10 åtgärder för lyckad matchning och omställning

Just nu finns stora behov av att ställa om och öka kompetensen på svensk arbetsmarknad, men vi behöver också bli mycket bättre på att utnyttja den kompetens som finns. Saco har tagit fram 10 åtgärder för lyckad matchning och omställning.

Publicerad: Tisdag 10 nov 2020

Senast uppdaterad: Tisdag 10 nov 2020

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Här presenterar vi 10 åtgärder för en lyckad matchning och omställning på arbetsmarknaden. Det behövs åtgärder både för personer mitt i karriären och nyutexade från högskolan. Läs mer om våra olika förslag i länkarna till höger.

  1. Inför en kompetensutvecklingslag – skärp arbetsgivarnas ansvar Lagen ska vara semidispositiv, det vill säga flexibla och branschanpassade lösningar ska kunna förhandlas fram i kollektivavtal.

  2. Höj taket i a-kassan och gör den till en riktig försäkring mot inkomstbortfall. Den tillfälliga höjningen av taket till a-kassan till 33 000 kronor bör permantas. Den så kallade 100-dagarsregeln ska också återinföras.

  3. Satsa på korta utbildningar och kurser på befintliga utbildningar inom yrkeshögskolan. Resurser bör gå till att öka korta utbildningar inom yrkeshögskolan samt kurser på befintliga utbildningar istället för att besluta om fler. Resurser inom yrkeshögskolan bör omfördelas från fler beslut om mer yrkeshögskoleutbildningar på nivå 5, till korta utbildningar och kvalitetshöjande åtgärder.

  4. Gör det lättare för företag att göra avdrag för satsningar som stärker personalens kompetens. All utbildning ska vara avdragsgill och avdraget ska också gälla vid köp av kompetenskartläggnings- och valideringstjänster.

  5. Inrätta Karriärcenter på alla universitet och högskolor Centren kan upprättas i samverkan mellan högskolor och Arbetsförmedlingen.

  6. Inför Akademikerpraktik för arbetslösa akademiker under 30 år Praktik ska erbjudas för akademiker som har varit arbetslösa i minst 6 månader, för att förkorta etableringstiden och undvika de skadliga effekterna av långtidsarbetslöshet.

  7. Ge högskolan mer resurser till validering Det gäller validering av kompetens för behörighet till högskolestudier och tillgodoräknande av utbildning inom högskolan.

  8. Satsa på högskolan som en del i det livslånga lärandet En redan högskoleutbildad arbetskraft behöver utbildning på hög nivå. Högskolans utbud av utbildningar är central för akademikernas vidareutbildning. Men brist på relevant utbildningsutbud står i vägen för akademikers kompetensutveckling.

  9. Öka möjligheten för arbetslösa att studera inom det reguljära utbildningssystemet som en arbetsmarknadsutbildning Arbetslösa ska kunna studera på högskolan i max 6 månader med bibehållen arbetsmarknadspolitisk ersättning.

  10. Satsa på kvalificerad vägledning och kompletterande högskolestudier för invandrade akademiker Högskolan bör få ett utökat uppdrag (och medföljande finansiering) för att samordna insatser för nyanlända akademikers etablering på arbetsmarknaden Gör långsiktiga insatser. Alltför många insatser inom etablering och integration bedrivs i tillfälliga projektformer som sedan avslutas utan utvärdering och fortsättning.