Slopad avskrivning slår mot kvinnliga akademiker

Alliansregeringen föreslog i våras att åldersavskrivningen av studiemedel ska slopas. Ett dåligt förslag som skulle slå hårt mot lågavlönade kvinnliga akademiker i offentlig sektor och bidra till ökad snedrekrytering på högskolan, menar Sacos utbildningspolitiska utredare Linda Simonsen.

Publicerad: Onsdag 1 okt 2014

Nyckelord:
Lön & livslön,
Utbildning & forskning

Det var i februari som regeringen aviserade sitt förslag om förändringar av studiemedlet. Dels skulle bidragsdelen sänkas och lånedelen höjas, ett förslag som senare drogs tillbaka efter hårda påtryckningar från bland annat Saco. Dels skulle åldersavskrivningen skrotas, det vill säga regeln som gör att studiemedel som inte har betalats vid utgången av det år då låntagaren fyller 67 år skrivs av.

Den delen av förslaget har nu varit ute på remiss och riskerar att bli verklighet i januari om inte riksdagen beslutar något annat.

Och Saco uppmanar den nya regeringen att dra tillbaka förslaget. Förslagets uppskattade intäkter till statskassan står inte i proportion till de negativa effekter det kan medföra för enskilda individer.

För många akademiker innebär studierna en ekonomisk förlust jämfört med om de hade börjat jobba direkt efter gymnasiet. Det handlar bland annat om lärare, arbetsterapeuter och tandhygienister, men också om bibliotekarier, fysioterapeuter och biologer. Det är alla kvinnodominerade yrken i offentlig sektor som riskerar att drabbas extra hårt av ett bortagande av åldersavskrivningen, enligt Linda Simonsen, Sacos utbildningspolitiska utredare.

- Kvinnor har i snitt lägre livslöner än män och regeringen slår själv fast i sin promemoria att förslaget kommer slå hårdare mot kvinnliga akademiker. Det är orimligt att lågavlönade kvinnor ska fortsätta att betala på sina studieskulder när de lever på sin pension, en pension som med all sannolikhet kommer att vara låg, säger hon och fortsätter:

- Förslaget riskerar också att motverka viljan att studera till yrken med osäkra livsinkomster. Motivationen att gå vidare till högre studier bland ungdomar från studieovana hem kan också minska, vilket leder till ökad snedrekrytering på högskolan, säger Linda Simonsen.

Ta del av Sacos remissvar i sin helhet.

Kontaktpersoner

Linda Simonsen, Samhällspolitisk utredare
linda.simonsen@saco.se

08-613 48 65