Hoppa till huvudinnehåll

OSA - så börjar du

OSA är en föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den hanterar områden som arbetsbelastning, arbetstid, kränkande särbehandling och psykiskt påfrestande arbetsuppgifter. Rätt använd kan den vara en bra verktyg för att komma tillrätta med många av problemen som finns i akademikers arbetsmiljö. Vi har listat några frågeställningar som du som skyddsombud kan utgå ifrån.

Här listar vi några frågeställningar kring organisatorisk och social arbetsmiljö, att utgå ifrån. Det kan vara ett sätt att börja resonera kring det som föreskrifterna tar upp. En mer heltäckande checklista finns på Suntarbetsliv.se. Arbetsmiljöverket har också tagit fram en vägledning. Till höger finns länkar till föreskrifterna, vägledningen, användbara checklistor och annat material. 

Kunskap

Har chefer, arbetsledare och skyddsombud på din arbetsplats tillräckliga kunskaper när det gäller både systematiskt arbetsmiljöarbete i allmänhet och specifikt att hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling? Kartlägg utbildningsbehovet. Krav på chefer och arbetsledares kunskaper regleras i OSA 6 § 

Arbetsbelastning

Hur ser nuläget ut? Det ska finnas en balans mellan krav och resurser och möjlighet till återhämtning. Titta på kommande förändringar i verksamheten, vilka risker finns när det gäller arbetsbelastningen? Finns det sätt att rapportera om och fånga upp signaler om ohälsosam arbetsbelastning? Vilka konkreta åtgärder finns det för chefer att vidta om arbetsbelastningen blir för hög? 

Enligt föreskriften ska arbetsgivaren se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning.

Arbetstid

Vilka risker finns? Arbetar medarbetare ofta utanför arbetsplatsen? Finns riktlinjer för när medarbetare ska vara tillgängliga via mejl och mobil?  Hur agerar chefer och vilken kultur finns på arbetsplatsen?

Enligt föreskriften ska arbetsgivaren vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna. 

Kränkande särbehandling

Har ni en policy? Den kan innehålla definitioner och exempel på hur man ska vara mot varandra på arbetsplatsen och vilka beteenden som inte är ok. Den ska också innehålla rutiner för hur kränkningar ska hanteras och vem som har vilket ansvar.

Enligt föreskriften ska arbetsgivaren klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Arbetsgivaren ska också vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling.

Kontaktperson

Publicerad: 2016-08-03

Senast uppdaterad: 2016-10-03

Dela sidan