Arbetsmiljön måste upp på dagordningen

Många akademiker är i stort sett nöjda med sitt jobb, men upplever att de har alldeles för mycket att göra och att arbetet är psykiskt påfrestande. De kanske största arbetsmiljöproblemen för akademiker är arbetsbelastning och stress.

Publicerad: Måndag 11 mar 2013

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Det bekräftar den skyddsombudsundersökning som Saco och dess medlemsförbund gjort under 2012. 83 procent av skyddsombuden uppger att stress och arbetsbelastning är ett av de tre viktigaste områdena att arbeta med på arbetsplatsen för att få en bättre arbetsmiljö. Även arbetsorganisation och arbetsformer kommer högt på listan.

Det är den psykosociala arbetsmiljön som lyfts fram när man beskriver områden att arbeta med och vilken vidareutbildning man behöver samt när skyddsombuden bedömer situationen på arbetsplatsen.

När skyddsombuden beskriver hur de tycker att utvecklingen av arbetsmiljön på arbetsplatsen varit de sista två åren, anser de flesta skyddsombuden att den fysiska arbetsmiljön är situationen oförändrad eller så har utvecklingen gått mot det bättre. Men om den psykosociala arbetsmiljön menar nästan hälften av skyddsombuden att den försämrats. Detta är naturligtvis mycket oroande.

Arbetslivets förändringar leder till nya möjligheter men också nya arbetsmiljörisker. Kraven på skyddsombuden förändras i takt med att nya utmaningar dyker upp. Därför måste skyddsombuden ges de bästa förutsättningarna för sitt uppdrag. Även om situationen ser bra ut för de flesta, finns det i svaren från förbundens skyddsombud en del som bekymrar.

  • Alltför många skyddsombud får idag inte den utbildning som krävs. 16 % har inte fått någon arbetsmiljöutbildning alls och av de som har gått utbildning har 14 procent bara gått max en dag.
  • En tredjedel av skyddsombuden har inte möjlighet att ta den tid i anspråk som behövs för att man ska kunna utföra sitt uppdrag.
  • En fjärdedel av skyddsombuden säger att chefen inte alls har tid för att driva det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Tid verkar genomgående vara en bristvara. Och utan tid är det också svårt att hinna med kunskapsinhämtning och att gå på utbildning. Allt hänger förstås samman och ser man på hela bilden, att varken skyddsombud eller chefer har den tid som behöver läggas ner på arbetsmiljöarbetet, så stämmer det in på den pressade arbetssituationen i stort på många arbetsplatser.

För att bryta denna onda cirkel av stress och tidsbrist måste arbetsmiljön prioriteras och flyttas upp på dagordningen. För att kunna ta sig tid till att tänka efter innan, det vill säga att jobba förebyggande, krävs insikter och engagemang från högsta ledningen i företag och organisationer. Det är dags att börja se att tid och resurser för arbetsmiljöarbetet inte framförallt är en kostnad, utan en bra investering i personalen och i verksamheten.

Om vi vill att allt fler både ska vilja och kunna arbeta längre, behövs det en medveten satsning på arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Det är dags att flytta upp arbetsmiljön på agendan!

Här kan du läsa hela rapporten "Skyddsombud - med rätt att göra skillnad".

Kontaktpersoner

Karin Fristedt, Utredare, arbetsmiljö
karin.fristedt@saco.se

08-613 48 33