Saco om budgeten: ”Vi kan inte äta oss ur krisen”

Saco välkomnar regeringens ansvarstagande i ekonomiska orostider, men saknar insatser inom arbetsmarknadspolitiken och högskolan. Det vore bättre att göra mer där än att sänka restaurangmomsen.

Billigare på krogen ingen vidare beredskap inför krisen

 

Det är bra att regeringen tar ansvar inför den "skuldstorm" som mycket väl kan komma. Men vi kan rimligen inte äta oss ur en kommande kris. Det vore bättre med en beredskapsplan än att sänka restaurangmomsen.

Det säger Sacos ordförande Göran Arrius som pekar på högskolan och arbetsförmedlingen.


Blir det sämre tider igen kommer trycket på universitet och högskolor att öka. Då är det viktigt med fler lärare och att kvaliteten på utbildningen inte sjunker.

- Förslagen om arbetsmarknadspolitiken räcker inte. I en kris behöver alla arbetslösa stöd, även biokemister och civilingenjörer. Krisberedskapen kräver att Arbetsförmedlingen rustas för kvalificerad rådgivning, och att man i god tid hittar praktikplatser för dem som behöver hjälp tillbaka.

Saco välkomnar utbyggnaden av ingenjörs- och vårdutbildningarna.

-Men det är en paradox att invandrade ingenjörer har så svårt att få jobba med det de är utbildade för, trots bristen, säger Göran Arrius.

Det är bra att regeringen något vill öka möjligheterna att vara kvar i sjukförsäkringen efter två och ett halvt år. Men Saco beklagar att regeringen står fast vid att arbetsförmågan ska prövas mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar. Det är för tidigt för en person med lång utbildning och samhällsekonomiskt slöseri.

Olika så kallade lyft inom utbildningsväsendet i all ära. Ska läraryrket åter bli attraktivt måste lönerna upp.

-Om det är det som är meningen med regeringens karriärutvecklingsreform är det ett klart framsteg. Tyvärr verkar det fortfarande oklart hur det ska gå till, säger Göran Arrius.

Regeringen fortsätter att plottra med skatterna. Förmånligare 3:12-regler gör det än mer lönsamt att skatteplanera, just det som skattereformen skulle sätta stopp för.

- Arbete skulle beskattas lika oavsett om man var anställd eller egenföretagare. Nu är det åter skatterådgivarnas glada dagar. Regeringen måste äntligen begripa att det är hög tid för en ny stor genomgripande översyn av hela skattesystemet.

-Däremot är det utmärkt att regeringen ökar anslagen till underhållet av järnvägen och vägarna. Framöver måste det komma rejäla satsningar för att öka spårkapaciteten. Annars fungerar inte arbetspendlingen till våra storstadsregioner med allt vad det innebär för ekonomins växtkraft, säger Göran Arrius.

Frågor:
Sacos ordförande Göran Arrius, 070-649 16 62
Sacos presschef Anders Jonsson, 070-349 35 72


Utbildning

Lärarreformer

Saco tycker att det är positivt att regeringen avsätter medel för en karriärutvecklingsreform med utvecklingssteg för yrkesskickliga lärare inom grund- och gymnasieskolan. Det är viktigt att det finns karriärvägar och utvecklingsmöjligheter för bra lärare. Statusen och lönerna för lärare måste höjas, för att läraryrket skall locka till sig, och sedan även behålla, ambitiösa och duktiga individer. Karriärutvecklingsreformen är ett steg i rätt riktning.

Saco har länge påpekat betydelsen av lärare med egen forskningserfarenhet och efterfrågat fler lektorer, främst inom gymnasiet. Därför välkomnar vi regeringens satsning på forskarskolor för lärare och förskollärare. Dessa kan förhoppningsvis öka antalet forskarutbildade lärare inom förskola, grundskola och gymnasium. Dock är det viktigt att denna forskning sker inom undervisningsämnena i första hand då huvudsyftet med forskarskolorna måste vara att förstärka elevernas tillgång till kvalificerad ämneskompetens.

