Skillnaden mellan KAP-KL och AKAP-KR

KAP-KL och AKAP-KR är två olika pensionsavtal som bygger på två olika principer för hur du tjänar in din tjänstepension.

Publicerad: Fredag 25 nov 2022

Senast uppdaterad: Fredag 25 nov 2022

AKAP-KR (tidigare AKAP-KL) är ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal. Det innebär att arbetsgivaren löpande under din anställning sätter av pengar motsvarande en viss procentsats av din lön till en pensionsförsäkring. KAP-KL består av både avgiftsbestämda och förmånsbestämda delar. Det förmånsbestämda intjänandet gäller för lönedelar över brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp. Det innebär i korthet en pensionsutfästelse där pensionens storlek beror på lönen i slutet av anställningen och din anställningstid. Först förklaras några centrala begrepp, därefter följer en beskrivning av de båda avtalen.

Begrepp:

Ibb = inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet förändras årligen och fastställs varje höst av regeringen inför kommande år. År 2022 uppgår ett ibb till 71 000 kr, vilket gör att 7,5 ibb = 532 500 kr som i sin tur motsvarar en månadsinkomst på 44 375 kr.

Avgiftsbestämd pension. Går också under benämningen premiebestämd pension. Arbetsgivaren betalar löpande under anställningstiden, motsvarande en viss procentsats av lönen, in till en pensionsförsäkring. Kan därför liknas vid ett sparande.  Pensionens storlek beror på lönen under hela anställningen, dvs hur mycket pengar arbetsgivaren betalar in, samt hur väl kapitalet förräntas och växer. Inkomsten under hela arbetslivet är viktig, inte minst i början eftersom kapitalet då har lång tid på sig att växa.

Förmånsbestämd pension. Det innebär i korthet en pensionsutfästelse där pensionens storlek beror på lönen i slutet av anställningen och din anställningstid. Det är den genomsnittliga lönen sista åren – det så kallade pensionsunderlaget - som ligger till grund för beräkning av den slutliga förmånsbestämda pensionen samt anställningstidens längd från 28 års till 65 års ålder.

Pensionsgrundande lön. De delar av lönen som ligger till grund för pensionen. Begreppet har i princip samma innebörd för förmånsbestämd och avgiftsbestämd del i KAP-KL och AKAP-KR såsom fast lön, fasta lönetillägg, semesterlön och semesterersättning, lön under ledighet, ersättning för fyllnadstids- och övertidsarbete, tillägg för obekväm arbetstid, jour- och beredskapsersättning, tillägg vid förskjuten arbetstid, färdtidsersättning, timlön. Även lönebortfall ingår vid sjukdom och vid föräldraledighet enligt Föräldraledighetslagen, dvs pensionsgrundande lön motsvarar lönen du skulle ha haft om du inte hade varit ledig. Det gäller även under vissa förutsättningar vid fackliga förtroendeuppdrag.

 

Beskrivning av AKAP-KR och KAP-KL

AKAP-KR är en helt avgiftsbestämd tjänstepension.

Från och med 2023-01-01 höjs avgifterna med 1,5 % till:

  • 6 % för lön upp till 7,5 ibb
  • 31,5 % för lönedelar överstigande 7,5 ibb upp till 30 ibb. (6 % efter LAS-åldern.)

Det finns inte någon undre åldersgräns för intjänande. Det finns en övre åldersgräns som innebär att AKAP-KR gäller för arbetstagare som tillträder en anställning före LAS-åldern. Från år 2023 är LAS-åldern 69 år. För anställningar som påbörjas efter LAS-åldern kan enskild överenskommelse träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare om att omfattas av AKAP-KR.

Avgifterna beräknas per halvår och betalas av arbetsgivaren till din försäkring varje kvartal.

Du kan själv välja placering för de avgifter som arbetsgivaren betalar, antingen i en traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring hos någon försäkringsgivare som är valbar inom avtalet. Om du inte gör något val placeras pengarna i en traditionell pensionsförsäkring hos KPA Pension med återbetalningsskydd (läs mer nedan). Kapitalets storlek och därmed pensionsutfallet beror på din lön under hela anställningstiden och hur kapitalet förräntas under såväl sparandetid som under utbetalningstid.

Läs mer om återbetalningsskydd här.

KAP-KL innehåller två delar, en avgiftsbestämd del och en förmånsbestämd del.

