Ge mer kunskap åt skyddsombuden!

Idag, den 23 oktober firar vi Skyddsombudens dag! Skyddsombuden spelar en viktig roll i arbetsmiljöarbetet i Sverige och verkar för att vi ska ha en god arbetsmiljö på våra arbetsplatser. För att kunna göra detta behöver skyddsombuden bra förutsättningar för sitt uppdrag. En av dessa förutsättningar är kunskap.

Publicerad: Onsdag 23 okt 2013

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

En bra utbildning i arbetsmiljöfrågor är grunden för ett effektivt arbetsmiljöarbete. Skyddsombudet behöver naturligtvis kunskap om sitt uppdrag, sin roll som skyddsombud. Och om de regler, föreskrifter och kanske avtal som finns som verktyg i det arbetet. Men verktygslådan kan och behöver göras större och mer varierad. I Sacos skyddsombudsundersökning 2012, ”Skyddsombud – med rätt att göra skillnad” framgår att Sacos skyddsombud efterfrågar mer kunskap kring områden som stress, arbetsbelastning, arbetsorganisation och konflikthantering. 

I den aktuella diskussionen om hur vi når ett långsiktigt hållbart arbetsliv är frågan om arbetsmiljö central. I regeringens nationella handlingsplan för arbetsmiljö efterfrågas ökad medvetenhet och kunskap om arbetsmiljöfrågor i hela samhället. Men hur når vi dit? Pensionsåldersutredningen har lyft arbetsmiljöns betydelse för ett längre arbetsliv och lagt ett antal intressanta förslag som kan vidareutvecklas.

Att arbetsmiljöfrågan är viktig både för de fackliga och arbetsgivarorganisationerna är självklart och i vissa frågor finns en stor samsyn. Parterna har länge och återkommande efterfrågat en sammanhållande aktör inom arbetsmiljöområdet. I vintras skickade så parterna in en gemensam skrivelse till regeringen med en uppmaning om att inrätta ett nationellt kunskapscenter för arbetsmiljö. Tanken är att centret ska fungera som en knutpunkt för den nationella arbetsmiljöforskningen och för de internationella kontakterna inom området. Kunskapscentret ska också verka för att utveckla kunskapsförmedlingen om arbetsmiljöforskningens resultat till arbetslivet.  Saco menar att för att kunna möta dagens föränderliga arbetsliv, med sina nya möjligheter och nya risker, blir skyddsombudens tillgång till uppdaterad kunskap alltmer väsentlig.

En god arbetsmiljö är en av förutsättningarna för ett långt arbetsliv. Därför är det hög tid att agera nu! För att öka medvetenheten om betydelsen av arbetsmiljöfrågor och rusta våra skyddsombud bättre behöver både arbetsmarknadens parter och regeringen hjälpa till. Därför hoppas Saco att regeringen tar fasta på följande förslag

  • Att ett nationellt kunskapscenter för arbetsmiljö inrättas snarast!
  • Ökade resurser för kompetensutveckling av skyddsombud så att fler ges möjlighet till utbildning/fortbildning. Naturligtvis bör detta även omfatta regionala skyddsombud.
  • Att Arbetsmiljöverket får tillräckligt med resurser för att kunna möta framtidens utmaningar, jobba förebyggande och proaktivt och utöva en aktiv tillsyn. Arbetsmiljöverket kan vara ett viktigt stöd i skyddsombudens arbete.

Med de utmaningar vi kan se i framtidens arbetsliv är kunniga och motiverade skyddsombud en god investering. Låt oss ge mer kunskap åt skyddsombuden!

Kontaktpersoner

Karin Fristedt, Utredare, arbetsmiljö
karin.fristedt@saco.se

08-613 48 33