Kvalitetssatsning

I budgetpropositionen aviseras en permanent höjning av grundutbildningsanslaget på 400 miljoner för humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi. Detta ska finansieras genom att ersättningen som universitet och högskolor får för studenter som inte aktivt studerar minskas. Saco välkomnar satsningen, men anser att det är otydligt hur omfördelningen påverkar institutioner med olika typer av kurser och kursupplägg.

Förutom satsningen på humaniora och samhällsvetenskap saknar denna budgetproposition mer genomgripande förslag för att öka utbildningskvaliteten vilket Saco beklagar. Exempelvis saknas åtgärder för att öka antalet lärarledda timmar generellt inom högskolan. Saco efterfrågar därför kraftigare satsningar på grundutbildningen och dess kvalitet. Det räcker inte heller med omfördelning av medel, nya resurser måste skjutas till för att förbättra kvaliteten på den högre utbildningen.

Utbyggnad av utbildningar och omfördelning av platser

Regeringen föreslår en utbyggnad av vård- och civilingenjörsutbildningar. Saco vill poängtera att kvaliteten på utbildningen alltid ska stå i centrum. Visst är det bra med fler utbildningsplatser, men det är viktigt att samtidigt säkerställa kvaliteten.

Civilingenjörsutbildningarnas utbyggnad är enligt regeringen motiverad av ett ökat söktryck. Saco tycker att det är positivt att regeringen försöker möta den ökade efterfrågan på platser på civilingenjörsutbildningarna. Den svenska industrin behöver duktiga ingenjörer och tyvärr råder det för närvarande brist på ingenjörer i Sverige.

Lärarutbildningen byggs ut där kvaliteten är god. Detta sker via en omfördelning av utbildningsplatser till lärarutbildningar på universitet och högskolor som klarade Högskoleverkets kvalitetsgranskning och har kapacitet att ta emot fler studenter. Saco tycker att det är bra att utbildningens kvalitet prioriteras genom att de lärosäten som klarat de nya, högre kvalitetskraven får ta större ansvar.

Frågor:
Linda Simonsen
Linda.simonsen@saco.se
08-613 48 65


Arbetsmarknad

Saco menar att det i det här läget är viktiga att rusta arbetsmarknadspolitiken inför risken av en kraftig försämring av arbetsmarknaden. I det perspektivet lämnar förslagen om arbetsmarknadspolitiken en del i övrigt att önska. Fokus i texten är på de mest utsatta grupperna. En kraftig konjunkturnedgång drabbar emellertid brett över arbetsmarknaden, och grupper som i första taget inte bedöms som "utsatta" rymmer alltid individer som lätt kan bli det. Därför är det viktigt att redan nu rusta arbetsmarknadspolitiken för att ge kvalificerad rådgivning även till t.ex. välutbildade grupper. Det är därför rimligt att accelerera arbete med uppbyggnaden av Arbetsförmedlingens specialistkunskaper - också inom de branscher där akademiker är sysselsatta. Det är även viktigt att Arbetsförmedlingen ökar sin närvaro vid landets lärosäten. Vidare anser Saco att möjligheterna till praktikinsatser borde stärkas, inklusive möjligheterna till akademikderpraktik, som under 1990-talskrisen var en av de mest effektiva åtgärderna för välutbildade.

Frågor:
Gunnar Wetterberg
Gunnar.wetterberg@saco.se
08-613 48 69


Skatter

De så kallade 3:12-reglerna görs förmånligare genom att schablonbeloppet i förenklingsregeln höjs från 2,5 till 2,75 inkomstbasbelopp och genom att det införs ett tak på 90 inkomstbasbelopp för hur mycket som behöver beskattas som inkomst av tjänst. Huvudproblemet, och 3:12-reglerna, uppstår till följd av den duala inkomstskattemodellen där kapital beskattas betydligt lägre än arbete. De föreslagna ändringarna i 3:12-reglerna gör det än mer lönsamt att skatteplanera.

Saco anser att insatserna i stället borde riktas mot de komponenter som skapar denna spänning. Ett sätt att minska spänningen mellan beskattningen av kapital och arbete är att slopa den statliga inkomstskatten över det andra skalsteget, värnskatten. När regeringen diskuterar hur utbildning och entreprenörskap kan göras mer lönsamt nämns inte ens längre värnskatten. Detta trots att regeringens egna utredare i Långtidsutredningen pekade på att det är svårt att hitta någon annan skatt som har så snedvridande effekter och att det inte skulle kosta något att ta bort värnskatten.

