Mellan jobb

Skulle du bli varslad, uppsagd eller avskedad är det viktigt att du genast tar kontakt med den lokala fackliga organisationen. Saknar du lokal facklig representant på arbetsplatsen kan du kontakta ditt fackförbunds kansli.

Reglerna vid uppsägningar regleras i Las. Om kollektivavtal gäller på din arbetsplats kan det i avtalet finnas andra eller kompletterande regler. Lagens krav på att en uppsägning ska vara sakligt grundad kan dock aldrig avtalas bort.

Du kan bli uppsagd av arbetsgivaren av två anledningar, arbetsbrist eller personliga skäl. Arbetsbristsituationen beror på förändrade förhållanden i företagets verksamhet. Enligt huvudregeln påverkar din anställningstid och din kompetens möjligheter att behålla anställningen. Arbetsgivaren och den fackliga organisationen kan också komma överens om att andra utgångspunkter för vem eller vilka som ska sägas upp. Uppsägning på grund av personliga skäl kan bli aktuell om du har misskött ditt arbete.

Av Las följer vilka uppsägningstider som gäller, också i de fall du själv vill sluta på ditt arbete. Uppsägningstiden är beroende av hur länge du varit anställd hos din arbetsgivare. Om kollektivavtal gäller på din arbetsplats kan uppsägningstiderna skilja sig från dem i Las.

Vid avskedande finns ingen uppsägningstid, utan du får gå direkt. För att bli avskedad krävs att du som anställd gjort dig skyldig till ett mycket grovt fel som inte kan accepteras på en arbetsplats.

Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan du ha företrädesrätt till en återanställning om arbetsgivaren behöver anställa fler. Du måste dock själv anmäla i förhand att du vill ha företrädesrätt. Företrädesrätten gäller under nio månader.

Om du sägs upp på grund av arbetsbrist kan det finnas ett omställningsavtal/trygghetsavtal som gäller för dig. Det är en typ av kollektivavtal som ger dig individuellt stöd för att hitta ett nytt arbete eller för att starta eget, till exempel coachning, kurser och praktikplatser. 

Kollektivavtalen ger också viss inkomsttrygghet vid arbetslöshet.

Reglerna om uppsägning gäller normalt inte om du har en tidsbegränsad anställning. Då upphör anställningen i stället vid slutdatum i anställningsavtalet. Om du har en provanställning gäller särskilda regler. Enligt huvudregeln kan då arbetsgivaren avbryta anställningen i förväg utan att ange något särskilt skäl.

Är du medlem i en a-kassa kan du få ersättning upp till ett lönetak på 25 000 kronor per månad. Nivån på ersättningen är 80 % under de första 200 dagarna och 70 % från dag 201 till 300. Villkoren i försäkringen är reglerade i lag. Försäkringen hanteras av olika arbetslöshetskassor. Sacoförbunden driver gemensamt en a-kassa, Akademikernas A-kassa.

Eftersom arbetslöshetsförsäkringen inte täcker inkomstförluster över taket har Sacoförbunden tagit fram försäkringar dels via kollektivavtal och dels via egna inkomstförsäkringar vid arbetslöshet. De kollektivavtal Sacoförbunden sluter kallas omställningsavtal eller trygghetsavtal. De kompletterar inte bara inkomstförluster utan innehåller i de flesta fall också aktiva stödinsatser för att du ska kunna få ett nytt arbete. De kan erbjuda coachning, kurser och praktikplatser.

Inkomstförsäkringen kan ingå i Sacoförbundets medlemsavgift. De förbund som inte har en kollektiv inkomstförsäkring erbjuder sina medlemmar att teckna en individuell inkomstförsäkring. Läs mer om Akademikernas inkomstförsäkring här