Arbetsmiljöarbete får aldrig kompromissas

Regeringen tar nu fram en strategi för arbetsmiljöpolitiken i nära samarbete med arbetsmarknadens parter. Vi arbetar gemensamt för att möta arbetslivets utmaningar och möjligheter.

Publicerad: Tisdag 28 apr 2015

Senast uppdaterad: Tisdag 28 apr 2015

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Idag den 28 april infaller Världsdagen för arbetsmiljö. 2003 börjande Internationella arbetsorganisationen (ILO), FN:s organisation för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor, uppmärksamma Världsdagen för arbetsmiljö för att understryka betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete, byggt på en lång tradition av trepartssamverkan och social dialog.Den 28 april är också en dag som den globala fackliga rörelsen sedan länge förknippat med att hedra arbetstagare som förolyckats i arbetet.

Att partsmodellen är central för arbetsmiljöarbete har vi i Sverige vetat länge. Varje dag arbetar arbetsgivare och skyddsombud i samverkan med arbetstagare för att förbättra arbetsmiljön på svenska arbetsplatser. Vi har på en stor del av arbetsmarknaden en struktur för att arbeta systematiskt med arbetsmiljö, vilket är en viktig förutsättning för att på arbetsplatserna förebygga och åtgärda risker.

Genom förebyggande arbete, forskning och tillämpning av ny kunskap har till exempel antalet dödsolyckor på arbetsplatsen minskat de senaste 30 åren. Vi har under åren kommit långt i vårt arbetsmiljöarbete men kan också konstatera att mycket arbete återstår. Vi är exempelvis eniga om behovet av forskning och ny kunskap inom arbetsmiljöområdet.

Arbetslivet förändras i snabb takt, vilket ger både möjligheter och nya utmaningar för arbetsmiljön. Nya företag och nya produkter och tjänster leder i sig till nya arbetsmiljöer, men även andra faktorer påverkar dagens och framtidens arbetsmiljöarbete.  En arbetsmarknad där allt fler arbetstagare arbetar över landsgränserna är en faktor som vi måste ta hänsyn till. Att anlitandeformerna har blivit fler och att det i många branscher är långt ifrån självklart att den person som utför arbetet på arbetsplatsen har sin arbetsgivare på samma ställe, är en annan faktor. Teknikutvecklingen, en psykiskt påfrestande arbetsmiljö och det gränslösa arbetet är ytterligare exempel på utmaningar som måste hanteras genom att arbetsmiljöarbetet utvecklas och anpassas i förhållande till dessa förutsättningar. Dessutom förekommer det att företag bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar. Att omhänderta och möta de nya utmaningarna är nödvändigt. Samtidigt måste arbetet fortsätta för att hantera de redan kända arbetsmiljöriskerna.

Fina ord och strategiska planer förbättrar inte av sig själv arbetsmiljön, till sist är det det praktiska arbetet på arbetsplatserna som spelar roll. Men vi, regeringen och arbetsmarknadens parter, kan skapa förutsättningar för ett förstärkt arbetsmiljöarbete. Genom det arbete vi gör vill vi att signalerna går fram till varje enskild arbetsplats. Kunskap, attityder och åtgärder på arbetsplatserna är avgörande för att förebygga ohälsa och olycksfall. ILO:s tema för Världsdagen för arbetsmiljö 2015 är Join in building a Culture of Prevention on OSH, se www.ilo.org/safework/events/safeday. Fritt översatt innebär det en uppmaning att vi tillsammans ska arbeta för att skapa en kultur där vi förebygger ohälsa och olycksfall i arbetslivet.

Nu lägger vi in en extra växel i vårt gemensamma arbete för att förbättra arbetsmiljön på svenska arbetsplatser. Regeringen utformar nu, i samråd med arbetsmarknadens parter, den strategi som ska bidra till en bra arbetsmiljö och till att färre drabbas av arbetssjukdomar och arbetsolyckor. Ambitionen är att strategin ska utgå från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och bland annat omfatta en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet.För egentligen borde det vara självklart. Alla arbetstagare ska känna sig trygga med att på deras arbetsplats är det ingen som har kompromissat med arbetsmiljön.

Ylva Johansson, Arbetsmarknadsminister
Christer Ågren, Vice VD, Svenskt Näringsliv
Lena Micko, Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting
Torbjörn Johansson, Avtalssekreterare, LO
Eva Nordmark, Ordförande, TCO
Göran Arrius, Ordförande, Saco
Erna Zelmin-Ekenhem, Generaldirektör, Arbetsmiljöverket

Publicerades på Aftonbladet debatt 28 april 2015

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10