”Inför avgiftstak för premiepensionen”

Saco rekommenderar med vissa tillägg finansdepartementets promemoria om att behålla, men förbättra, dagens fondtorg inom premiepensionen. Med relativt små och billiga grepp kommer en sådan lösning att få stor betydelse för de framtida pensionernas värde.

Publicerad: Måndag 9 sep 2013

Nyckelord:
Socialförsäkringar

När finansdepartementet tidigare i år kom med sin promemoria lämnades två förslag för framtidens premiepension. Det första innebar att dagens system med fondtorg i stort sett bevaras, det andra att ett nytt fondtorg med upp till tio fonder skapas.

Saco har länge efterlyst en översyn av pensionssystemet i sin helhet. I väntan på en sådan vore det ohållbart att inte göra något åt de akuta problem som pekas ut i promemorian.

Saco anser att det finns stora möjligheter att förbättra nuvarande premiepensionssystem och förordar i sitt remissvar, med vissa tillägg och reservationer, det första alternativet. Med relativt små och billiga grepp kommer en sådan lösning att få stor betydelse för de framtida pensionernas värde.

Erfarenheter från de fondmarknader som arbetsmarknadens parter byggt upp visar att antalet fonder kan reduceras kraftigt och avgiftsnivåerna och kvaliteten på fonderna förbättras.

När det gäller detaljerna i förslaget så instämmer Saco i att införa ett bekräftelseval för nya pensionsrätter, men anser att det räcker att det sker var tredje eller fjärde år.

Däremot uttrycks en tvekan inför idén om att aktivt minska inslaget av högriskfonder. Rimliga avgiftstak och tydligare reglering borde vara tillräckligt verkningsfulla styrmedel eftersom det kommer leda till färre fonder då de minst prisvärda rensas ut.

Likaså säger Saco nej till förslaget om att debitera spararna för Pensionsmyndighetens kostnader för driften av fondtorget. Om syftet är att styra mot långsiktigare placeringsalternativ anser Saco att en begränsning av antalet omvalstillfällen kan vara ett bättre alternativ.

Ta del av remissvaret i sin helhet.