Reviderad AID klar!

Reviderad AID (partsgemensamt klassificeringssystem inom det kommunala området) är klar efter en längre tids partsgemensamt arbete och kommer att användas vid insamlingen av novemberstatistik år 2018. Lönestatistik baserad på reviderad AID kommer att finnas tillgänglig under våren år 2019.

Publicerad: Onsdag 28 feb 2018

Senast uppdaterad: Onsdag 28 feb 2018

Reviderad AID klar
Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är ett partsgemensamt klassificerings­system för gruppering av arbetsuppgifter. En längre tids översynsarbete har lett till en revidering av AID. Översynen har syftat till att fånga upp förändringar i arbetsuppgifter som har skett sedan AID infördes 2008, för att systemet ska beskriva verkligheten bättre.

AID är partsgemensamt, vilket innebär att förändringar i systemet arbetas fram i den partsgemensamma statistikkommittén bestående av representanter från Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta samt Svenska Kommunalarbetareförbundet, Offentlighetsanställdas Förhandlingsråd (OFR) och AkademikerAlliansen.

Reviderad AID kommer att användas första gången vid insamlingen av novemberstatistik år 2018. Redovisning av lönestatistik med reviderad AID kommer att ske under våren år 2019.

Förändringar som har gjorts i AID
De förändringar som har gjorts avser i huvudsak etiketter. Generellt har beskrivningar och exempel setts över och fyllts på. AkademikerAlliansens förbund berörs framförallt av följande:

  • Antalet handläggaretiketter har utökats för att tydliggöra olika verksamhetsområden (samt för att komma åt problemet med de stora grupperna av handläggare som tidigare kodats bl a som handläggare, annan);
  • Skrivning finns nu avseende skiljelinjen mellan handläggare och administratörer ”Administratörers arbete utförs vanligen utifrån flera kända handlingsalternativ. Handläggare utför arbetet självständigt utifrån ett eller flera verksamhetsmål och har ett stort handlingsutrymme i hur målet uppnås.”
  • Ledningsarbete har setts över och det finns t ex en ny etikett för administrativa chefer som inte leder verksamhet på övergripande nivå. Två ledningsetiketter, varav en inom skola och barnomsorg/förskola, har tagits bort. De två etiketterna är sk kombinationsetiketter som överlappar andra befintliga etiketter.
    En översyn av etikettnamn, beskrivningar och exempel har också gjorts inom området ledningsarbete.
  • Etiketten Farmaceut har brutits ut ur andra specialiteter inom hälso- och sjukvård. Etiketten kostrådgivare har utgått (tydliggör dietisters roll) med mera.
  • Teknikområdet har gåtts igenom vilket resulterat i förändringar av etikettnamn, beskrivningar och exempel. En etikett har tagits bort, Ingenjör allmänteknisk.

AID Handbok håller för närvarande på att uppdateras och kommer att läggas upp på hemsidan och inom den närmaste tiden.

För mer detaljerad information om reviderad AID, se partsgemensamt informationsbrev

För etikettlista och etikettlista med markerade förändringar:
Klicka här: (länk till SKLs sida om AID)

 
Frågor om reviderad AID kan ställas till AkademikerAlliansens representanter i den partsgemensamma statistikkommittén:
Anna Danielsson, e-post: anna.danielsson@saco.se
Kristofer Jervinge, e-post: Kristofer.Jervinge@naturvetarna.se