Socialförsäkringsutredningen blev stort slag i luften

Det bidde en tumme. Politikerna förmådde inte ta tag i de ambitiösa direktiven. Det är synd. Men de mindre förslag, tankar och idéer som läggs fram är på det hela taget positiva, skriver Saco i sitt remissvar till regeringen.

Publicerad: Onsdag 19 aug 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 19 aug 2015

Nyckelord:
Socialförsäkringar

När utredningen tillsattes för knappt fem år sedan med uppfordrande direktiv om att se över hela socialförsäkringssystemet var förväntningarna höga. Den allt äldre befolkningen, nya anställningsformer och behovet av kompetensutveckling under hela arbetslivet ställer nya krav på socialförsäkringarna.

Försäkringarna måste bidra till rörlighet och en effektiv arbetsmarknad utan onödiga inlåsningseffekter. De ska också vara moderna, möjliggöra tekniska lösningar som kan minska transaktionskostnaderna och vara transparenta och förutsebara. Men därav blev som sagt inte mycket. De politiska låsningarna kombinerad med en bred uppfattning att systemet trots allt fungerar ganska väl har gjort att de övergripande förslagen uteblir.

─ Vi beklagar att utredningen inte resonerat tillräckligt om de avgörande frågorna, säger Helena Larsson, Sacojurist.

─ Vi tycker också att det är synd att det tog sådan tid innan politikerna kom fram till att systemet på det hela taget fungerar bra och att det inte behövs så stora förändringar. Hade de enats om det tidigt hade det funnits tid att komma med genomarbetade förslag för de förändringar som ändå föreslås. Nu bäddar utredningen mest för nya utredningar.

Saco välkomnar förslaget om ett nytt gemensam inkomstunderlag för ersättning från socialförsäkringarna grundat på inkomsten de senaste tolv månaderna som föreslås införas i två etapper under överinseende av en införandekommission. Saco är också positivt till förslaget om utvecklade mål för sjukfrånvaron och om höjda inkomsttak i försäkringarna för att tilltron till de allmänna systemen inte ska urholkas. Däremot är det synd att arbetsgivarnas ansvar för rehabilitering behandlas så summariskt i utredningen, men bra att möjligheten för staten att underlätta omställningsavtal även för sjuka lyfts fram.

Saco är i huvudsak positiv till de förslag som läggs fram för att få en mer rättssäker arbetsskadeförsäkring och anser att det är bra att utredningen håller öppet för ett ändrat huvudmannaskap för försäkringen. Däremot avstyrks förslaget om en ramtid på fem år i arbetslöshetsförsäkringen. Det skulle slå mot studenter och de som har kortvariga arbeten som skulle bestraffas jämfört med de som enbart varit arbetslösa. Studier ska uppmuntras inte bestraffas.

Saco betonar också att arbetslöshetsförsäkringen ska fortsätta att vara en omställningsförsäkring. Därför får inte kvalifikationskraven sänkas för mycket. Det ska även i fortsättningen krävas intjänad arbetstid under en längre period för att kunna få ersättning från a-kassan.

Remissvaret i sin helhet

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39