Bättre utbildning vägen till jobb

Bättre grundskola och gymnasium. Bättre kontakter mellan arbetsliv och högskola. Bättre yrkesvägledning. Arbetsförmedlingen måste kunna hjälpa även akademiker. Alla olika former av ungdoms- och instegsjobb måste regleras i kollektivavtal.

Publicerad: Onsdag 4 apr 2012

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Utbildning & forskning

Det är några av ståndpunkterna i en promemoria där Sacos arbetsmarknadsexperter Thomas Ljunglöf och Eva Oscarsson presenterar fakta och argument om arbetslösheten i allmänhet och bland unga i synnerhet.

Arbetslösheten bland akademiker har varit nedåtgående under hela 2011. Nu har minskningen stannat av och förmodligen kommer en uppgång under våren.

Arbetslösheten stiger i så fall från låga nivåer. I slutet av januari var 2,8 procent av de som har minst två års eftergymnasial utbildning öppet arbetslösa, 1,4 procent i samma kategori deltog i program med aktivitetsstöd.

Högskoleutbildning leder alltså till jobb i stor utsträckning. Enligt Högskoleverkets senaste uppföljning var 78 procent av de som avslutat en utbildning etablerade på arbetsmarknaden 1-1,5 år efter examen.

Unga akademiker är heller inte långtidsarbetslösa i lika hög grad som äldre akademiker. Samtidigt är fler yngre akademiker arbetslösa än äldre.

En förklaring kan vara att unga ofta har tidsbegränsade arbeten och kortare uppsägningstider. När en arbetsgivare behöver dra ner kommer de yngre i första hand. Å andra sidan verkar de ha betydligt lättare än äldre att få nya jobb.

Om arbetslösheten bland akademiker är låg är den alarmerande hög bland de ungdomar som inte har godkända gymnasiebetyg.

Det visar att lösningen på ungdomsarbetslösheten ligger i bättre utbildning snarare än i ändrad lagstiftning eller i sänkta ingångslöner.

Läs hela promemorian (pdf)