Den spänning som uppstår till följd av att arbete beskattas högre än kapital bör ses över i en bred skatteöversyn där såväl positiva som negativa effekter av särlösningar med olika kombinationer av avdrag, reduktioner eller skattesatser belyses noggrant.

Av det följer att Saco är skeptisk till regeringens "reformambition" om skattezoner i utsatta områden. Fler särlösningar gör inte saken bättre, tvärtom.

Frågor:
Eva Löfbom
Eva.lofbom@saco.se


Arbetsrätt

Förändringar i arbetsrätten

Det glädjer oss att regeringen likt Saco vill slå vakt om den svenska modellen. Sacos principiella inställning är att de arbetsrättsliga frågorna i första hand bör lösas inom ramen för partssystemet i kollektivavtal och inte genom förändrad lagstiftning. Även regeringen menar att grunderna för arbetsrätten bör bestå. Regeringen avser dock att genomföra ett antal "mindre justeringar" i arbetsrätten, bland annat om kostnader för arbetsgivare vid tvist om uppsägning. Saco vill mana till viss försiktighet. Många förändringar i marginalen riskerar att få större återverkningar på det arbetsrättsliga systemet som helhet.

Uppdrag till Medlingsinstitutet

Regeringen har gett Medlingsinstitutet i uppdrag att inrätta en informationstjänst om rådande regler om arbetsrätt och kollektivavtal. Saco vill understryka vikten av att informationen om kollektivavtalen kvalitetssäkras i dialog med parterna. Saco vill i detta sammanhang erinra om att vi i samband med de lagändringar som följde efter Laval förordade att Medlingsinstitutet skulle fungera som förbindelsekontor vid utstationering, istället för Arbetsmiljöverket som fortsatt har detta uppdrag. Förbindelsekontorets uppgift är att informera utländska företag om just rådande regler om arbetsrätt och kollektivavtal. Kraven på förutsägbarhet, kunskap och effektivitet talar starkt för att samma myndighet står för informationen till företag, såväl svenska som utländska.

Frågor:
Lena Maier-Söderberg
Lena.maier.soderberg@saco.se
08-613 48 23


Pensioner

Saco bejakar initiativet att se över de pensionsrelaterade åldersgränserna.

Pensionsarbetsgruppen har tagit initiativ till en utredning med syftet att se över åldersgränserna. Saco har länge förordat en översyn av detta slag.

En viktig bakgrund är att Sveriges befolkning lever allt längre. Det är i sig mycket positivt, men får inom pensionssystemet konsekvensen att pensioner måste betalas ut under längre tid. Detta leder till sämre pensioner, men genom att öka den genomsnittliga tiden i arbete skulle vi kunna finansiera den ökade livslängden utan att exempelvis försämra kompensationsgraden eller höja avgifter.

Viktigt för att lyckas med det är dock inte bara att stärka individens rätt att jobba längre. Lika viktigt eller viktigare är att säkerställa att anställdas hälsa och arbetsmiljön inom arbetslivet tillåter att fler orkar och vill jobba längre.

Frågor:
Ossian Wennström
Ossian.wennström@saco.se
08-613 48 03


Sjukförsäkringen

Saco anser att det är bra att regeringen nu vill öka möjligheterna till individuella bedömningar vid sjukförsäkringens 2,5-årsgräns. Regeringen föreslår nu en något vidare bedömning än förslagen i våras av i vilka situationer det kan bli aktuellt att tillämpa oskälighetskriteriet. Det kan inte nog understrykas att det krävs en hög kompetens hos Försäkringskassan för att göra dessa bedömningar. I grunden anser Saco att kriterierna för att få sjukpenning enbart borde bygga på arbetsoförmåga och inte i kombination med vissa diagnoser.

Saco ser det som positivt att statens medel till rehabiliteringsinsatser utökas. Det är viktigt att rehabiliteringen sätts in så snart som möjligt och att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ska kunna pågå parallellt med medicinsk behandling och annan rehabilitering.

