Strejkrätten – vad har hänt?

I juni 2017 tillsattes en utredning om rätten att vidta stridsåtgärder. I februari 2018 läckte ett förslag från utredningen som byggde på huvudprincipen att endast ett kollektivavtal per arbetsplats ska tillåtas. Inte minst på tjänstemannasidan skulle det innebära en stor förändring, eftersom huvudregeln där idag är att arbetsgivare träffar fler än ett avtal med fackliga organisationer. Nu har Saco ställt sig bakom ett förslag som vi bedömer säkrar föreningsfriheten och Sacoförbundens fortsatta möjligheter att ta tillvara akademikernas intresse.

Publicerad: Fredag 8 jun 2018

Senast uppdaterad: Fredag 8 jun 2018

Nyckelord:
Arbetsrätt

Saco och Sacoförbunden var under 2018 mycket engagerade i frågan om att stoppa Stridsåtgärdsutredningens förslag om att inskränka strejkrätten. Vi var allvarligt oroade att det skulle innebära stora ingrepp i grundläggande fackliga rättigheter, som föreningsfriheten och rätten att förhandla om kollektivavtal. Saco har haft en löpande dialog med olika aktörer under hela processen. Målet har varit att strejkrätten inte ska begränsas mer än nödvändigt, att säkra Sacoförbundens fortsatta möjligheter att ta tillvara akademikernas intresse på arbetsmarknaden fullt ut och att föreningsfriheten ska respekteras.

Vi kan nu glädjas åt att vårt arbete har gett resultat. 

Den 5 juni ställde vi oss bakom ett förslag tillsammans med övriga parter på arbetsmarknaden. Sacos förbund stödjer förslaget.

Partsförslaget innebär tydligare spelregler på arbetsmarknaden, men förändrar inte i grunden maktbalansen. Det innebär att den ordning som redan gäller idag, framför allt på tjänstemannasidan, kommer att bestå. Det kommer även fortsättningsvis vara möjligt för förbunden i Saco att träffa kollektivavtal och tillvarata sina medlemmars intressen fullt ut. Vi kan fortsätta att förbättra arbetsvillkoren för akademiker ute på arbetsplatserna.

I november 2018 skickade regeringen ut ett förslag till lagändringar som bygger på parternas förslag. I januari 2019 lämnade Saco tillsammans med övriga parter in ett remissvar där vi säger ja till förslaget.

Efter att regeringen tagit del av remissinstansernas synpunkter och gjort några justeringar, skickades ett förslag till Lagrådet i mars 2019. Saco tycker att det är bra och kloka justeringar som gör förslaget ännu tydligare och säkerställer Sacoförbundens möjlighet att fortsätta att träffa kollektivavtal för Sveriges akademiker. 

Här besvarar vi några frågor som ni kanske har:

Fråga: Men har ni sålt ut strejkrätten? Ni sa ju att ni inte skulle göra det!

Svar: Sacos bedömning av förslaget är att det i grunden inte ändrar spelreglerna och maktbalansen på arbetsmarknaden. Vi har också bedömt det politiska läget på så sätt att alternativet var stora förändringar i strejkrätten som dessutom riskerade att slå hårdast mot akademikerförbunden. Med det här förslaget klargörs att syftet med en konflikt ska vara att träffa kollektivavtal. Sacoförbunden vidtar idag inte stridsåtgärder i något annat syfte. Vi tycker att det är rimligt och i enlighet med god sed att förhandlingar med arbetsgivarna ska genomföras före konflikt, liksom att andra och helt nya krav därefter inte ska kunna krävas med stöd av konflikt. 

Fråga: Kommer Sacoförbunden kunna avtala om ett eget avtal om det redan finns ett på arbetsplatsen?

Svar: Det har varit den viktigaste frågan för oss under hela den här processen och vi är nöjda med att man har tagit hänsyn till våra synpunkter i det här förslaget som nu överlämnas till regeringen. Parternas förslag innebär att fackförbund fortsatt kan vidta stridsåtgärder som en yttersta åtgärd. Även när en arbetsgivare är bunden av ett annat kollektivavtal. Det kommer fortsatt vara möjligt för konkurrerande fackförbund att teckna kollektivavtal för sina medlemmar.

Fråga: Varför är ni lojala med arbetsgivaren och inte med facket i konflikten i Göteborg?

Svar: Saco tar inte ställning i andra fackförbunds konflikter. Vi har tagit ställning för föreningsfriheten och är nöjda att vi nått en konstruktiv lösning genom förhandlingar med övriga parter, så som är brukligt enligt den svenska modellen.

Fråga: Varför ska man inte få strejka i rättstvister längre?

Vi tycker att rätten att vidta stridsåtgärder endast ska användas som en sista utväg och därför konfliktar Sacoförbunden inte i rättstvister, det vill säga individuella tvister som rör innebörden eller tillämpningen av lag eller avtal. Vi tycker att det lämpligaste sättet att lösa sådana tvister är i förhandlingar och ytterst av AD. Enligt förslaget görs den principen nu till lag.

Läs Sacos pressmeddelande.

Läs tidigare utspel från Saco.

Läs parternas remissvar

Läs lagrådsremissen