Den avgiftsbestämda delen: Arbetsgivaren betalar in löpande motsvarande 4,5 % av hela lönen upp till 30 ibb. Den avgiftsbestämda delen betalas från att arbetstagaren fyllt 21 år till så länge anställningen består.

Beräkning av premierna sker en gång per år vid årsskiftet och betalas av arbetsgivaren den 31 mars.

Du kan själv välja placering för de avgifter som arbetsgivaren betalar, antingen i en traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring hos någon försäkringsgivare som är valbar inom avtalet. Om du inte gör något val placeras pengarna i en traditionell pensionsförsäkring hos KPA Pension med återbetalningsskydd (läs mer nedan). Kapitalets storlek och därmed pensionsutfallet beror på din lön under hela anställningstiden och hur kapitalet förräntas under såväl sparandetid som under utbetalningstid.

Den förmånsbestämda delen: Gäller för lönedelar som överstiger 7,5 ibb upp till 30 ibb och innebär i korthet en pensionsutfästelse där pensionens storlek beror på lönen i slutet av anställningen och din anställningstid. Pensionsutfästelsen utgör en procentandel av den genomsnittliga årsinkomsten som du uppnått under en beräkningsperiod – det så kallade pensionsunderlaget. Procentsatsen är minst 55 % för lönedelar mellan 7,5 – 20 ibb samt minst 27,5 % för lönedelar mellan 20 – 30 ibb. För födda 1966 och tidigare är den förmånsbestämda delen något högre och varierar beroende på årskull, se tabell nedan.

 

Födelseår

Andel pension av lönedelar som överstiger 7,5 ibb upp till 20 ibb

Andel pension av lönedelar som överstiger 20 ibb upp till 30 ibb

1957

58,57

29,29

1958

58,21

29,11

1959

57,86

28,93

1960

57,50

28,75

1961

57,14

28,57

1962

56,79

28,39

1963

56,43

28,21

1964

56,07

28,04

1965

55,71

27,86

1966

55,36

27,68

1967 och senare

55,00

27,50

I tabellen anges inte nivåerna för årskullarna 1946 – 1956

 

Anställningstid: För att få full förmånsbestämd pension krävs totalt 30 anställningsår inom kommunal sektor[1] fram till 65 års ålder. Tiden räknas mellan åldern 28 – 65 år. Om du inte får ihop 30 år får du pension i proportion till de anställningsår du har.  Om du börjar ta ut din pension tidigare från 61 år räknas anställningstiden ändå fram till 65 års ålder, så kallad slutbetalning. Månadsbeloppet blir dock lägre än om du tar ut pension vid 65 år eftersom pensionen ska betalas under en längre tid.

Pensionsunderlaget fastställs under beräkningsperioden, de så kallade ”9-7-5” åren.  Det innebär att det är inkomsterna de nio sista åren innan du går i pension eller slutar din anställning dessförinnan som är viktiga. Det sista årets inkomst respektive näst sista årets inkomst räknas inte med i underlaget. Av de kvarvarande sju åren räknas ett genomsnitt av de fem bästa årsinkomsterna. Om du varit anställd färre år, beräknas förmånsbestämt intjänande utifrån genomsnittet av lönerna de hela kalenderår du varit anställd hos din arbetsgivare. Årslönerna i underlaget indexeras med den årliga förändringen av prisbasbeloppet. Det finns också beräkningsregler för kortare anställningar.

Beräkning av intjänad förmånsbestämd pension görs kontinuerligt vid varje årsskifte med en så kallad livränta, utifrån pensionsunderlaget och anställningstiden vid aktuellt årsskifte. Slutlig beräkning av pensionen sker vid pensionsavgång. Om du har varit anställd hos flera arbetsgivare inom kommunal sektor, får du tillgodoräkna dig tiden hos tidigare arbetsgivare med tiden hos senare arbetsgivare inom sektorn. Pensionen betalas av den arbetsgivare där intjänandet skett och betalas livet ut. Om du haft olika arbetsgivare inom sektorn kan du alltså få förmånsbestämd pension från olika arbetsgivare.

Lägsta uttagsålder för förmånsbestämd pension är 61 år och uttagstiden är livsvarig. Några ändringar sker inte från och med 1 januari 2023. Förmånsbestämd ålderspension kan inte betalas till efterlevande.

 

 

 

 

[1] Med kommunal sektor avses kommuner och regioner samt arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal