Det här behöver arbetsgivarna tänka på för att attrahera framtidens arbetskraft

Det framtida behovet av arbetskraft är stort. Kommuner och landsting beräknar att de behöver rekrytera en halv miljon personer till 2025. Vi sammanförde Sacos Chefsråd med några unga personer från Saco Studentråd på väg ut i arbetslivet och konsultföretaget Framtidsverket, för att diskutera hur arbetsgivare ska agera för att attrahera framtidens arbetskraft. Här är faktorerna som de unga lyfter inför sitt val av arbetsgivare och hur de diskuterades under mötet.

Publicerad: Torsdag 14 jun 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 14 jun 2018

Balans mellan jobb och privatliv
Dagens unga är uppväxta med den digitala tekniken och ständig tillgänglighet. Det gör dem mer medvetna om kraven på tillgänglighet och behovet av att skapa gränser mellan arbete och fritid. Då kommer önskemål att arbetsgivarna ska styra upp det. Men det är kanske så att fler av fördelarna med ett flexibelt arbetsliv uppstår först när man bildar familj, att dagens unga kommer att vara mer positiva till detta när de får barn?

Brygga mellan utbildning och arbetsliv
Många som studerar på högskolan upplever att de har en dålig kunskap om vilka krav arbetslivet ställer och därför också kan ha svårt att formulera vad de i sin tur önskar av sin blivande arbetsgivare. Arbetsgivarna behöver bli tydligare vad ett arbete hos dem innebär. Oroande tendenser finns att utbildningarna drar ner på praktik. Här behöver arbetsgivare och högskolor samarbeta för att få till en fungerande lösning. Chefsrådet lyfte vikten av nätverkande. Det behövs fler arenor där arbetsgivare och unga kan träffas och båda lära sig mer om varandra. När den nyanställda är på plats blir det också viktigt med en bra introduktion.

En bra chef
Flera undersökningar visar att chefen är viktig för unga svenska akademiker. En förklaring kan vara att det fria arbetslivet, med coachande ledarskap och mindre formella strukturer gör att speciellt unga anställda blir mer beroende av ett fungerande samspel med sin chef. De unga vill ha mycket feedback, gärna varje vecka. Det kan också vara så att chefen är en konkret faktor som går att relatera till, när man har en vag bild av vad arbetslivet innebär.

Trygga anställningsvillkor
Myten om att unga inte vill ha trygga anställningar återkommer då och då i debatten. Flera undersökningar visar att det inte stämmer. Därmed inte sagt att unga förväntar sig att jobba hela livet hos samma arbetsgivare. Men tryggheten värderas ändå högt, speciellt på en arbetsmarknad där det kan vara svårt att få en tillsvidareanställning.

Att göra något viktigt och att utveckla sig själv
Framtidsverket talar om storytelling – vad är den unika berättelsen om just den här arbetsplatsen? Också Chefsrådets medlemmar tar upp vikten av ett tydligt arbetsgivarvarumärke. Arbetsgivare behöver vara tydliga med sitt tänk kring hållbarhet och jämställdhet och hur de bidrar till ett bättre samhälle. Traditionell karriär är inte alltid lika intressant, utan man vill ha en diskussion med sin chef hur man kan utvecklas på arbetsplatsen utifrån sina egna förutsättningar.

Diskussionen utmynnade i de eviga frågorna: vad är specifikt för en generation och vad är gemensamt för unga i alla generationer? Beror värderingar och preferenser på vilken generation du tillhör eller är de individuella? Chefer och unga kunde enas om att det behövs en beredskap för att tänka nytt och en situations- och individanpassat ledarskap för alla på arbetsplatsen. Sacos Chefsråd betonar vikten av att ligga steget före, att ställa in sig på att det kommer att bli svårt att rekrytera och aktivt ta reda på hur man ska attrahera framtidens arbetskraft.


En presentation av Framtidsverkets rapport Verktyg för att stärka offentliga aktörers arbetsgivarvarumärke har fungerat som underlag i diskussionen. Ladda ner rapporten här

Medverkande från Saco Studentråd: Nils Karlsson, ledamot, Carl Hellström, alumn, Malin Påhls Hansson, ordförande.