Ny överenskommelse om familjeskydd

AkademikerAlliansen har den 24 oktober träffat en överenskommelse med SKL och Pacta om familjeskydd (efterlevandepension) för de arbetstagare som omfattas av AKAP-KL.

Publicerad: Torsdag 27 okt 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 27 okt 2016

AKAP-KL gäller de som är födda 1986 och senare. De nya reglerna om familjeskydd kommer att tillämpas från och med 1 januari 2018.

När AKAP-KL träffades hann inte familjeskydd bli klart, utan parterna har förhandlat om detta i efterhand. Överenskommelsen kommer nu  att tillföras AKAP-KL som en bilaga.

Familjeskyddet innebär att om en arbetstagare avlider, har efterlevande make/sambo rätt till ett månatligt belopp som betalas ut i fem år från och med dödsfallet. Om arbetstagaren hade barn under 18 år, får även de ett månatligt belopp som betalas ut tills de är 18 år eller går ut gymnasiet.

Beloppen som betalas ut fastställs utifrån inkomstbasbeloppet det år den anställde avlider. För vuxen är det månatliga beloppet som betalas ut 0,8 inkomstbasbelopp delat med 12 om arbetstagarens inkomst inte var högre än sex inkomstbasbelopp. Om lönen översteg sex inkomstbasbelopp, utbetalas per månad 1,1 inkomstbasbelopp delat med 12. För barnen utbetalas 0,5 inkomstbasbelopp delat med 12 per barn, dock högst 1,5 inkomstbasbelopp totalt, oavsett antal barn.