Ändra lagen för att få fler kvinnor i styrelser

Aktiebolagslagen bör ändras så att det tydligt framgår att valberedningarna/ nomineringskommittéerna får i uppdrag att åstadkomma en jämnare könsfördelning i börsbolagens styrelser. Det har Sacos styrelse enhälligt enats om att föreslå regeringen.

Publicerad: Lördag 21 jun 2014

Nyckelord:
Lön & livslön,
Jämställdhet

Valberedningen ska åläggas att lägga förslag för att uppnå minst 40 procent av det underrepresenterade könet varje gång nya styrelseledamöter utses. Om andelen kvinnor ändå inte kommit upp i 40 procent 2020 ser Saco för närvarande ingen annan möjlighet än att lagstifta om kvotering.

Saco har sedan tidigare motsatt sig kvotering som metod för att öka andelen kvinnor i bolagsstyrelser. Ett skäl är att äganderätten bör väga tungt. Under våren har Sacos styrelse åter tagit upp frågan om kvotering. Bakgrunden är att andelen kvinnor i bolagsstyrelserna minskade under både 2012 och 2013 från en redan låg nivå. Ny information visar nu att andelen kvinnor i bolagsstyrelserna har ökat svagt under 2014. Det är glädjande, men med nuvarande takt kommer det ändå ta 20–30 år innan en jämn könsfördelning uppnås.

Uppenbart finns det en könsmaktsordning i näringslivet som motverkar en reell ökning av antalet kvinnliga ledamöter i bolagsstyrelserna. Saco har mycket svårt att se att det inte skulle finnas tillräckligt många kompetenta kvinnor för att öka andelen kvinnor i bolagsstyrelserna till åtminstone 40 procent från dagens knappa 25 procent. För att åstadkomma detta behöver färre än 300 nya kvinnliga styrelseledamöter utses.

För att främja en mer positiv utveckling av andelen kvinnor i bolagsstyrelserna skärpte Kollegiet för svensk bolagsstyrning nyligen de delar av koden för svensk bolagsstyrning som styr hur valberedningarna ska arbeta mot en jämnare könsfördelning. För att nå målet om 40 procent kvinnor i bolagsstyrelserna till 2020 inför Kollegiet en årlig analys av valberedningarnas arbete och där valberedningarna kommer avkrävas en tydlig redovisning av hur de arbetar för att nå en jämn könsfördelning.

Saco välkomnar denna ändring. Saco anser dock att förslaget bör kunna tas ett steg längre. Saco menar att regeringen skyndsamt bör utreda om det krav som finns i den svenska koden för bolagsstyrning "att valberedningen/nomineringskommittén i varje större bolag ska sträva efter en jämn könsfördelning i styrelsen" kan överföras till aktiebolagslagen. Aktiebolagslagen skulle kunna föreskriva att " Om ett av könen är underrepresenterat i bolagsstyrelsen, mätt som att det inte når upp till minst 40 procent, ska valberedningen/nomineringskommittén lägga ett förslag som bidrar till en jämnare könsfördelning varje gång nya styrelseledamöter utses".

Detta innebär inte en formell kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser men sätter en betydligt tydligare press på både valberedningen och årsstämman att verkligen leva upp till dagens intentioner i koden. Med en sådan formulering i aktiebolagslagen kommer det att bli mycket svårt för valberedningen och årsstämman att förklara varför den inte lever upp till aktiebolagslagens mål om en jämn könsfördelning.

Om andelen kvinnor i bolagsstyrelserna trots ändringar av koden eller aktiebolagslagen i linje med Sacos förslag inte uppgår till minst 40 procent senast 2020, ser Saco för närvarande ingen annan väg att gå än att en formell kvotering i så fall bör införas.

GÖRAN ARRIUS
ordförande, Saco

Införd i Svenska Dagbladet 21 juni 2014.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10