Likvärdig validering kan förkorta etableringstiden

Nästa regering bör ge Universitet-och högskolerådet uppdraget att ta fram nationella kriterier för validering. Kriterierna bör tas fram i samverkan med lärosäten och arbetsliv. Det säkrar kvaliteten och likvärdigheten i lärosätenas arbete med validering och ger legitimitet åt bedömningarna. Högskolorna behöver också utöka antalet fristående kurser så att individer kan komplettera med den utbildning som återstår. De behöver också få ersättning för hela valideringsprocessen.

Publicerad: Onsdag 5 sep 2018

Senast uppdaterad: Onsdag 5 sep 2018

Nyckelord:
Utbildning & forskning

I betänkandet Validering i högskolan föreslås bland annat att fler personer ska kunna få sin kompetens bedömd och erkänd för att tillgodoräkna sig en utbildning i högskolan.

"Det är viktigt att fler individer får sin kompetens validerad för att kunna tillgodoräkna sig utbildning i högskolan. Det kan förkorta individers utbildningstid och etablering på arbetsmarknaden", säger Sacos ordförande Göran Arrius.

I dag saknar flera lärosäten tillförlitliga metoder och enhetliga modeller för att kunna styrka individers kompetens mot utbildningsmålen. Det ökar risken för att lärosäten brister i sina bedömningar. Bristande bedömningar kan på sikt leda till att värdet av examina urholkas. Kraven för att nå en examen inom högskolan ska gälla alla oavsett hur den nås. För att bedömningarna ska vara likvärdiga och rättvisa måste den ske med hög kvalitet.

Rätt förutsättningar krävs

"Det räcker inte med att enbart öka möjligheterna för individer att få sin kompetens validerad utan att samtidigt ge lärosätena förutsättningar att genomföra dem", säger Ana Andric, utredare.

Processen med att kartlägga och bedöma kompetens tar mycket tid i anspråk oavsett om den leder till ett beslut om tillgodoräknande av kompetens eller inte. Högskolorna måste ges resurser för hela processen och inte bara delar av den som föreslås i utredningen.

Om valideringen ska få den effekt som avses med Valideringsdelegationens förslag måste det också finnas möjligheter för individer att komplettera med den utbildning som återstår.

"Högskolorna bör därför öka antalet fristående kurser. De måste också få resurser för hela valideringsprocessen. Det är viktigt att den pågående utredningen om ett styr- och resurstilldelningssystem till universitet och högskolor tar höjd för det", säger Ana Andric.

Läs hela remissvaret

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10