj och att perioden därför skulle bli för kort. Tanken bakom december som alternativ förläggningsmånad var att semestern då skulle kunna kombineras med jul- och nyårsledighet för en längre sammanhängande period. I förslaget låg en ekonomisk ersättning för de medarbetare vars huvudsemester flyttas till december.

Efter diskussioner i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation och beslut i representantskapet den 21 april har organisationen valt att tacka nej till förslaget om semesteröverenskommelse. Nedan redogörs för huvudskälen bakom beslutet.

  • Huvudskälet är att vi ser förläggning av huvudsemestern till december som mycket negativ för våra medlemmar. En ekonomisk ersättning kan i de flesta fall inte uppväga flytt av sommarsemester till december.
  • Om syftet är att anställda som har jobbat intensivt under lång tid ska få erforderlig vila och återhämtning är det alldeles för långt till december.
  • Att vara ledig de första veckorna i december och jobba när skolorna är stängda kan dessutom göra det mycket svårt för barnfamiljer att få ihop vardagen.
  • Semesterfrågor kommer att behöva hanteras lokalt, men det är bättre att göra det genom lokala överenskommelser. Det är mycket svårt att sätta en central prislapp på vad flyttad huvudsemester är värd, eftersom olika yrkesgrupper och verksamheter har så olika förutsättningar.
  • Semesterlagen och AB har tydliga regler kring semesterförläggning och vi anser att dessa är tillräckliga i rådande läge. Vi förväntar oss att arbetsgivarna har en god och långsiktig planering för bemanningen och att man planerar verksamheten utifrån att våra medlemmar ska få vila och återhämtning.

Även flera andra fackliga organisationer valde att säga nej till förslaget.

 

Kontakt vid frågor:
Magnus Berg, ordförande i förhandlingsdelegationen
kontakt@akademikeralliansen.se