Sjöbefälsföreningen

Sjöbefälsföreningen (SBF) samlar alla befäl och annan personal i chefsställning inom sjöfarten. SBF har över 6000 medlemmar. Hos oss får du tillgång till en rad tjänster och förmåner.

Specialisthjälp
Våra ombudsmän är alla specialister inom sina områden, till exempel arbetsmiljö, säkerhetsfrågor, utbildning, behörighet, arbetsrätt, arbetsskador, försäkringar och pensioner. I din yrkesroll får du hjälp i kontakterna med arbetsgivare och försäkringsbolag samt Försäkringskassan och andra myndigheter.

Fler arbetstillfällen
Föreningen har ständig kontakt med myndigheter och politiker för att bevara och stärka den svenska handelsflottans konkurrenskraft och för att både de nationella och de internationella regelverken ska följa med utvecklingen.

Bemanningsbolag
För att bredda arbetsutbudet för svenskt befäl har SBF två bemanningsbolag, som marknadsför och hyr ut befäl till den internationella sjöfarten, SMBF Service AB och Nordic Oriental Shipmanagement AB.

Lön efter ansvar
Din ansvarskänsla, handlingsförmåga och kompetens som sjöbefäl måste avspegla sig i din lön.

Bättre pensionsvillkor
Sjöbefälsföreningen har i förhandlingar med arbetsgivarna uppnått ett flexibelt pensionssystem med möjlighet för sjöbefäl att gå i tidigare pension än landanställda. Föreningen arbetar för att ytterligare förbättra dina pensionsvillkor.

Bättre skattevillkor
Sjöbefälsföreningen har genom avtal gett hundratals sjöbefäl möjlighet att tjänstgöra under utländsk flagg med skattebefrielse, men med motsvarande nettolön och sociala förmåner som under svensk flagg.

Förstklassig utbildning
Sjöbefälsföreningen driver utbildningsfrågorna hårt och verkar för en bättre sjöbefälsutbildning med hög kompetens hos lärarkåren och för att förbättra tillgången på praktikplatser ombord.

Bättre arbetsmiljö och sjösäkerhet
Sjöbefälsföreningen prioriterar frågan om arbetsmiljö, bland annat genom att initiera forskningsinsatser och verka för en bättre arbetsmiljötillsyn. Dessutom arbetar föreningen för bättre sjösäkerhet för att värna om våra egna liv och passagerarnas.

Internationella frågor
Sjöbefälsföreningen verkar inom flera internationella organisationer och fackliga internationaler, bland andra FN-organen IMO och ILO, ITF och IFSMA. Där är föreningen ofta drivande i utbildnings-, behörighets- och sjösäkerhetsfrågor.

Medlemskap för studerande
Sjöbefälsföreningen har fyra olika typer av medlemskap. Aktiva medlemmar betalar full avgift. Medlemmar med utländsk arbetsgivare får begränsat stöd men betalar lägre avgift. Medlemmar som pensionerats eller börjat jobba i land kan vara kvar som passiva medlemmar. För studerande kostar det 180:-/år att vara medlem.

Sjöbefälsföreningen passar dig som arbetar som: