Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Osäkerhet i prognoserna

Prognoser är alltid kvalificerade gissningar. Det gäller även för Sacoförbundens prognoser för arbetsmarknaden för olika yrken. Men bättre än så blir det faktiskt inte ens när prognoser är som allra bäst eftersom Sacoförbunden är experter på sina yrken.

Det finns många faktorer som inte går att räkna med i en prognos. Till exempel vet vi inte hur det allmänna konjunkturläget kommer att utvecklas. Samtidigt vet vi att i vissa lägen är konjunkturläget den enskilt vikti­gaste faktorn. Generellt gäller att privat sektor alltid är mer känslig för konjunktursvängningar än offentlig sektor. När konjunkturen svänger kan situationen på arbetsmarknaden förändras mycket snabbt. Förutom konjunkturläget finns en lång rad andra faktorer som också är svåra el­ler omöjliga att förutse på fem års sikt. Arbetsmarknaden kan exempelvis påverkas av förändrade konsumtionsmönster. Nya lagar, regelverk eller politiska priorite­ringar kan plötsligt och dramatiskt ändra förutsättningarna på arbetsmarknaden.

Prognoser är alltid osäkra

Prognos och verkligt utfall för akademikeryrken. Saco

I figuren illustreras hur verklighetens arbetsmarknadsläge ibland skiljer sig från den långsiktiga trend som prognosen försöker förutsäga. Den räta linjen är prognosen, medan verklighetens arbetsmarknadslägen - den böljande kurvan - både kan vara bättre och sämre än det som prognosen förutsagt. Prognosen bygger på faktakunskap om ett antal kända faktorer och antaganden om det som är okänt. I praktiken har de okända faktorerna ofta stor betydelse för hur det verkligen blir ett visst år.

Osäkerhet mellan 1 och 5

För att unerlätta användandet av prognosen har alla yrken fått en ett osäkerhetstal. Prognosens osäkerhet uppskattas på en skala från 1 -5 där 1 på skalan innebär en mycket låg osäkerhet och 5 innebär en mycket hög osäkerhet.

Publicerad: 2015-07-09

Senast uppdaterad: 2015-07-10

Dela sidan