Sacos fackliga stipendiefond

Läs om Sacos fackliga stipendiefond och ta det av stipendiaters rapporter.

Stipendiefonden är under avveckling då fondens medel nu är förbrukad.

Du som är tjänsteman vid Sacos eller Sacoförbundens centrala eller lokala kanslier eller är förtroendevald inom Sacos eller Sacoförbundens centrala, regionala eller lokala organisation är berättigad att söka medel från Stipendiefonden.

Stipendium ska vara till nytta både för individen och för Sacofederationen. Med det förstnämnda menas att studierna ska främja förmågan att utföra det fackliga arbetet. Med det andra menas att resultaten ska vara av fackligt intresse för federationen i sin helhet.

Medlen används oftast för studieresor i Sverige eller internationellt. Stipendiebeloppet är maximerat till 100 000 svenska kronor. Medlen får inte användas till egen kompetensutveckling eller till aktiviteter som faller inom förbundens ordinarie verksamhet. Se Vägledande principer nedan. I förekommande fall skall sökt ersättning för förlorad arbetsförtjänst räknas in i det angivna maximibeloppet.

Rapporten ska beskriva projektet och bl.a. innehålla slutsatser om erfarenheter som är till nytta för federationens verksamhet.

I pdf-filerna till höger kan du se de rapporter som hittills redovisats till fondstyrelsen.

Stipendiefonden är under avveckling då fondens medel nu är förbrukad.

Vägledande principer

Grundregeln är att fonden aldrig får belastas med kostnader som normalt ska bäras av arbetsgivaren eller den enskilde. Ändamålet får således inte avse egen individuell kompetensutveckling eller falla inom förbundens ordinarie verksamhet. I förekommande fall ska beloppsgränserna för utlandstraktamenten användas som riktmärke för vad kostnaderna för stipendiemottagarnas egna måltider får uppgå till.

Fonden får inte utnyttjas för grundutbildning. Med hänsyn till de krav på Sacofederationens handlingsförmåga som internationaliseringen ställer, kan dock medel i undantagsfall beviljas för vidareutbildning i främmande språk och kulturer. Studieresor får inte annat än marginellt innehålla rekreativa inslag.

Studium av enbart förbundsspecifika angelägenheter får inte finansieras genom fonden. Dock kan medel beviljas vid kombination av ändamål förutsatt att uppdragsgivaren bekostar sin(a) andel(ar).

Deltagande i av Saco eller förbunden arrangerad facklig utbildning, exempelvis studie- eller sammanträdesresor, får inte till någon del finansieras genom fonden.
 
Eventuella frågor kan ställas till fondens kassaförvaltare Anita Ruud, anita.ruud@saco.se.