Att upptäcka oegentligheter

  • Var uppmärksam på varningssignaler. Det kan röra sig om avvikande resultat och verksamhet, missbruksproblem eller personer som inte respekterar regler, värdegrund och normer.
  • Sök kunskap – utgå från att du inte vet. Interna visselblåsarfunktioner* kan vara ett sätt. Fackligt förtroendevalda kan vara viktiga visselblåsare och också ha viktig kunskap om verksamheten. Försök få till stånd informella möten för att få en helhetsbild av hur den fungerar. Lyssna även utanför organisationen – det kan vara lätt att bli hemmablind.


    * En kanal där en anställd som misstänker oegentligheter enkelt kan berätta om detta. Det är viktigt att den som anmäler missförhållanden eller oegentligheter kan känna sig trygg i att detta hanteras på ett professionellt och konfidentiellt sätt.