Det här vill Saco att regeringen tar med i arbetsmiljöstrategin

Regeringen tar nu fram en ny arbetsmiljöstrategi för 2021–2025. Saco har fått möjlighet att framföra vad vi anser att strategin ska fokusera på. Vi vill att regeringen uppmärksammar de stora förändringar som skett på arbetsmarknaden och vikten av att hantera det ökade distansarbetet och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, mobbning och trakasserier samt hot och våld.

Publicerad: Tisdag 1 dec 2020

Senast uppdaterad: Tisdag 1 dec 2020

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Saco har uppmanats att bidra med vad vi ser för utmaningar i samhället inom arbetsmiljöområdet och vad vi anser att en kommande arbetsmiljöstrategi bör fokusera på, och eventuellt nya områden som borde lyftas.

Partsmodellen, med samverkan mellan chef, skyddsombud och arbetstagare, är central för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete och kunskap är en förutsättning för bra samverkan. Staten borde satsa mer på stöd till vidareutbildning och kunskapsspridning. 

Ett långsiktigt hållbart arbetsliv och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är prioriterade frågor för Sacos förbund och deras medlemmar. Vi behöver få bättre förutsättningar och förändrade attityder för arbete högre upp i åldrarna. Lika viktig är frågan om ungas introduktion i arbetslivet efter avslutad akademisk utbildning. 

Fokus i det fortsatta arbetet bör ligga på friskfaktorer och på det som bidrar till god arbetsmiljö och god hälsa, men parallellt med det behöver vi tydligare krav så att orsaker till ohälsa åtgärdas. Det är fortsatt många som drabbas av psykisk ohälsa och ohälsosamt hög arbetsbelastning. Vi behöver dessutom mer kunskap om kopplingen mellan olika organisatoriska och sociala faktorer och arbetsrelaterade sjukdomar och dödsfall. 

Vissa arbetsmiljöområden har kommit att aktualiseras på nya sätt i samband med Covid 19. Det gäller framförallt förutsättningarna för ett hållbart distansarbete och arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vid hemarbete. 

Ett annat område som nu blivit än mer aktuellt är kognitiv arbetsmiljö. Arbetsmiljön kan stötta eller störa exempelvis inlärning, beslutsfattande, uppmärksamhet och problemlösning. En välfungerande kognitiv arbetsmiljö är grundläggande för många akademiker. En viktig förutsättning är en god IT-arbetsmiljö. 

Kontorets utformning är en fråga där vi får många frågor från skyddsombud. Efter Covid 19 finns många nya tankar om hur arbetsplatser bäst utformas. Om arbetsplatsen i större utsträckning kommer vara hemmet, ställer detta nya krav på en där fungerande fysisk och psykisk arbetsmiljö och på organisering av arbetet.

Saco ser också några organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor som behöver lyftas fram mer i kommande strategi: 

Vi har länge framfört krav på en bred översyn av problemen med mobbning och trakasserier och olika lagstiftning och regelverk med anknytning till detta.  

Även hot och våld är tyvärr fortfarande en mycket aktuell fråga och många akademikergrupper drabbas. Ökade resurser och uppmärksamhet behöver riktas mot dessa områden.

Sacos förbund har många medlemsgrupper som upplever som ett stort problem att så kallade illegitima arbetsuppgifter tar för mycket tid och att de inte längre hinner med det de utbildat sig till. Att inte hinna med kärnan i yrket kan ge mer stress än arbetsmängden i sig.

Kontaktpersoner

Karin Fristedt, Utredare, arbetsmiljö
karin.fristedt@saco.se

08-613 48 33