Saco i Välfärdskommissionen

Välfärdskommissionens uppdrag går ut på att föreslå konkreta åtgärder för att stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden. Kommissionen samlar företrädare för stat, kommuner, regioner och centrala arbetstagarorganisationer. Saco företräds av Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Publicerad: Torsdag 16 sep 2021

Senast uppdaterad: Torsdag 16 sep 2021

Sacos ledamot i Välfärdskommissionen var framtill mars 2021 Heidi Stensmyren, dåvarande ordförande för Sveriges läkarförbund, och ledamot i Sacos styrelse. I samband med hennes entledigande från kommissionen utsågs Heike Erkers, andre vice ordförande i Sacos styrelse och förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR till Sacos representant.

I februari 2020 höll Välfärdskommissionen sitt första möte. Sedan dess har sammanlagt 25 åtgärdsförslag presenterats av kommissionen, som arbetar fram till december 2021.

Sacos inspel till Välfärdskommissionen

Vid Sacos kongress i november 2017 fattades ett beslut om att Saco ska arbeta för att en parlamentarisk utredning om den framtida finansieringen och omfattningen av välfärdsåtagandet ska tillsättas. Det finns ett stort gap mellan behov och befintliga resurser i välfärdssystemen. Därför mottogs beskedet om att regeringen tillsätter en Välfärdskommission med glädje. Saco har pekat ut ett antal frågor som kommissionen bör prioritera.

Fyra prioriterade frågeområden från Saco till Välfärdskommissionen:

1) Helheten och välfärdens åtagande och finansiering
Ett genomgående tema i Sacos inspel till kommissionen är det saknas ett helhetsgrepp och svar på hur de stora avgörande frågorna om svensk välfärds framtid ska lösas. Saco efterfrågar en övergripande diskussion om svensk välfärd, vad den ska omfatta, vem som ska göra vad och hur det ska finansieras. Dessa frågor har inte heller tidigare utredningar inom området hanterat. 

2) Ansvarsfördelning
Saco saknar en öppen och förutsättningslös diskussion om den framtida ansvarsfördelningen mellan stat, region och kommun. Denna fråga har ytterligare aktualiserats under pandemin.

3) Arbetssituation och kompetensförsörjning i välfärdens verksamheter
Frågan om hur man ska komma till rätta med kompetensförsörjningen och den ansträngda arbetssituationen i välfärden är ytterst viktig. Det handlar dels om arbetsmiljö, dels om villkor och löner och i förlängningen om välfärdsyrkenas attraktion. 

4) Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser
Att resurserna används på bästa sätt är avgörande för att den framtida välfärden ska fungera. Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser kan innebära stora besparingar på sikt. Detta är tydligt inom hälso- och sjukvården men det finns även andra delar av välfärdssektorn där betydelsen av förebyggande arbete är stor, exempelvis skola och socialtjänst.