Saco beklagar dock att regeringen inte tagit upp tidsgränserna i rehabiliteringskedjan i sin översyn av sjukförsäkringen. Enligt rehabiliteringskedjan ska en prövning mot hela arbetsmarknaden göras efter dag 180. Saco anser att den kan vara alltför tidigt och samhällsekonomiskt slöseri, om den betyder att en person som investerat i en lång utbildning måste tillbaka till arbetsmarknaden innan rehabiliteringen satt henne i stånd att söka arbeten som motsvara utbildningen. Det är angeläget att hitta smidigare vägar att hantera sådana fall.

Det är bra att man nu gör något för den grupp som på grund av det nya regelverket hamnat mellan stolarna. Det rör de som tidigare haft tidsbegränsad sjukersättning (f d förtidspension) och som blivit nollklassade. De föreslås nu få en särskild ersättningsform från sjukförsäkringen.

Saco är positiv till att Försäkringskassan tillförs ytterligare resurser för att genomföra de nya förslagen om ändringar i sjukförsäkringen.

Frågor:
Marie-Louise Strömgren
m-l.stromgren@saco.se
08-613 48 73


Sänkt restaurangmoms

Regeringens förslag beräknas kosta 5,4 miljarder 2012.
Saco konstaterar att sysselsättningseffekterna av sänkt moms på mat på restaurang är väldigt osäkra.
Därför är det ytterst tveksamt när regeringen räknar med att så kallade dynamiska effekter ska sänka kostnaden för momssänkningen på sikt.

Frågor:
Anders Jonsson
anders.jonsson@saco.se
070-3493572

Bibehållen etableringsersättning

Nyanlända invandrare som omfattas av etableringslagen kan få en etableringsersättning under maximalt två år. Hittills har ersättningen räknats av motsvarande det arbete som den nyanlände fått. Nu föreslår regeringen att den som arbetar under etableringstiden ska få behålla ersättningen förutsatt att han eller hon fullföljer kursen i svenska för invandrare, samhällsorientering och arbetsmarknadsintroduktion.
Förslaget är positivt då det stimulerar till arbete. Idag försvinner ofta lika mycket i inkomst som den nya lönen ger. För att det ska fungera krävs dock att den obligatoriska undervisningen som berättigar till etableringsersättning är så flexibel att det är möjligt att arbeta parallellt.

Det är samtidigt viktigt att invandrade personer med akademisk utbildning inte fastnar i arbeten där de inte har nytta av sin kompetens. Tillgång till flexibel och yrkesinriktad språkundervisning och kompletterande utbildningar är exempel på insatser som kan förena förutsättningar att på sikt återgå till kvalificerat arbete med en snabb arbetsmarknadsetablering. Det finns även behov av tidigare och tydligare information om vad som krävs och vad man kan få hjälp med för att komma tillbaka till sitt yrke i Sverige.

Frågor:
Josefin Edström
Josefin.edstrom@saco.se
08-613 48 20


Kulturarvslyftet

Saco är positiv till att personer som lämnat sjukförsäkringen och har svårt att få jobb ska kunna få anställning med lönebidrag för öka kunskapen om och vårda vårt kulturarv.
Men för att det ska fungera och bli en meningsfull sysselsättning måste det finnas kvalificerad arbetsledning. De 270 miljoner som regeringen satt av för det ändamålet verkar vara alldeles för lite med tanke på att regeringen räknar med att anställa 4 400 personer med lönebidrag.

Frågor:
Anders Jonsson
anders.jonsson@saco.se
070-3493572


Jämställdhet

Saco har länge efterlyst en delegation för jämställdhet med särskild inriktning mot arbetslivet och gläds åt regeringens avsikt att nu inrätta en sådan.

Saco uppskattar också att regeringen lägger stor vikt vid att, som särskild bilaga, sammanfattande redovisa ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män. Även om exempelvis de angivna jämställdhetseffekterna av sänkt restaurangmoms är minst sagt tveksamma ger bilagan en god och användbar överblick över jämställdhetsaspekter inom flera politikområden.

Frågor:
Charlotta Krafft
Charlotta.krafft@saco.se
08-613 48 62

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10