Att sätta lön

Lön kan vara är en stark drivkraft för prestation och professionell utveckling. Rätt använt fungerar det som ett viktigt styrmedel för chefer. För att det ska fungera behöver chefen rätt stöd, kunskaper och förutsättningar. Därför har vi tagit fram en guide för dig som ska sätta lön.

Nyckelord:
Chef

Sacos utgångspunkt är att lön och belöningar ska kunna utgöra drivkrafter för individen. Individuell lönesättning betyder att det är individuella kriterier - kompetens och prestation - som styr vilken lön medarbetaren får. Lönen kan användas för att uppmuntra till ökade arbetsinsatser och bidra till verksamhetens utveckling.

Lönen är ett strategiskt verktyg för dig som chef att styra verksamheten. Men för att verktyget ska kunna fungera behöver chefen rätt stöd, kunskap och förutsättningar att sätta lön. Hur ska du bedöma ansvar, prestationer och andra lönekriterier som styr medarbetarnas löner? 

Att sätta lön - guide till dig som är chef

Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen har gått till. Vi har tagit fram en guide för dig som ska sätta lön – vad du behöver tänka på och vad du ska efterfråga från din arbetsgivare för att du ska få rätt förutsättningar att lönesätta på ett så bra sätt som möjligt. Klicka på bildspelet ovan eller ladda ner guiden som pdf

Det här behövs för fungerande lönebildning

Lönekriterierna ska vara få och tydliga och ha koppling till verksamhetens mål. De måste också kunna uppfyllas med en rimlig arbetsinsats.

Chefen måste kunna motivera sin värdering och sina beslut på ett trovärdigt sätt inför medarbetarna. För att kunna göra det måste chefen själv uppfatta mål och kriterier som relevanta och meningsfulla.

Chefen behöver ha mandat att sätta lön och bör också få stöd från organisationen - genom sin chef och genom HR -  i sin lönesättande roll.

Lönebildningen behöver integreras i verksamheten. Lönefrågorna ska helst komma in redan vid verksamhetsplanering och budgetarbete. Det bör också finnas möjlighet att diskutera lönesättning med andra chefer inom organisationen. 

Läs också: Att ge lön för mödan. Chefers erfarenheter av individuell lönebildning

Lönesättning och psykologi

Lön är inte bara ekonomi utan även psykologi. Den individuella och lokala lönebildningen har fört med sig att psykologi har blivit allt viktigare i lönesättningsarbetet. Syftet med individuell lönesättning är att stimulera och motivera individen till goda prestationer. Då behöver man använda sig av psykologisk kunskap om hur människor upplever och reagerar på lön. Olika människor reagerar på olika sätt. 

Upplevd rättvisa och lönesättning

Upplevd rättvisa har visat sig vara viktigt när man sätter lön. Ju mer rättvis en medarbetare upplever sin lön, desto större motivation för att göra ett bra arbete. Hur rättvis en individ upplever sin lön påverkas inte bara av lönenivån och fördelningen av lön mellan individer. Stor betydelse har också principerna för lönesättningen, hur processen fungerar, hur individen blir behandlad och hur chefen kommunicerar.