Så säkrar vi framtidens pensioner

Pensionssystemet har stora brister. Saco föreslår nu ett mer stabilt system som tryggar framtidens pensioner utan dagens inslag av lotteri.

Publicerad: Fredag 22 feb 2013

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Du har förmodligen stenkoll på hur mycket du får ut i lön varje månad, men vet du hur stor din pension kommer att bli? Pensionsfrågan har på senare tid fått alltmer plats i den allmänna debatten. Det är glädjande eftersom pensionen är oerhört viktigt för vår framtida försörjning. Pensionen ska ju räcka i 20-30 år och det är därför angeläget att systemet som ligger till grund för utbetalningarna är stabilt och förtroendeingivande.

Som du kanske vet består pensionen av tre delar, allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. Den stora delen är den allmänna som du betalar till via skatt och avgifter, 18,5 procent av din lön före skatt. 16 procent går till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen.

Inkomstpensionen förvaltas av staten via AP-fonderna. Premiepensionen bestämmer du själv över genom att välja vilka fonder som pengarna ska placeras i.

Det nuvarande pensionssystemet kom till år 1999. Det tidigare systemet, ATP, skrotades eftersom kopplingen till den ekonomiska utvecklingen var för svag och pengarna riskerade att ta slut.

I det nya systemet finns det en broms som slår till när ekonomin i samhället saktar in. Bromsens uppgift är att se till att det finns tillräckligt mycket pengar i systemet att betala till framtidens pensioner.

När dagens pensionssystem konstruerades trodde man att bromsen ytterst sällan skulle behöva användas. Det var fel. De senaste åren har dagens pensionärer flera gånger fått se sina pensioner sjunka som en följd av det ekonomiska läget i omvärlden. Och varje gång det sker, startar en ny debatt om systemets vara eller icke vara.

Vill vi behålla pensionsnivåerna måste därför systemet stärkas på något sätt. Vi på Saco har tagit fram ett förslag på vad vi anser vara en stabil och långsiktig lösning på dagens problem.

Syftet med premiepensionen var bland annat att ge individen ökad makt över sin egen pension. Och valfriheten kanske låter bra, men den har också en baksida. Ser vi 20 år fram i tiden kommer skillnaden i utfall mellan vinnare och förlorare att vara stor. Det tär på förtroendet för ett system vars främsta kännetecken bör vara trygghet och förutsägbarhet.

Vi tycker därför att premiepensionen bör skrotas och de 2,5 procenten istället ingå i inkomstpensionen. Det skulle stärka systemet och minska risken för bromsen att slå till. Det skulle också göra att premiepensionens ifrågasatta spelinslag försvinner. Din framtida pension är alltför viktig för att styras av slumpen. Givetvis handlar det endast om kommande inbetalningar. De insättningar som redan är gjorda ska inte beröras. Och omläggningen måste ske utan att de yngre generationerna förlorar på det. För mer detaljer kring hur vi resonerar, se här och här.

Vi tycker också att pensionsåldern bör höjas stegvis. Det är nödvändigt när medellivslängden stiger. Vårt förslag är att tiden för när du kan börja ta ut allmän pension räknas upp med en månad per år och tiden för när du senast måste ta ut pensionen räknas upp med en och en halv månad per år. Då tar det drygt 20 år att höja pensionsintervallet till mellan 63 och 70 år. Samtidigt bör de övre åldrarna i övriga socialförsäkringar höjas i samma takt och lagen om anställningsskydd, LAS, anpassas för ett längre arbetsliv.

För att fler ska kunna arbeta längre måste även fördomarna mot äldre arbetskraft brytas och arbetslivet bli humanare. Arbetsgivarna bör vara skyldiga att erbjuda förebyggande fysisk och psykisk träning och Arbetsmiljöverket få i uppdrag att samordna en bred upplysningskampanj om vad som krävs för att fler ska kunna stanna kvar länge i arbetslivet.

Det ska också vara möjligt att byta karriär mitt i livet. För det krävs möjligheter till kompetensutveckling. Någon form av avsättning för att göra det möjligt att studera mitt i arbetslivet bör bli verklighet, liksom ett utbildningssystem som ger sådana möjligheter.

Trovärdighet är grundbulten i pensionssystemet. Med Sacos förslag minskar lotteriinslaget samtidigt som systemet görs mer stabilt och anpassas efter vår allt längre livslängd.

Det tjänar alla på, såväl dagens som morgondagens pensionärer.

Saco åsikter om pensionssystem i korthet:

  •  Lägg in premiepensionen i den ordinarie pensionen. Det stärker systemet och minskar risken för bromsen att slå till.
  •  Pensionsåldern bör höjas stegvis. Det är nödvändigt för att säkra framtidens välfärd när färre måste försörja fler.
  •  Bryt fördomarna mot äldre arbetskraft. Bland annat bör arbetsgivarna vara skyldiga att erbjuda förebyggande fysisk och psykisk träning.
  •  Gör det möjligt att byta karriär mitt i livet genom ökade satsningar på kompetensutveckling.