Viktiga nyheter om tjänstepension från jan 2023

Från och med 1 januari 2023 kommer de allra flesta som är anställda inom kommuner och regioner eller är som är anställda hos arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal (kommunal sektor) att omfattas av det helt avgiftsbestämda tjänstepensionsavtalet AKAP-KR (tidigare benämnt AKAP-KL). Samtidigt höjs pensionsavsättningen i avtalet med 1,5 procent.

Publicerad: Fredag 25 nov 2022

Senast uppdaterad: Fredag 25 nov 2022

För de anställda som idag omfattas av KAP-KL kommer flertalet att föras över till AKAP-KR och därmed få 1,5 % högre pensionsavsättning. Vissa anställda kommer dock fortsatt att omfattas av KAP-KL. Det gäller bland annat de som har ett påbörjat intjänande av förmånsbestämd pension inom ramen för KAP-KL. Anledningen till detta är att det kan vara ofördelaktigt för den slutliga pensionen att avbryta ett påbörjat förmånsbestämt intjänande. Från och med 1 januari 2023 ändras även uttagsreglerna i de kommunala tjänstepensionsavtalen.

Det är efter årsskiftet som du får besked från din arbetsgivare om du omfattas av AKAP-KR eller KAP-KL från och med 1 januari 2023. I texten nedan redovisas förutsättningarna för att omfattas av AKAP-KR respektive KAP-KL så att du redan nu kan se vad som gäller för just dig och vilka valmöjligheter du har. 

Vad gäller för mig från och med 1 januari 2023?

Nedan talas mycket om brytgränsen 7,5 inkomstbasbelopp. Det är brytgränsen för upp till vilken nivå på din lön som du tjänar in allmän pension och är därför viktig för hur den kompletterande tjänstepensionen utformas. För 2022 motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp en månadslön på 44 375 kr. År 2023 motsvarar det en månadslön på 46 437 kr i månaden.

Du som är född 1986 eller senare omfattas redan idag av AKAP-KR (tidigare benämnt AKAP-KL). Från och med 1 januari 2023 får du högre avsättningar med 1,5 procent vilket ger totalt 6 % på lönedelar upp till brytgränsen på 7,5 inkomstbasbelopp samt 31,5 % på lönedelar över brytgränsen.

Du som är född 1985 eller tidigare och som tidigare år gjort ett val att omfattas av AKAP-KL fortsätter att omfattas AKAP-KR. Från och med 1 januari 2023 får du högre avsättningar med 1,5 procent såväl under som över brytgränsen på 7,5 inkomstbasbelopp.

Du som är född 1958 – 1985 och har en fast lön upp till 44 375 kr per den 2022-12-31 och saknar ett förmånsbestämt intjänande till ålderspension per den 2022-12-31, förs över från KAP-KL till AKAP-KR och får högre pensionsavsättning med 1,5 % vilket ger totalt 6 % från och med den 1 januari 2023. Om du senare uppnår en lön över brytgränsen på 7,5 inkomstbasbelopp får du en avsättning på totalt 31,5 % för lönedelar över den brytgränsen. Du omfattas också av övergångsbestämmelser som därutöver kan ge dig extra avsättning om du uppnår en lön över brytgränsen under något av åren fram till och med 2026.

Läs mer om vad som gäller för dig som omfattas av AKAP-KR efter årsskiftet 2022/2023.

Du som är född 1958 - 1985 och antingen har en fast lön över 44 375 kr per den 2022-12-31 och /eller har ett förmånsbestämt intjänande till ålderspension per den 2022-12-31 omfattas av övergångsbestämmelser som gör att du fortsätter att omfattas av KAP-KL efter årsskiftet 2022/23. Det gäller även dig som är tjänstledig från din anställning i kommunal sektor, oavsett orsak till tjänstledigheten. Under våren kommer du att få möjlighet att välja att i stället omfattas av AKAP-KR med extra avsättningar. Information om möjligheten att välja och hur det går till kommer du att få av din arbetsgivare i början av 2023.

Du som är född 1957 eller tidigare fortsätter omfattas av KAP-KL.

Du som har beviljats särskild avtalspension eller påbörjat uttag av förmånsbestämd pension från KAP-KL fortsätter att omfattas av KAP-KL.

Du som har sjuk- eller aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta – hanteringen av denna grupp utreds av parterna och information kommer senare.

Du som anställs i kommunal sektor[1] efter årsskiftet 2022/2023 omfattas av AKAP-KR. Det gäller även dig som tidigare har arbetat inom sektorn men då omfattades av KAP-KL. Undantag från den regeln gäller dig som slutade en anställning i sektorn någon gång under perioden 1 oktober till 31 december 2022 och återanställs i sektorn någon gång under perioden 1 januari till 31 mars 2023. Du omfattas då av övergångsregler och fortsätter att omfattas av KAP-KL om du har tjänat in till förmånsbestämd pension och har en livränta hos arbetsgivaren du lämnade sista kvartalet 2022. 

Läs mer om vad som gäller för dig som omfattas av KAP-KL efter årsskiftet 2022/2023.

Du som omfattas av tjänstepensionsavtalet PA KFS 09 eller PA KFS 09 T (Trafik)

Läs mer om vad som gäller för dig som omfattas av PA KFS 09 fram till årsskiftet 2022/23 samt för dig som omfattas av PA KFS 09 (Trafik)

 

Nya regler för uttag av pension

Från och med årsskiftet 2022/2023 gäller de nya uttagsreglerna i de kommunala tjänstepensionsavtalen. Det innebär att avgiftsbestämd pension kan tas ut tidigast från 60 år samt med 10 år som kortaste uttagstid.   

Läs mer om nya uttagsregler här.

Vad är skillnaden på AKAP-KR och KAP-KL?

KAP-KL och AKAP-KR är två olika pensionsavtal som bygger på två olika principer för hur du tjänar in till din tjänstepension.

AKAP-KR (tidigare AKAP-KL) är ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal. Det innebär att arbetsgivaren löpande under din anställning sätter av pengar motsvarande en viss procentsats av din lön till en pensionsförsäkring. Storleken på pensionen beror med andra ord på din lön under hela anställningstiden som hur väl kapitalet förräntas.

KAP-KL består av både avgiftsbestämda och förmånsbestämda delar. Det förmånsbestämda intjänandet gäller för lönedelar över brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp. Det innebär i korthet en pensionsutfästelse där pensionens storlek beror på lönen i slutet av anställningen och din anställningstid.  

Läs mer om AKAP-KR och KAP-KL och skillnaden mellan avgiftsbestämd pension och förmånsbestämd pension här.

 

[1] Med kommunal sektor avses kommuner och regioner samt arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal (t.ex. kommunala bolag)