Frågor och svar om utbildningskvalitet

Sacos rapport "Kvalitet i högskolevalet" visar att det är omöjligt att välja utbildning efter kvalitet. Men vad är egentligen utbildningskvalitet och hur vill Saco komma till rätta med problemet? Sacos utredare Emelie Lilliefeldt har svaren.

Publicerad: Onsdag 5 jun 2013

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Vad visar rapporten "Kvalitet i högskolevalet"?
1. I dag går det inte att välja högskoleutbildning utifrån dess kvalitet. Välinformerade studieval är viktigt för studiernas kvalitet, det slogs fast i Högskolereformen 1993.
2. Det saknas ett övergripande ansvar för att studenter ska kunna jämföra och välja högskoleutbildning utifrån kvalitet.
3. Det går att underlätta välinformerade studieval och höja utbildningskvaliteten samtidigt.

Vilka politiska förändringar vill Saco se med anledning av rapporten?
1. Skilj på utvärderingar av utbildningars resultat, som Universitetskanslerämbetet gör idag, och jämförbar information om utbildningskvalitet, som saknas i dag.
2. Inrätta ett centralt stöd som gör det möjligt att jämföra och välja utbildning utifrån kvalitet.
3. Ge studenterna verktyg att avgöra vilken kvalitetsnivå en utbildning håller.

Vad är utbildningskvalitet?
Vår genomgång av forskningen visar att utbildningskvalitet kan delas upp i tre delar: studenternas förutsättningar, lärosätets resurser och utbildningens resultat. Studenterna känner ju sig själva och resultaten utvärderas av UK-ämbetet. Att kunna jämföra lärosätenas resurser och utbildningarnas upplägg är därför en viktig, kvarvarande pusselbit för att höja kvaliteten.

UK-ämbetet utvärderar ju redan utbildningarnas kvalitet, räcker inte det?
UK-ämbetet utvärderar resultaten av utbildningen. Det är klokt, eftersom vi ska använda skattepengar effektivt. Men resultatet är bara en del av utbildningens kvalitet. Studenter värdesätter också annan information, exempelvis antal lärarledda timmar och lärarnas kompetens. Den informationen går inte att utläsa av UK-ämbetets utvärderingar.

Varför behövs detta? Vill studenterna ha det här? Rapporten säger ju att det bara finns ”viss efterfrågan” på att kunna jämföra utbildningar.
Studenter värdesätter information om utbildningars kvalitet och möjligheten att jämföra. Välinformerade studieval är också viktigt för att utbildningssystemet faktiskt ska fungera kvalitetsdrivande. Studenternas val av utbildning är en viktig del av systemet. Därför behöver studenter kunna jämföra olika utbildningars kvalitet och upplägg.

Hur många gör felaktiga utbildningsval?
Tolv procent av de som avbrutit en yrkesinriktad utbildning gjorde det på grund av utbildningens kvalitet, visar en utredning från Högskoleverket. Hur stort antalet är på andra utbildningar, vet vi inte. Långa utbildningstider, dubbla examina och avbrutna utbildningar kan vara tecken på att studenter tycker sig ha valt fel.

Går det verkligen att säga var gränsen för hög kvalitet går?
För det första slog Högskoleutredningen 1992 fast att nio timmar lärarledd undervisning per vecka, med 30 studenter och en lektor utgjorde en nivå som ”inte bör underskridas om man ska kunna bedriva meningsfull utbildnings på högskolenivå”. Där finns en startpunkt, baserad på en gedigen utredning. Dessutom talar UK-ämbetets utredningar redan idag om olika nivåer av kvalitet. Slutligen har Saco förtroende för akademikernas professionella kompetens. Med all den erfarenhet sektorn har av undervisning, borde det vara fullt möjligt att säga vad som krävs för hög kvalitet.

Hur kan mer information bryta social snedrekrytering?
Motsatsen till ett aktivt val är vårt ”standardval”, det som normer och vanor gör oss mest benägna att välja. Bättre möjligheter att göra goda jämförelser och hitta den utbildning som passar just mig och mina förutsättningar kan vara ett steg till att bryta den sociala snedrekryteringen.

Är det inte tillräckligt att tex få schemat för kursen idag, måste det vara information om framtiden?
Lärosäten framhåller ibland att de har korta planeringshoristonter. Om så är fallet, kan det betyda att studenter som söker en utbildning inte får de antal undervisningstimmar eller den lärarkompetens som lärosätet ger just vid ansökningstillfället, eller terminen innan. Därför behövs information om hur utbildningen som man faktiskt söker kommer att vara upplagd.