Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Åtgärder för en väl fungerande IT-arbetsmiljö

Allt fler akademiker utför alltmer av sina arbetsuppgifter med hjälp av digitala verktyg. Väl fungerande system som är anpassade efter arbetsuppgifterna och människorna är målbilden. Tyvärr ser det inte alltid ut så och faktorer i den digitala arbetsmiljön kan bidra till risker och ibland besvär. Det blir därför allt viktigare att få mer kunskap om området och förebygga denna typ av arbetsmiljöproblem. Det är dags för akademikerna att i högre grad uppmärksamma den digitala arbetsmiljön. Därför har Saco tagit fram en policy på området.

Så här tycker Saco:

  • Vi behöver arbeta för att IT-arbetsmiljön ska bli en självklar del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön, även IT-arbetsmiljön. Grunden i arbetsmiljöarbetet är samverkan, mellan arbetsgivare och arbetstagare och deras representanter i arbetsmiljöfrågor – skyddsombudet.

  • Ta fasta på arbetsmiljöreglerna! IT-systemen ska vara lämpligt utformade efter användarnas behov och arbetsuppgifternas krav. Personalinflytande och delaktighet när det gäller vår IT-arbetsmiljö är viktigt.

  • Om förändringarna i IT-systemen är mer omfattande, tänk på att "när ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa e.ller olycksfall som kan behöva åtgärdas" (AFS 2001:1). En riskbedömning ska därmed göras.

  • Skyddsombudet har en viktig roll i att lyfta dessa frågor. Det finns många bra material att använda sig av i form av checklistor och skyddsronder.

  • Det behövs mer kunskap hos ledning, chefer och skyddsombud om de olika möjligheter och utmaningar digitala arbetsverktyg kan innebära ur ett arbetsmiljöperspektiv.

  • En bra beställarprocess för IT-system har stor betydelse. Det är viktigt att användbarhet och tillgänglighet lyfts in tidigt. Användarmedverkan behöver finnas med kontinuerligt under hela processen med beställning, upphandling och utveckling av IT-system och digitala arbetsverktyg.

  • Medarbetare behöver kompetensutveckling vid införandet av nya IT-system. Även fortsatt utbildning och instruktioner måste ske kontinuerligt, exempelvis vid uppdateringar. Detta underlättar både ett effektivt användande av arbetsverktygen och ger en större tillfredsställelse för användaren.

  • Uppföljning och utvärdering av IT-system ska genomföras kontinuerligt utifrån verksamhetens och användarnas behov.

Kontaktperson

Publicerad: 2018-09-04

Senast uppdaterad: 2018-09-04

Ämne:
Arbetsmiljö
Dela sidan