Om oss

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoanslutna förbund. AkademikerAlliansen driver även politik för alla inom förbundens samlade yrkesgrupper.

Publicerad: Onsdag 4 mar 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 4 mar 2015

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan för akademiker i kommuner, regioner och kommunala företag. Vi driver de gemensamma förhandlingarna på central nivå med Sveriges kommuner och landsting (SKR) och Sobona som motparter.

Vi tecknar kollektivavtal om till exempel löner, allmänna villkor, semester, sjukersättning, föräldraledighet och pension.

AkademikerAlliansen består av 16 Sacoförbund. Tillsammans företräder vi ca 65 000 akademiker.

AkademikerAlliansen bedriver sitt arbete genom följande centrala organ:

Representantskapet
AkademikerAlliansens högsta beslutande organ är representantskapet. Representantskapet leds av en ordförande jämte två vice ordföranden. Representantskapet fattar beslut om att träffa centrala avtal och antar en övergripande inriktning för AkademikerAlliansens framtida arbete. Alla förbund är företrädda i representantskapet.

Ordförande i representantskapet är Kristina Hultman, Sveriges Arbetsterapeuter. Vice ordförande är Tibor Muhi, Sveriges Ingenjörer och Mikael Hjerne, Fysioterapeuterna.

Förhandlingsdelegationen
Förhandlingsdelegationen leder det löpande arbetet. Förhandlingsdelegationen leds av en ordförande jämte två vice ordföranden, den s.k. förhandlingsledningen. Till stöd för sitt arbete finns förhandlare för de olika avtalskonstruktionerna. Varje förbund får ha en representant i delegationen samt en ersättare. Dessa kommer från tjänstemannaleden inom förbunden.

Ordförande i förhandlingsdelegationen är Magnus Berg, DIK. Vice ordförande är Maria Andrén Bergström, Sveriges Skolledarförbund och Marie Thuresson, Akavia.

Dataskyddsombud

AkademikerAlliansen har ett dataskyddsombud som granskar att organisationen följer de lagar, regler och interna riktlinjer som gäller.  Dataskyddsombudet ska även vara kontaktperson för de registrerade, det vill säga de vars personuppgifter AkademikerAlliansen behandlar. Dessutom är dataskyddsombudet ett stöd till personalen inom organisationen och ska samarbeta med Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, till exempel vid inspektioner.

Kontaktuppgift till dataskyddsombudet: dataskyddsombud@saco.se

Våra Stadgar
AkademikerAlliansens Stadgar