Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Sacos EU-politiska ståndpunkter

Arbetstider, karriärvägar och lönenivåer. Sveriges akademiker påverkas på många plan av beslut som fattas i Bryssel. Saco har sammanställt organisationens synpunkter på de viktigaste frågorna under den pågående mandatperioden i Europaparlamentet.

Saco är i grunden positivt till samarbetet inom den Europeiska Unionen. EU är ett viktigt fredsprojekt, som i över 60 år har lyckats lösa intressemotsättningar mellan demokratiska nationer i Europa på fredlig väg. Genom den fria rörligheter för varor, personer, tjänster och kapital skapas också förutsättningar för att tillsammans öka välståndet i Europa.

Den fria rörligheten och framväxten av den inre marknaden gynnar både Sverige och Europa som helhet. Vi tjänar alla på att utländska akademiker kommer hit för att arbeta, studera eller forska. Sacoförbundens välutbildade medlemmar drar stor nytta av möjligheterna att fritt söka arbete på annat håll i Europa.

Sedan Sverige gick med i EU år 1995 har EU fått allt större påverkan på den svenska arbetsmarknaden. EU-rätten griper ibland in på områden där EU inte har någon egentlig EU-kompetens, som till exempel när det gäller lönebildning, strejkrätten, näringslivsfrågor eller möjligheten att teckna kollektivavtal. Den inre marknaden innebär ett visst behov av gemensamma regler på den europeiska arbetsmarknaden, så att inte företag konkurreras ut genom att andra tillåts ha oskäliga villkor för de anställda. EU har därför antagit ett antal direktiv som ska lägga fast miniminivåer på arbetsmarknaden i hela EU. Det har också visat sig att den svenska kollektivavtalsmodellen, där parterna utan statens inblandning kommer överens om löner och andra anställningsvillkor, lätt kan undergrävas om man inte ständigt påpekar att modellen finns, fungerar och ska bibehållas.

Redan från början har arbetsmarknadens parter involverats i EU:s beslutsfattande. Innan EU-kommissionen lägger förslag som reglerar förhållanden på arbetsmarknaden, är den skyldig att rådgöra med parterna – i första hand Europafacket (ETUC) och BusinessEurope – genom den s.k. sociala dialogen. Inom ramen för den sociala dialogen har parterna också slutit avtal på EU-nivå, som antingen omvandlats till direktiv eller upprätthålls av parterna själva på nationell nivå. Under 2010-talet har den sociala dialogen allt mer fått stå tillbaka för så kallade öppna konsultationer, där vem som helst kan komma med synpunkter på kommissionens förslag. Kommissionen inledde 2015 en återlansering av den sociala dialogen. Inom ramen för den ”Europeiska pelaren för sociala rättigheter” och principen 8 som rör sociala dialogen och involverandet av arbetstagare försöker man stärka den sociala dialogen på olika vis.

2010-talets djupa ekonomiska kris har inneburit stora påfrestningar på framförallt euro-länderna. Även utanför eurozonen har dock EU:s medlemsstater tvingats till en mer sammanhållen ekonomisk styrning. I takt med att arbetslösheten steg till skyhöga nivåer i de mest krisdrabbade länderna, kom det också krav på ett ännu närmare ekonomiskt samarbete i eurozonen, bland annat beslutades år 2012 om en bankunion som Sverige valde att ställa sig utanför. EU:s medlemsländer är nu med vissa undantag tillbaka i ekonomisk balans och arbetslösheten har sjunkit till nivåer som innan den ekonomiska krisen.

Det finns med andra ord ett antal olika frågor som EU fattar beslut om, och som i olika grad påverkar Sacoförbundens medlemmar.

I det följande lyfter vi några av de frågor på EU-nivå som framstår som viktigast för Saco att bevaka, och vilken som är Sacos grundinställning i dessa. Utgångspunkten är värnandet av grundläggande fackliga värderingar och av Sacomedlemmarnas intressen och upprätthållandet av den svenska kollektivavtalsmodellen. Vi agerar utifrån en värdegemenskap baserad på Sacoförbundens medlemmars utbildning, kunskap och kompetens.

Saco kommer att driva dessa frågor både gentemot riksdag och regering i Sverige och – tillsammans med fackliga kollegor i Europafacket och Eurocadres och via LO/TCO/Sacos gemensamma Brysselkontor – gentemot Europaparlamentet och EU-kommissionen.

Dokumentet uppdateras årligen.

Publicerad: 2014-12-19

Senast uppdaterad: 2024-01-21

Ämne:
EU
Dela sidan