Hoppa till huvudinnehåll

För dig som skyddsombud

Som förtroendevald och skyddsombud spelar du en mycket viktig roll och kan påverka det lokala arbetsmiljöarbetet.

Ditt uppdrag

Som skyddsombud företräder du dina kolleger i arbetsmiljöfrågor och verkar för att arbetsgivaren uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen. Genom uppdraget som skyddsombud har du därför möjlighet att vara med och påverka arbetsmiljön på din arbetsplats.

Dina rättigheter

I Sverige har du som är skyddsombud en unik ställning. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetsmiljöarbetet. Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, är det ett uttalat krav att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska bedrivas tillsammans med arbetstagarna och deras representanter, det vill säga skyddsombuden. Ofta omfattas arbetsmiljöfrågorna också i ett lokalt samverkansavtal mellan de lokala parterna på arbetsplatsen. Ta reda på hur det är på din arbetsplats. För att skyddsombuden ska kunna genomföra sitt uppdrag har skyddsombuden i arbetsmiljölagen fått en rad befogenheter och rättigheter, bland annat:

 • Rätt till utbildning
 • Rätt till ledighet
 • Rätt att behålla gällande anställningsvillkor
 • Rätt att ta del av de handlingar och få de upplysningar som behövs
 • Rätt att medverka i skyddsrond och ingå i skyddskommitté
 • Rätt att begära arbetsmiljöåtgärd eller arbetsmiljöundersökning
 • Rätt att avbryta ett visst arbete, så kallat ”skyddsombudsstopp"
 • Tillträdesrätt till ”främmande” arbetsställen
 • Rätt till skadestånd i vissa fall
 • Skydd enligt förtroendemannalagen – om kollektivavtal finns

  Läs mer om dina rättigheter i skriften Vara skyddsombud

Jobba förebyggande och systematiskt

Fokus för allt arbetsmiljöarbete bör ligga på det förebyggande och systematiska arbetet. Det framgår tydligt av arbetsmiljölagstiftningen. Det är också med ett sådant förhållningssätt och arbetssätt som vi tillsammans kan utveckla en god arbetsmiljö. Som skyddsombud har du en mycket viktig roll i detta arbete.

Psykosocial arbetsmiljö

Traditionellt sett har skyddsombudets arbete handlat mycket om fysiska risker i arbetsmiljön. För akademiker är det i stället de psykosociala och organisatoriska faktorerna som ger störst problem och skapar mest ohälsa. Därför har Saco drivit på för att få tydligare regler och föreskrifter kring psykosocial arbetsmiljö. Sedan ett antal år finns OSA-föreskriften som reglerar bland annat arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Läs mer om den här

Vi jobbar för dig

Saco tycker att det är avgörande att skyddsombudet ges möjlighet att sköta sitt uppdrag. Tillräckligt med tid och utbildning är två viktiga förutsättningar. Tyvärr vet vi att många skyddsombud inte har dessa förutsättningar. Saco jobbar för att uppmärksamma och skapa medvetenhet om skyddsombuden och den stora resurs de är i arbetsmiljöarbetet. 

Vad behöver du kunna och veta?

Vill du veta mer om att vara skyddombud så finns Sacos skrift Vara skyddsombud att ladda ner eller beställa. Behöver du råd och stöd i din roll som skyddsombud, eller har praktiska frågor, ska du kontakta ditt förbund

För att du ska kunna utföra ditt uppdrag har du rätt att få utbildning i arbetsmiljöfrågor. Det är arbetsgivaren som ska stå för kostnaden. Arbetsgivaren och facket har ett gemensamt ansvar för att skyddsombudet får den utbildning som behövs.

Många utbildningar riktar sig både till skyddsombud och till chefer. Det kan vara en bra lösning att skyddsombud och chefer går utbildningen tillsammans. 

Prevent har inom den privata sektorn ett stort urval av utbildningar: 
www.prevent.se/utbildningar-produkter/utbildningar/
Nu finns även utbildningen Bättre arbetsmiljö i digital form: 

Sunt arbetsliv har inom den kommunala sektorn tagit fram en utbildning speciellt anpassad till kommuner och regioner. Utbildningen består av underlag och filmer för gemensamma samtal. Chefer och skyddsombud går samma utbildning föra att skapa en gemensam bas för ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan. Våren 2024 kommer en ny förbättrad version av Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning att publiceras. Syftet är att göra den ännu mer attraktiv och användarvänlig. Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning hittar du här. 

Partsrådet har inom statlig sektor tagit fram en hel del underlag kring arbetsmiljö; Hot jobbet, Otillåten påverkan, Proaktivt arbetsmiljöarbete mm. Här kan du läsa mer om Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö: Arbetsmiljö - Partsrådet (partsradet.se) 

Vissa av Sacos förbund ordnar också utbildningar om arbetsmiljö. 

Kontaktperson

Publicerad: 2014-09-29

Senast uppdaterad: 2024-01-23

Dela sidan